Endringer i gjeldsordningsloven gir reduserte og like gjeldsordningssatser for hele landet!

Fra 1.7.2014. er det gjort en del endringer i gjeldsordningsloven. Dette medfører blant annet at satsene for livsopphold er standardisert slik at de i utgangspunktet er like i hele landet. Dog er det åpning i forskriften for å gjøre tilpasninger i forhold til lokale forhold men alltid med de nye satsene som utgangspunkt. Satsene er også betydelig redusert i forhold til de satser de fleste namsmenn har benyttet før endringene.

 Gjeldordningssatser fra 1.7.2014:

Utdrag fra "Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning":

§ 3    Satser for underhold av skyldneren og dennes ektefelle/samboer

    Satsene utgjør per måned:
a)    kr 7 890 for enslig skyldner,
b)    kr 6 680 for skyldner som er gift eller samboer,
c)    kr 13 360 for skyldner som forsørger ektefelle eller samboer.
Satsene skal dekke alminnelige forbruksutgifter, herunder utgifter til kollektivtransport.  Boligutgifter er ikke inkludert.
Som boligutgifter regnes husleie, betjening av boligtilknyttet gjeld, boligforsikring, kommunale avgifter, festeavgift, nødvendig vedlikehold, felleskostnader i boligsammenslutninger og andre nødvendige utgifter som gjelder boligen. Utgifter til elektrisitet, oppvarming og innboforsikring anses ikke som boligutgifter.

§ 4    Tillegg for underhold av barn  

For hvert barn som skyldneren har underholdsplikt for etter barneloven § 68, gjøres det et tillegg i satsen per måned på:
a)    kr 2 365 for barn som ikke har fylt 6 år,
b)    kr 3 135 for barn mellom 6 og 10 år,
c)    kr 3 960 for barn fra 11 år og mer.
Tillegget inkluderer alminnelige forbruksutgifter. Barnets andel av boligutgifter og utgifter til barnepass, herunder utgifter til barnehage og skolefritidsordning, er ikke inkludert.
Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med person nummer fire i husstanden. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Endringene har ikke tilbakevirkende kraft!

Personer som allerede har gjeldsordning og/ eller fikk åpnet gjeldsforhandlinger før 1.7.2014. trenger ikke å forholde seg til de nye satsene. De som allerede har fått gjeldsordning forholder seg til det som fremgår av den vedtatte gjeldsordningen. Personer som har fått åpnet gjeldsforhandlinger før 1.7.2014. men ikke har fått disse ferdigbehandlet vil også forholde seg til det gamle regelverket som normalt vil gi høyere livsoppholdsatser. Pass i så fall på at namsmannen ikke forsøker å snike inn de nye satsene i din gjeldsordning. Du kan lese mer om livsopphold og livsoppholdssatser på dette nettstedet.

Oppdatering: I denne artikkelen, som oppdateres årlig, kan du finne aktuelle livsoppholdssatser for inneværende år.