Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Kan et omtvistet krav sendes til inkasso?

Inkasso er ikke ment å fungere som et pressmiddel for å drive inn ubetalte krav som er omtvistet. Det skjer imidlertid relativt ofte at omtvistede krav sendes til inkasso av ulike årsaker, vanligvis er det kreditor som helt eller delvis ignorerer innsigelsene og sender saken videre til inkasso uten å informere om innsigelsen til inkassoselskapet. I andre tilfeller vurderes innsigelsene som usaklige eller løst ved oppdragsgivers tilbakemelding til skyldner.

På den andre siden er det et faktum at enkelte skyldnere produserer mer eller mindre grunnløse innsigelser, enten for å slippe unna kravet eller for å dra ut tiden i påvente av bedre økonomi. Det er således behov for å kunne bruke et visst skjønn i forhold til å vurdere en innsigelses begrunnelse og saklighet.

Hva sier inkassoloven om inndriving av omtvistede krav?

Inkassoloven sier ikke noe direkte om at det ikke er tillatt å sende et omtvistet krav til inkasso, dog vil dette i de aller fleste tilfeller være i strid med god inkassoskikk jf inkassoloven § 8. I inkassoloven § 17 går det frem at kostnader (inkassosalær) ikke kan kreves erstattet dersom skyldneren hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert før inndrivingen ble satt frem. Det samme gjelder dersom kostnadene har påløpt dersom skyldner ikke burde fremsatt innsigelsene tidligere. Konklusjonen må således være at et omtvistet krav som en hovedregel ikke skal sendes til inkasso før tvisten er løst og må eventuelt bringes inn for domstolene (normalt forliksrådet) eller klagenemnd.

Må jeg gi fra meg bilen når inkassobyrået kommer på døren?

De fleste større inkassoselskapene i Norge benytter til en viss grad såkalte utredere eller oppsøkskonsulenter som oppsøker skyldner på bostedsadresse. Dette er spesielt vanlig i forbindelse med misligholdte bil lån hvor långiver har salgspant i bilen, noe som medfører at utlåner har rett til å få levert tilbake gjenstanden ved betalingsmislighold. Denne lånetypen skiller seg derfor bort i fra et vanlig pantesikret lån, for eksempel et boliglån, hvor låntaker helt og holdent er eier av boligen.

Hva betyr "intet til utlegg"

For dem som har betydelige gjeldsproblemer og det har gått så langt at det er avholdt utleggsforretning mot dem har muligens møtt på utrykket "intet til utlegg" når de blir presentert for namsmannens avgjørelse. Mange stiller seg uforstående til dette og lurer på hva det neste som skjer i forhold til saken.

Bruk av inkassoselskapets logo på konvolutter til skyldner

Det å ha et gjeldsproblem med påfølgende uoppgjorte inkasso saker er en stor belastning for dem dette gjelder. Ikke bare den økonomiske siden av dette men for mange er det en frykt for at familie, venner og naboer skal få innsikt i personlige gjeldsproblemer.

Foreldelse av gjeld

Blir gjeld foreldet?

Dersom du er blant dem som har skrivebordskuffen full av gamle inkassokrav som gjelder alt fra misligholdt forbrukslån og kredittkort, til misligholdt krav på treningssentre og bokklubber, så er det godt mulig at ett eller flere av kravene er foreldet.

Inkassobyråets plikt til å slå sammen saker for å begrense salærkostnader

Dersom du har/ har hatt mange inkasso saker fra samme fordringshaver er du sannsynligvis blitt avkrevd for mye i inkassosalær. Inkassoselskapet er nemlig pliktig til å samle saker fra samme fordringshaver så lenge forholdene ligger til rette for det.

Inkassosatsene! Dette koster inkassosaken deg.

De aller fleste har fått med seg at det blir dyrt når en sak havner hos inkassobyråene. Denne kunnskapen gjør at folk flest forsøker å unngå at krav mot dem går til inkasso. Men hva koster det faktisk med en inkassosak? Nedenfor er en oppstilling over de vanligste omkostningene.

Fra 1.1.2010. ble det betydelige reduksjoner for krav som er forfalt etter denne dato, men mange taler fortsatt for at salærene er alt for høye, spesielt når man ser på inkassobransjens solide inntjening på bekostning av de mindre bemidlede i samfunnet.

Som en konsekvens av koronasituasjonen som oppstod våren 2020, så ble det på nytt gjort et betydelig kutt i purregebyr og inkassosalær som gjelder krav forfalt etter 1.10.2020., men fortsatt mener vi at satsene er for høye i forhold til hva de reelle kostnadene med å behandle og sende ut purringer og inkassokrav.

Begrepsforklaring på inkassokravet

Når du mottar et inkassokrav for første gang møter du mange nye ord og begrep. Nedfor følger en oppstiling over en del av disse:

Hva om jeg ikke har mottatt inkassovarsel?

Jeg har fått inkassokrav men ikke inkassovarsel. Kan jeg nekte å betale inkassosalær og renter?

Du kan alltid nekte å betale inkassosalær. Om det alltid er like lurt er et helt annet spørsmål.

Selve renteberegningen påvirkes av helt andre forhold og det har ingen betydning om det er sendt inkassovarsel. Når det gjelder inkassosalær er det imidlertid en forutsetning at det er sendt inkassovarsel for at salær kan beregnes.

Det er ikke krav om at inkassovarsel skal sendes rekommandert. Det må ikke dokumenteres at det er mottatt, det er tilstrekkelig å sannsynliggjøre at inkassovarsel er sendt. Det er normalt å sannsynliggjøre at det er sendt ved å fremskaffe kopi av varselet eller fremlegge loggutskrifter som sannsynliggjør at varsel er sendt.