Uansett hvor mye gjeld du har og til hvor mange kreditorer du skylder penger så har du alltid krav på å beholde den delen av din inntekt som er nødvendig til livsopphold til deg og din familie. Dette er fra 2014 fastsatt i egne satser som ofte omtales som livsoppholdssatser, som skal gjelde ved gjeldsordning og ved fastleggelse av utleggstrekk/ pålegstrekk. Videre har du krav til å beholde det som er nødvendig til å dekke nødvendige utgifter til bolig til deg selv og din familie. Dette gjelder uansett om du bor i egen bolig eller leid bolig.

Frem til 2014 var det i stor grad opp til den enkelte trekkmyndighet (namsmannen, kemnerkontoret, Nav innkrevning eller Statens innkrevningssentral) å vurdere hva som var nødvendig til livsopphold i de forskjellige kommunene. Det ble dermed benyttet forskjellige satser med det argumentet at kostnadsnivået varierte mellom kommunene. Dette var delvis riktig men det er først og fremst bo utgifter som varierere av betydning. Bo utgifter kommer i tilegg til livsoppholdssatsene og skal tas hensyn til uansett så lenge bo utgiftene anses som nødvendige. Man kan forenkle det og si at så lenge skyldner ikke kan skaffe seg vesentlig billigere bolig som dekker nødvendige behov, så er eksisterende boutgifter nødvendige.

For å sikre ikke bare skyldnere sine rettigheter, men også kreditor sine rettigheter så er det fra 1.7.2014. besluttet i egen forskrift hva skyldnere i Norge i utgangspunktet skal beholde til eget og familiens livsopphold ved gjeldsordning og utleggstrekk. Satsene justeres årlig med virkning fra 1.juli.

Følgende livsoppholdssatser gjelder fra 1.7.2017. ved gjeldsordning og utleggstrekk:

  • Enslige skyldnere har krav på kr 8463,- pr måned til eget livsopphold.
  • For skyldnere som er gift eller samboere er satsen kr 7165,-.
  • For skyldner som forsørger ektefelle eller samboer er satsen kr 14331,-.
  • For barn som ikke er fylt 6 år er satsen kr 2709,-.
  • For barn som er mellom 6 og 10 år er satsen 3592,-.
  • For barn som er 11 år eller eldre er satsen kr 4536,-.

Fra og med person nummer fire i husstanden skal det gjøres et fradrag i ovenstående satser på 20 %. Dette fradraget gjøres på de yngste personene i husstanden. I praksis betyr det at livsoppholdssatsene for de voksne ikke vil bli berørt av dette.

I tilegg har skyldner rett til å beholde nødvendige utgifter til bolig. Dette kan enten være husleie eller utgifter til eid bolig. Felleskostnader i borettslag, betjening av boliglån, boligforsikring, kommunale avgifter, nødvendig vedlikehold og lignende skal inkluderes i nødvendige utgifter til bolig. Innboforsikring, elektrisitet og oppvarming regnes ikke som boligutgifter og må tas av midler til livsopphold.

Det gjelder egne satser ved samvær med barn. Du kan lese mer utfyllende om livsoppholdssatser ved gjeldsordning og utleggstrekk på livsopphold.com.

Livsoppholdssatsene kan fravikes

Det er viktig å merke seg at selv om det er fastsatt disse satsene så kan trekkmyndighetene i spesielle tilfeller avvike fra satsene. Dette gjelder både oppover og nedover. Normalt vil dette gjelde for personer som har ekstra utgifter i forbindelse med sykdom eller helsetilstand hvor det kan bli lagt høyere satser til grunn. Lavere satser vil normalt ikke bli brukt så lenge skyldner bor i Norge. Vi er kjent med at det er tilfeller hvor personer bosatt i utlandet, i såkalte lavkostland som fortsatt har inntekt fra Norge (normalt uføretrygd), har fått lagt betydelige lavere livsopphold kostnader til grunn. Vi er ikke kjent med hvorvidt slike saker har vært prøvd for retten ennå da det ofte er stor uenighet i hvor store forskjeller det faktisk dreier seg om. Avvik fra livsoppholdssatsene skal alltid begrunnes uansett om det er oppover eller nedover.

Oppdatering: I denne artikkelen, som oppdateres årlig, kan du finne aktuelle livsoppholdssatser for inneværende år.