Fra 2014 har vi i Norge hatt faste satser for hva skyldner har krav til å beholde av sin inntekt til dekning av nødvendig livsopphold og boutgifter til seg og sin familie. Før dette var det i mye større grad opp til den enkelte trekkmyndighet og det enkelte avdelingskontoret til trekkmyndighetene å gjøre en vurdering av hva som var nødvendig å beholde til livsopphold.

Satsene som nå gjelder kan riktignok fravikes men da må trekkmyndigheten begrunne dette. Vi er kjent med at namsfogden i Oslo, som foretar trekk i trygdeytelser på personer bosatt i utlandet, aktivt benytter denne muligheten til å foreta betydelige avkortninger i livsoppholdssatsene for nordmenn som er bosatt i utlandet i såkalte lavkostland. Vi er ikke kjent med at muligheten til å benytte høyere satser benyttes ofte men typiske eksempler kan være ekstra kostnader man har i forbindelse med sykdom eller lignende.

I tillegg til satsene for nødvendig livsopphold til seg selv og sin familie så har man krav til å beholde den andelen av sin inntekt som er nødvendig til å dekke nødvendige boutgifter. Her er det fortsatt mulighet for trekkmyndighetene å utøve skjønn i forhold til om boutgiftene til skyldner er nødvendige eller ikke men så lenge det ikke foreligger klare å tydelige alternativer som er vesentlig billigere så bør det meste godtas. Her er også boligmarkedet veldig forskjellig avhengig av hvor i landet man befinner seg.

Livsoppholdssatsene justeres en gang hvert år med virkning fra 1. juli hvert år og skal tilsvare endringen i konsumprisindeksen.

Gjeldende livsoppholdssatser fra 1.7.2023.

  • Enslige skyldnere har krav på kr 10412,- pr måned til eget livsopphold.
  • For skyldnere som er gift eller samboere er satsen kr 8817,- (opp til det dobbelte dersom skyldner helt eller delvis forsørger ektefelle eller samboer).
  • For barn som ikke er fylt 6 år er satsen kr 3332,-.
  • For barn som er mellom 6 og 10 år er satsen 4420,-.
  • For barn som er  mellom 11 og 14 år er satsen kr 5580,-.
  • For barn som er 15 år eller eldre er satsen kr 6418,-.

Fra og med person nummer fire skal det gjøres et fradrag i ovenstående satser på 20 %. Dette fradraget gjøres på de yngste personene i husstanden. I praksis betyr det at livsoppholdssatsene for de voksne ikke vil bli berørt av dette. Utgifter til nødvendig barnepass skal holdes utenfor.

I tillegg har man rett til å beholde nødvendige utgifter til bolig. Dette kan enten være husleie eller utgifter til eid bolig. Felleskostnader i borettslag, betjening av boliglån, boligforsikring, kommunale avgifter, nødvendig vedlikehold og lignende skal inkluderes i nødvendige utgifter til bolig. Innboforsikring, elektrisitet og oppvarming regnes ikke som boligutgifter og må tas av midler til livsopphold.

Satser for samvær med barn:

Det er også vedtatt egne satser for samvær med barn i samværsklasse 1, 2, 3 og 4 etter forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot § 9 femte ledd, gjøres det et tillegg i satsen per måned.
Utdrag fra § 5 i forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning:


"a) for samværsklasse 1:
- kr 305 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 407 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 531 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 605 for barn fra 15 år og mer


b) for samværsklasse 2:
- kr 1 011 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 1 348 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 1 760 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 2 003 for barn fra 15 år og mer


c) for samværsklasse 3:
- kr 1 410 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 1 881 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 2 455 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 2 794 for barn fra 15 år og mer


d) for samværsklasse 4:
- kr 1 770 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 2 361 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 3 082 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 3 507 for barn fra 15 år og mer


Det gis ikke tillegg for samværsutgifter hos skyldnere som ikke har samvær eller mindre samvær enn samværsklasse 1.

Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Tillegg for samvær med barn gjelder så lenge foreldrene har underholdsplikt etter barneloven § 68."

Endringene i livsoppholdssatser har ikke tilbakevirkende kraft.

Ovenstående satser gjelder for andre ord for perioden 1.juli 2023 til 30.juni 2024. Fra 1.juli 2024 vil det således komme nye satser for et nytt år, justert på nytt i henhold til konsumprisindeksen.

Som det fremgår av ovenstående så skal nødvendige utgifter til bolig beholdes av skyldner i tillegg til livsoppholdssatsene. Nødvendige utgifter til bolig inkluderer husleie, betjening av boliglån, boligforsikring, kommunale avgifter, utgifter til nødvendig vedlikehold og lignende skal således beholds av skyldner ved side nav livsoppholdssatsene. Utgifter til strøm og innboforsikring er derimot utgifter som skal dekkes av livsoppholdssatsene selv om dette har en nær tilknytning til boligutgiftene.

Utgifter til barnepass, barnehage eller SFO ved utleggstrekk og gjeldsordning.

I forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning § 4 går det tydelig frem at utgifter til barnepass som barnehage og SFO ikke skal dekkes av livsoppholdssatsene for barn. Spørsmålet som da kan bli et tema for diskusjon er om slike utgifter er nødvendige i det gitte tilfellet.

Utgifter til barnepass skal skyldner således normalt få beholde i tillegg til livsoppholdssatser og boutgifter så lenge det anses som nødvendige. Så lenge foreldre er i arbeid vil dette så og si alltid være nødvendige. Så lenge barnet er så ungt at det ikke er forsvarlig å la det være hjemme alene så er dette nødvendig. Således er utgifter til barnehage og SFO stort alltid nødvendig så lenge forsørgerne er i normalt arbeid.

Selv om de ikke er i arbeid så kan det argumenteres at slike utgifter normalt er nødvendig for barnets sosiale utvikling. Dersom foreldre er hjemmeværende på grunn av sykdom eller uføre så kan også foreldrenes helsetilstand gi begrunnelse for at slike utgifter skal dekkes. Vi oppfordrer derfor skyldnere til aldri å godta at trekkmyndighetene, inkludert namsmennene, ikke godtar at slike utgifter beholdes utenom livsoppholdssatsene. En slik avgjørelse kan klages inn til tingretten mot et gebyr på et rettsgebyr, noe som i 2023 tilsvarer kr 1243,- (eller tilsvarende omtrent en til to ukers barnepass for ett barn).