Når man sitter i betydelige gjeldsproblemer så er det helt naturlig at man ønsker å se på alle muligheter for å få løst problemet. Hva er vel da enklere enn rett og slett få slettet hele eller deler av gjelden? De aller fleste har i en eller sammenheng hørt om gjeldssanering eller gjeldsordning men vet ellers lite om hva det innebærer. Vi har derfor sett på noen muligheter man har for at gjelden rett og slett skal forsvinne.

 

Ettergivelse av gjeld

Det er fullt mulig som skyldner enten på egenhånd eller ved bistand fra advokat, gjeldsrådgiver eller annen kompetent person å be om en reduksjon av gjelden. Dette gjøres gjerne i forbindelse med en fullstendig refinansiering av gjelden hvor skyldner får innvilget et lån eller har et gitt beløp til disposisjon som gir kreditorene en gitt prosentsats som fullt oppgjør. I en slik prosess gis det ofte informasjon om skyldner sin situasjon i brev til kreditorene hvor formålet er å få kreditorene til å forstå at det er fornuftig for dem å godta en reduksjon. Det å spille på kreditors likviditet ved at de får et raskt men redusert oppgjør fremfor å vente på et større oppgjør som kanskje aldri kommer eller i beste fall langt inn i fremtiden er en fornuftig taktikk. Ved frivillige forhandlinger er det i utgangspunktet full avtalefrihet, spesielt for skyldner som ikke er bundet av forhold som krav til god inkassoskikk eller lignende.

En annen teknikk, som er spesielt effektiv dersom du har mye gjeld i kombinasjon med mange betalingsanmerkninger og inkassosaker, er å kontakte kreditorene enkeltvis på telefon og opplyse at du har sitter på et bestemt pengebeløp som du vil bruke på å betale ut den/ de kreditorene som gir deg det beste tilbudet i form av reduksjon av kravet. Dersom du har mye gjeld og dette er noe inkassoselskapet er klar over, gjerne etter en kredittsjekk eller avholdt utleggsforretning med resultat "intet til utlegg" ,så vet et profesjonelt inkassoselskap at dette kan være den eneste muligheten de noen gang får til å få inn penger på kravet og benytter seg derfor gjerne av mulighetene.

Gjeldsordning

En gjeldsordning etter gjeldsordningsloven er den siste utvei og kanskje mest vanlige måten skyldnere blir kvitt gjelden på. Muligheten for skyldner til å få gjeldsording er forøvrig noe kreditorene absolutt bør ha i bakhodet når de vurderer en forespørsel om frivillig delvis ettergivelse av gjeld som nevnt over. Vi skal ikke gå inn på detaljer i hvordan man får en gjeldsordning da dette er godt dekket i andre artikler på vårt nettsted. Vi nøyer oss med å nevne hovedprinsippet som er at personer som er varig ute av stand til å betjene sin gjeldsforpliktelser skal få en mulighet til en ny start. Dette gjennomføres i praksis ved at skyldner i en periode på normalt 5 år skal beholde det som er nødvendig av sin inntekt til utgifter til bolig og livsopphold, det som eventuelt er overskytende skal gå til kreditorene i denne 5 års perioden. Når denne 5 års perioden er gått skal resterende gjeld slettes så lenge skyldner har oppfylt sine forpliktelser. En gjeldsordning etter gjeldsordningsloven kan være frivillige eller tvungen ovenfor kreditorene. En gjeldsordning etter gjeldsordningsloven stadfestes av tingretten og kreditorene er forpliktet til å forholde seg til denne.

Foreldelse

Det at et krav blir foreldet medfører at kreditor mister sin rett til å kreve fordringen dekket. Kreditor kan fortsatt be skyldner betale eller ta i mot betaling dersom skyldner ønsker det. Kreditor kan imidlertid ikke igangsette inkassotiltak eller noen form for rettslige skritt for å kreve inn gjelden når den er foreldet. Den normale foreldelsesfristen er 3 år fra det tidspunktet kreditor tidligst kunne kreve gjelden dekket. Ved signering av gjeldsbrev eller ved rettslige skritt endres foreldelsesfristen til 10 år. Erkjennelse av gjelden i form av del betaling eller ved at gjelden uttrykkelig erkjennes direkte til kreditor bryter foreldelsesfristen slik at den begynner å løpe fra start igjen.

Det er sjeldent at fordringer over en viss størrelse blir foreldet. Småkrav på noen hundrelapper og kanskje noen få tusenlapper derimot er det ganske vanlig at kreditor og/ eller inkassoselskapet lar gå til foreldelse. Dette fordi kostnadene ved å sende forliksklage og/ eller utleggsforretning er lik uansett størrelsen på det opprinnelige kravet. Jo mindre kravet er jo mer sikker skal man sett fra kreditors ståsted være på at rettslig pågang vil medføre innfrielse av kravet. Kreditor er ansvarlig for alle utlegg frem til eventuell innfrielse, dog er rettslig pågang ingen garanti for løsning i en sak.

Vurderinger som gjøres av kreditor og/ eller inkassoselskapet i forbindelse med om et krav skal gå til foreldelse eller om det skal brukes ressurser består av flere kriterier som vektlegges ulikt fra de forskjellige aktørene. Først og fremst ses det på kravets størrelse i forhold til inndrivningskostnadene som igjen vurderes opp i mot mulighetene for løsning. I en slik prosess gjøres det gjerne en kredittvurdering av skyldner hvor det blant annet vurderes om det er sannsynlig å få trekk i lønn/trygd eventuelt pant i eiendom eller løsøre. Mange kreditorer har imidlertid gjort seg opp en mening på forhånd om hvor hard linje de vil føre, noen fører en myk linje hvor alt under et gitt beløp las gå til foreldelse mens andre kreditorer kjører en hard linje hvor absolutt alt skal til rettslig innkreving til skrekk og advarsel. Personlige relasjoner mellom kreditor og skyldner kan også påvirke en beslutning.

Det å spekulerer i foreldelse er sjeldent en god løsning men det kan re noe å hente dersom man sitter med mange småkrav i kombinasjon med dårlig kredittverdighet som gjør det lite attraktivt sett fra kreditors ståsted å bruke ressurser på rettslige skritt. Det moralske aspekteret i å spekulere i foreldelse lar vi være opp til den enkelte å avgjøre.

Konkurs (kun foretak)

Konkurs er en annen måte å få slettet gjeld på og vil normalt medføre at kreditor taper hele eller deler av fordringen. Dersom konkursselskapet imidlertid er et enkeltpersonforetak eller annen foretaksform med personlig ansvar, så har det lite for seg sett fra skyldner sitt perspektiv å la selskapet gå konkurs. Dersom du har drevet ditt eget aksjeselskap som er syltet ned i gjeld og lar dette gå konkurs så vil all gjeld forsvinne så sant du ikke har garantert privat for gjelden eller har pantsatt private eiendeler. Husk at selskapets styremedlem og spesielt styrets formann kan bli stilt økonomisk ansvarlige dersom det foreligger straffbare forhold som fremkommer i konkursbehandlingen eller på annen måte.