Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Hvilke muligheter finnes for å få slettet gjeld?

Når man sitter i betydelige gjeldsproblemer så er det helt naturlig at man ønsker å se på alle muligheter for å få løst problemet. Hva er vel da enklere enn rett og slett få slettet hele eller deler av gjelden? De aller fleste har i en eller sammenheng hørt om gjeldssanering eller gjeldsordning men vet ellers lite om hva det innebærer. Vi har derfor sett på noen muligheter man har for at gjelden rett og slett skal forsvinne.

En enkel lovendring kan gjøre mye med rettsikkerheten

Det skjer daglige mer eller mindre alvorlige overtramp fra inkassoselskapenes side i Norge i forhold til brudd på inkassoloven og annen lovgivning. Skrekkeksempelet er de systematiske overtrampene som Finanstilsynet relativt nylig avdekket hos Oslo Credittservice AS med påfølgende tilbaketrekking av selskapets inkassobevilling.

Har banken oppfylt sine plikter ved søknad om lån eller kredittkort?

Banken har mange viktige plikter i forbindelse med behandling og innvilgelse av søknad om lån, finansiering og kredittkort. I denne artikkelen fokuserer vi på plikten til å foreta en forsvarlig kredittvurdering av kunden samt fraråde kunden til å inngå låneavtalen dersom det er usikkerhet hvorvidt låntaker vil klare å gjennomføre kredittavtalen. Dersom frarådningsplikten inntrer så skal kunden før lånet innvilges underrettes om dette skriftlig. Dette gjelder når låntaker eller kausjonist er forbruker.

Hva er en forsvarlig kredittvurdering?

En forsvarlig kredittvurdering bør innebære gjennomføring av en kredittsjekk hos et kredittopplysningsforetak. Andre tiltak er å be lånetaker om kopi av selvangivelse, lønnslipp og annet som finansinstitusjonen finner nyttig. Låntaker bør også bes om å opplyse forhold om egen økonomi som inntekter, utgifter og familiebudsjett. I tillegg bør låntaker oppfordres til å opplyse om lån av nyere dato som ikke fremgår på selvangivelsen.

Slik håndterer du urettmessige pornokrav!

Det har nærmest blitt et samfunnsproblem i Norge at helt eller delvis urettmessige krav på elektroniske pornotjenester forsøkes inndrevet og legitimert via Norske inkassoselskap med inkassobevilling fra Finanstilsynet. Det er riktignok kun et fåtall av Norske inkassoselskap som påtar seg denne typen tvilsomme oppdrag men for de mange tusen nordmenn som utsettes for slik urimelig inkassopågang er dette en stor belastning. For inkassobransjen i sin helhet er det også særdeles stor belastning da det setter hele bransjens troverdighet og seriøsitet på spill.

Problemet er så omfattende at en egen Facebook gruppe har etablert seg i kampen mot disse selskapene. Facebookgruppen "Steng Oslo Creditservice" har i flere år kjempet aktivt mot de mest sentrale aktørene i denne svindel lignende praksisen. De har faktisk også lyktes med sitt opprinnelige formål nemlig å stenge det grumsete inkassoselskapet Oslo Creditservice AS. Facebook gruppen har ikke gitt seg av denne grunn og fortsetter sin utrettelige kamp mot slike useriøse aktører. Vi oppfordrer alle som har mottatt useriøse og/ eller urettmessige krav fra slike selskaper til å melde seg inn i Facebook gruppen.

Årsaker til gjeldsproblemer

Hvordan havner personer i gjeldsproblemer?

Det å havne i gjeldsproblemer er forbundet med mye fordommer og forutintatte holdninger fra personer på utsiden som ofte er av den oppfatningen at folk bare kan skylde seg selv for den situasjonen de har havnet i. I realiteten spiler uforutsette hendelser nesten alltid en rolle når personer havner i gjeldsproblemer. Årsakene til dette kan være mange, vi har derfor laget denne artikkelen for å gi en økt forståelse for hvorfor folk havner i inkasso og gjeldsproblemer samt bakgrunnen for dette.

Forliksrådet, ingen krav til kompetanse men makt til å dømme!

Er det i praksis omvendt bevisbyrde i forliksrådet?

Et viktig prinsipp i norsk rett og sivile saker, typisk et ubetalt pengekrav som fremmes for forliksrådet, er at det er den som fremmer kravet som har bevisbyrden og må fremme bevis for at påstanden stemmer. Dette betyr at det er den som fremmer et økonomisk krav for forliksrådet som skal fremme bevis for kravets eksistens og rettmessighet. Innklagede har i utgangspunktet ingen omvendt bevisbyrde for å bevise sin uskyld.

Før du tar kontakt med inkassoselskapet

Du sitter med et uoppgjort inkassokrav som du ønsker å få ut av verden så fort som mulig med minst mulig konsekvenser. De fleste tenker at det da er riktig å ta kontakt med inkassoselskapet for å komme til en avtale med dem. En god tanke som i mange tilfeller et riktig og fornuftig valg. I denne sammenhengen er det imidlertid viktig å være klar over at inkassoselskapet er ute etter å tjene mest mulig penger og sikre egne og kreditors interesser i størst mulig grad. De gjør lite for å hjelpe deg uten at det gir dem noe tilbake som ivaretar deres interesser.

Hvordan drive inn gjeld?

Inkassoguiden er et nettsted som har til formål å heve den generelle kunnskapen blant folk flest vedrørende inkasso og gjeldsrelaterte temaer. Vi har som formål å hjelpe begge parter både dem som skylder penger og dem som har penger til gode. Mange av artiklene våre er rettet mot skyldnere som trenger hjelp til å håndtere sitt gjeldsproblem eller håndtere urettmessig inkassopågang.

Vi mener imidlertid ikke at kreditorer som et utgangspunkt ikke har rett til å kreve inn sine fordringer, men er generelt kritiske til mange aktører i inkassobransjen og de gunstige rammevilkårene disse har fått fra myndighetene samt hvordan disse vilkårene utnyttes. Denne artikkelen er derfor rettet mot kreditorer i form av privatpersoner og små firmaer som ønsker å drive inn gjeld ved såkalt egeninkasso, det vil si uten bistand fra inkassoselskap. Det er enklere enn du tror.

Ukultur i inkassobransjen

Skrekkhistorier fra inkassobransjen

Artikkelforfatter har nær 10 års erfaring fra inkassobransjen og har lært bransjen å kjenne på godt og vondt. Erfaringer fra disse 10 årene er at flertallet som jobber i denne bransjen er oppegående empatiske mennesker som bruker fornuft og medmenneskelighet i sitt daglige arbeid. Dessverre tiltrekker bransjen seg en del mennesker uten skrupler og normal empati som kun er ute etter egen vinning og/ eller har et svært snevert nedlatende syn på mennesker som av ulike årsaker har havnet i gjeldsproblemer.