Svaret på spørsmålet er veldig enkelt. Jo mer du har å miste jo mer risikerer du når gjelden går til inkasso. Vi poengterer at i denne artikkelen har vi ikke fokusert på kostnadene som påløper ved inkasso men hva du risikerer å miste ved tvang. For å finne ut hvilke kostnader som kan påløpe ved inkassopågang henviser vi til denne artikkelen.

I Norge er gjeldsofre godt beskyttet av loven i forhold til å sikre seg selv og familien tak over hodet samt nødvendige midler til livsopphold slik som mat og klær. Dersom du bor i leid bolig og mottar trygdeytelser så risikerer du lite ved inkassopågang utover det faktum at gjelden stiger. Eventuell rettslig pågang vil mest sannsynlig resultere i resultatet ”intet til utlegg” som kort forklart betyr at namsmannen mener du ikke eier noe av betydelige verdier som det er hensiktsmessig å ta pant i og den inntekten du har trenger du til nødvendig livsopphold til deg og din familie.

Nå finnes det fastsatte livsoppholdssatser å forholde seg til

Fra og med 1.7.2014. er det fastsatt egen forskrift for hvilke livsoppholdssatser som gjelder ved gjeldsordning og utleggsforretning. Satsene kan riktignok fravikes ut i fra lokale forhold men du kan nok regne med at det er dette som gjelder og eventuelle avvik vil være relativt beskjedent. Du kan for øvrig lese mer om satsene i denne artikkel. Det er for så vidt lite rom for å unne seg noe særlig ekstra med disse satsene men du trenger ikke å være redd for at familien ikke skal klare seg da det er nok til en normal beskjeden livsstil i Norge. Legg merke til at bo utgifter kommer i tilegg til livsoppholdssatsene.

Utleggsforretning er det vanlige rettslige tiltaket inkassoselskapene iverksetter når de forsøker å drive inn sine krav rettslig. Ved en utleggsforretning bes det om pant i eiendeler (hus, bil, båt, sparekonto og lignende) samt trekk i lønn/ trygd. Dersom du bor i leid bolig og eier slike verdier er det ikke noe å ta pant i. Dersom du samtidig har inntekt lik eller lavere enn det som er vurderes som nødvendige bo utgifter (husleie) og livsopphold så kan det ikke legges ned trekk i lønn/ trygd. I slike tilfeller hvor det ikke finnes eiendeler å ta pant i eller er rom for trekk i inntekt vil utleggsforretningen avsluttes med ”intet til utlegg”. Dette betyr at kreditor inntil videre er maktesløs og for skyldner er det ingen andre konsekvenser enn at det er påløpt en del økte omkostninger på kravet som kreditor kan prøve å drive inn med en ny utleggsforretning på et senere tidspunkt når det er rimelig å anta at din situasjon har endret seg.

Du risikerer nødvendigvis ikke tvangssalg selv om det er tatt pant i dine eiendeler

Et viktig prinsipp for å få tvangssolgt eiendeler som bil eller bolig er at foranstående panthavere får dekket sine krav. Ved utleggspant gjelder kø prinsippet, jo tidligere ute jo bedre prioritet. Dersom du for eksempel har fullfinansiert din bolig og betjener banklånet så kan ikke panthavere med lavere prioritet tvangsselge boligen så lenge hele banklånet som har prioritet foran dem ikke blir dekket fullt ut. Problemet kan være at det er vanskelig å fastslå den eksakte verdi/ antatt salgssum på forhånd. Dersom det er åpenbart at tvangssalg ikke vil føre frem så skal begjæringen avvises. Dersom tvangssalg åpnes må fortsatt prinsippet om at foranstående panthaver skal dekkes fylles opp før tvangssalg skal gjennomføres.

Mange kreditorer spiller nok på skyldners uvitenhet og usikkerhet, spesielt i saker som ligger i grenselandet i forhold til verdien. Selv om det er i strid med god inkassoskikk å true med rettslige skritt som ikke er tenkt gjennomført så syndes det mye her. Det er lett for inkassoselskapene å unnskylde seg med at det kom nye opplysninger i saken som fikk dem til å endre mening eller lignende for å forklare hvorfor det varslede tvangssalget ikke ble gjennomført. Slik unødvendig pågang utsetter i mange tilfeller skyldner for unødvendig belastning og virker ofte mot sin hensikt da det bare virker nedbrytende og tar krefter som skyldner trenger for å komme seg på bena igjen.

Stor forskjell på pant i bil og bolig

Vær oppmerksom på at det i denne sammenhengen er stor forskjell på utleggspant i bil og bolig. Det vi da først og fremst tenker på er at bil synker i verdi mens bolig stort sett stiger i verdi. Ved oppgang i boligmarkedet kan et pant som i utgangspunktet var utenfor boligens verdi plutselig være innefor boligens verdi noen år senere.

Namsmannen skal ikke ta pant i overbeheftede eiendeler. Dessverre ser vi at det syndes mye på dette og ofte må skyldner selv ta tak for å dokumenter at verdien ikke er så høy at det er hensiktsmessig å ta utleggspant i boligen. En slik verdivurdering koster gjerne penger, penger som skyldner ut i fra sakens natur ofte ikke har.

Vi påpeker at det er lite klokt å spekulere i å la våre å betale gjeld bare fordi pågang ikke vil påvirke din livssituasjon, noe som for seg selv er riktig nok. De fleste har nok imidlertid en drøm om å eie egen bolig, eie egen bil, få en god inntekt og beholde en eventuell gevinst i lotto eller lignende. Dette er ting du gjerne kan glemme med mye inkassogjeld som ligger på såkalt langtidsovervåkning hos inkassoselskapene. Slik langtidsovervåkning betyr enkelt og greit at inkassoselskapene følger med på din situasjon, de sjekker ligningen din hvert år sammen med andre registre og bare venter på en positiv endring i din økonomi. Så fort de ser at det er noe å ta pant i så kan du være rimelig sikker på at de er på pletten. Dersom du allerede er i en slik situasjon med mye gammel inkassogjeld bør du se på mulighetene for en gjeldsordning for å få en langsiktig løsning.