Kan banken nekte meg å opprette en konto fordi jeg har betalingsanmerkninger?

Mange som har gjeldsproblemer og er registrert med negative betalingsanmerkninger opplever å bli avvist i banken. Dette skjer ikke bare ved søknad om lån og kreditter men også ved opprettelse av en normal konto, gjerne kalt lønnskonto. Det å ha en egen konto i sitt navn anses som såpass essensielt i dagens moderne samfunn at dette er en tjeneste bankene ikke har lov til å nekte sine kunder uten særdeles tungtveiende saklig grunn, slik saklig grunn kan være tidligere svindel/ svindelforsøk mot banken eller truende adferd ovenfor bankpersonalet.

 Finansavtaleloven §14

§ 14. Avvisning av kunder

(1) Institusjonen kan ikke uten saklig grunn avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingstjenester på vanlige vilkår.
(2) Kunden skal underrettes om avslag uten ugrunnet opphold når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Underretningen om avslag skal inneholde opplysning om tvisteordning som er etablert etter § 4.

Negative betalingsanmerkninger regnes ikke som saklig grunn til å nekte kunden tilgang til å opprette konto. En bankkonto innebærer ikke noe kredittelement og medfører i utgangspunktet ingen risiko for banken. Det er selvfølgelig alltid en mulighet for at banken kan gjøre en feil slik at kunden allikevel får mulighet til å overtrekke kontoen, dette er imidlertid ikke en risiko som gir banken rett til å nekte en person med betalingsanmerkninger konto. Norske banker kan med andre ord utvilsomt ikke nekte kunder med betalingsanmerkninger å opprette en konto i banken med dette som begrunnelse.

Kan banken nekte meg nettbank og betalingskort uten kreditt?

Banken kan ikke nekte eksisterende eller nye kunder hverken å opprette en konto hos dem eller utføre betalingstjenester på vanlig måte. Hva innebærer det å utføre betalingstjenester på vanlig måte? De fleste vil nok betegne både nettbank og bankkort som vanlige betalingstjenester.

I en avgjørelse i bankklagenemnda fra 2003 fikk imidlertid banken medhold i en sak hvor en kunde hadde klaget på at han ble nektet betalingskort. I den saken var det et argumentert fra bankens side at selv om det ikke var et kredittkort så fantes det muligheter til under omstendigheter til å benytte kortet på en måte slik at kontoen ble overtrukket. Vi antar at denne muligheten finnes fortsatt, for eksempel i form av en såkalt reserveløsning som kan benyttes ved problemer ved terminaler i butikker.

Når det gjelder nettbank er vår klare oppfatning at dette er en betalingstjeneste som bankene er pliktig tilby alle sine kunder så lenge det er lagt opp til at dette er den naturlige måten å få tilgang til betalingstjenester i den aktuelle banken. Det må her legges vekt på den raske teknologiske utviklingen ved stadig nedleggelse av fysiske banker som erstattes av utvidet tilbud via nettbank i kombinasjon med de stadig høyere gebyrene for å foreta betalingstjenester uten nettbank. Det faktum at det de siste årene har blitt mer vanlig med høye gebyrer for å få tilsendt faktura på papir fremfor å få den gratis som e-faktura i nettbanken er også noe som taler for at banken har plikt til å levere nettbanktjenester for alle. Vi er heller ikke kjent med at det er muligheter for å overtrekke konto ved nettbank noe som eventuelt kunne talt i bankens favør.

Vår konklusjon

Banker som driver virksomhet i Norge kan ikke nekte personer å opprette konto i banken med bakgrunn i at kunden er registrert med negative betalingsanmerkninger, dette er hjemlet i finansavtaleloven § 14. Det må mer alvorlige forhold som svindel eller trusler rettet direkte mot banken eller bankens personale. Vi mener også at banken med samme lovhenvisning heller ikke kan nekte kunder med betalingsanmerkninger å inngå nettbankavtale på samme vilkår som øvrige kunder så lenge det er lagt opp til at dette er den foretrukne kanal for betalingstjenester i banken, dog er dette ikke like klart som retten til å opprette en konto i banken. Når det gjelder betalingskort så kan banken nekte å utstede dette så lenge det finnes reelle muligheter for å overtrekke kortet. Dersom denne muligheten ikke finnes så mener vi at dette også omfattes av bankens "leveringsplikt". Dette er kun vår vurdering og saker kan få annet utfall da det blant annet er mange faktorer som spiller inn i hver enkelt sak. Vi henviser forøvrig til vår generelle ansvarsfraskrivelse i denne sammenheng.

Husk at du med hjemmel i finansavtaleloven § 14 har krav på å få tjenestene på vanlige vilkår. Bankene kan således ikke lure seg unna sin "leveringsplikt" ved å gi uønskede kunder med betalingsanmerkninger høyere priser enn de gjør til sine andre kunder.

Hvordan håndtere et avslag i banken?

Selv om loven er så klar som den er er vi kjent med at mange opplever å bli avvist i banken når de ønsker å opprette en konto med betalingsanmerkninger. Etter finansavtaleloven § 14 (2) skal kunden underrettes med avslag med opplysninger om tvisteordning (finansklagenemnda). Be om å få et slikt avslag skriftlig. Dersom funksjonæren ikke er villig til dette bør du følge opp saken med en e-post til banken for å få et skriftlig avslag. For å få fortgang i saken bør du allerede på dette tidspunktet varsle at du kommer til å bringe inn saken for finanslagenemnda og varsle Finanstilsynet om praksisen. Dersom banken fortsatt ikke forstår at det er fornuftig å gi deg konto så bør du følge opp med det du har varslet, nemlig klage saken inn til Finansklagenemnda og varsle Finanstilsynet. Dersom det kun gjelder avslag på nettbank bør du begrense deg til en klage til Finansklagenemnda i første omgang da dette ikke er et like klart overtramp som det å nekte en ren konto vil være.

Hvorfor ønsker ikke banken meg som kunde?

Selv om man har rett til å få opprette en konto i alle banker i Norge vil mange oppleve å bli avvist ved første henvendelse. Dette kan være uforståelig for mange all den tid de kun ber om produkter som de skal betale for uten risiko for banken. Årsakene til at bankene har slike holdninger til potensielle kunder med betalingsanmerkninger er nok todelt. For det første skyldes det nok fordommer om at slike kunder vil man ikke ha. Med tanke på at nesten 10% av Norges befolkning har betalingsanmerkninger til enhver tid og mange flere sliter med betalingsproblemer så kan dette fort bli dyre formdommer hos banken.

Heldigvis ser stadig flere banker forretningspotensialet i slike kunder selv om dette fortsatt er unntaksvis. Den andre naturlige årsaken er at bankene tjener svært lite på vanlige betalingstjenester og små innskudd. Bankenes store inntektskilde er kreditt og låneprodukter noe de naturligvis ikke vil tilby personer med betalingsanmerkninger. Ved å ha kunder hvor slike produkter ikke er aktuelle vil de heller ikke tjene penger på kunden og av erfaring vet de at det fort følger med ekstra jobb i forhold til lånesøknader som ikke kan innvilges, henvendelser fra namsmannen ved avholdelse av utleggsforretning for å sjekke saldo og lignende. De anser med andre ord slike kunder som ulønnsomme selv om de ikke vil påføre banken et direkte tap.

Noen enkle tips til slutt

Mange banker har nærmest automatikk i at du må ha nettbank og kort for å ha en konto. Dette er bankens problem og er ikke grunnlag for å nekte konto. Dersom du står på utvilsomme rett til å opprette konto så vil du i mange tilfeller automatisk få disse tjenestene. I denne sammenheng kan vi nevne at en bank som Skandiabanken som ikke har fysiske tradisjonelle bank lokaler må ha en løsning for at alle kunder skal kunne betale regninger og ta ut kontanter fra sin konto. Det vil således by for utfordringer for slike aktører å nekte kunder med betalingsanmerkninger, som har krav på å opprette konto, å få kort og nettbank "på kjøpet". Det kan således være fornuftig å opprette konto i en slik bank uten lokaler dersom du har betalingsanmerkninger men du må nok uansett kjempe deg til disse produktene (for eksempel ved å varsle om å bringe saken inn til Finansklagenemnda og Finanstilsynet).

Husk at det enkleste ofte er det beste. Du vil nok synes det er mer trivelig å være kunde i en bank som ønsker deg velkommen som kunde. Forhåpentligvis får du orden på økonomien en dag og blir igjen en attraktiv bankkunde. Da vet du vel i hvert fall hvor du ikke skal gå. Med andre ord er det av og til enklest å bare gå videre til neste bank frem til du kommer til en bank hvor du får opprettet nødvendig konto uten problemer. For de som føler seg ressurssterke nok til å ta opp kampen vil vi selvfølgelig av prinsippielle årsaker alltid oppfordre til å klage på banker som nekter å følge finansavtaleloven. Selv om du får rett er du naturligvis ikke pliktig til å benytte kontoen når det kommer til stykket.

Vi vil også anbefale denne artikkelen om hvordan du kan få konto med gratis debetkort i annet EU-land.