Når du sliter med gjeld og inkasso er det en ting med alle de ubehagelige brevene og telefonene fra inkassoselskapet. Frykten for rettslig inndrivning er en annen ting mange frykter. Men hva når inkassobyrået truer med å komme hjem til deg, har de faktisk lov til dette?

Oppsøk skal varsles og du kan be inkassobyrået holde seg unna!

Finanstilsynet og inkassoklagenemnda (nå Finansklagenemnda inkasso) har fastslått at oppsøk er lovlig så lenge dette varsles på forhånd og det ellers foregår i henhold til god inkassoskikk. Det er ikke nærmere spesifisert hvor lang tid i forveien et oppsøk skal varsles men det skal utvilsomt være tilstrekkelig til at skyldner kan innrette seg i forhold til dette og ta forholdsregler. Dersom et oppsøk ikke er varslet på forhånd vil dette være i strid med god inkassoskikk og inkassobyrået mister sin rett til å kreve inkassosalæret dekket. Et slikt overtramp bør også varsles til Finanstilsynet.

Oppsøk varsles ofte allerede i betalingsoppfordringen. Betalingsoppfordringen et lovpålagt brev med en lovpålagt betalingsfrist på minimum 14 dager. Betalingsoppfordringen skal forøvrig inneholde en rekke lovpålagte opplysninger og 14 dagers perioden er en periode skyldner skal få til å områ seg i forhold til kravet. Inkassoguiden mener at i denne perioden så skal skyldner være fredet fra all annen pågang for å orientere seg om kravets rettmessighet, egne rettigheter og muligheter for løsning. Når oppsøk varsles i betalingsoppfordringen så bør dermed inkassobyrået holde seg unna frem til betalingsfristen for å holde seg innenfor god inkassoskikk. Dersom oppsøk varsles senere bør oppsøk finne sted tidligst 7-10 dager etter brevet ble sendt på grunn av postgang samt at skyldner skal ha mulighet til å foreta nødvendige forholdsregler.

Vi er ikke kjent med at det er omtalt direkte i rettskilder hvorvidt skyldner kan be inkassobyrået holde seg vekke med tanke på oppsøk. Likevel er vi av den klare oppfatningen at dersom skyldner konkret henvender seg til inkassobyrået og gir beskjed om at oppsøk er uønsket så skal dette respekteres. Annet vil være i strid med god inkassoskikk. Inkassobyrået har andre muligheter til å ivareta sine interesser i forhold til rettslige skritt, noe som for øvrig ikke nødvendigvis er et dårligere alternativ for skyldner heller.

Dersom inkassobyrået ønsker besiktigelse av en verdigjenstand hvor lånet er gått til inkasso, typisk billån med pant i bil, så kan eventuelt skyldner ta kontakt med inkassobyrået å tilby å foreta en verdivurdering via en nøytral tredjepart som for eksempel NAF. Dersom inkassobyrået ikke er særlig interessert i dette så er det et tydelig ”rødt flagg” på at inkassobyrået egentlig har en helt annen agenda med det varslede oppsøket.

Det er nesten umulig å foreta oppsøk og holde seg innenfor god inkassoskikk!

Problemet med oppsøk er at det er svært vanskelig å foreta et oppsøk i henhold til god inkassoskikk, spesielt når skyldner bor i et tettbebodd nabolag og/ eller har flere medlemmer i husstanden. Hvem ville vel ikke stilt spørsmål dersom en annen person i husstanden fikk et mystisk besøk av en fremmed mann som ville prate privat og stod og hvisket til skyldner? Dette er med andre ord avslørende og vanskelig å forene med god inkassoskikk og inkassobyråets taushetsplikt.

Det er flere hensikter med å foreta et oppsøk sett i inndrivningsøyemed. Unnskyldningen/  forklaringen som ofte brukes fra inkassobyråene er at de ønsker å besiktige verdigjenstander som det aktuelle kravet er sikret med pant i. I realiteten er det nok to andre forhold som er den egentlige grunnen til at oppsøk benyttes Nemlig å legge press på skyldner og/ eller overtale skyldner til frivillig tilbakelevering av panteobjekter eller gi fra seg andre verdigjenstander som går til godskriving av kravet. Problemet her er at skyldner ofte lures til å signere dokumenter hvor de frasier seg mange rettigheter i forhold til den verdien objektet selges til. Et annet moralsk problem i denne sammenheng er at disse oppsøk konsulentene nesten alltid driver ”butikk i butikken” og tjener gode penger på å videreselge disse objektene. Skyldner kan med andre ord ikke stole på den økonomiske veiledningen og rådene de får fra denne kanten. Dette til tross for at inkassovirksomhet er strengt regulert og er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Oppsøkskonsulenten er forøvrig underlagt inkassolovgivningen deriblant taushetsplikt selv om denne ikke er direkte ansatt hos inkassobyrået.

I hvilke saker benyttes oppsøk?

Det er lov å foreta oppsøk i alle inkassosaker så lenge det er varslet på forhånd og foregår innenfor god inkassoskikk. Oppsøk på omtvistede krav vil nesten uten unntak være i strid med god inkassoskikk. Det er ikke noe minimumsbeløp eller lignende for at et oppsøk er lovlig.

Det er dyrt å engasjere en oppsøkskonsulent. Selv om disse ofte driver "butikk i butikken" og tjener svært gode penger så er de heldigvis manglevare i vårt moderne samfunn. De aller fleste synes heldigvis det er moralsk forkastelig og en nedverdigende yrke å oppsøke og utnytte ressursvake mennesker i en sårbar situasjon som en inkassosak er. Problemet med dette er at de få som likevel velger å ta på seg slike oppdrag dermed er blant de mest kyniske og usympatiske menneskene blant oss med dertil tilhørende lite medmenneskelighet. De er kun ute etter å komme ut av et oppsøk med et resultat som de og/ eller inkassobyrået tjener penger på. Dette er sjeldent lønnsomt for skyldner.

Siden det tross alt er såpass dyrt å engasjere en oppsøkskonsulent så benyttes dette som oftest kun i større saker hvor det gjerne er et panteobjekt involvert. Det vanligste er nok misligholdte billån hvor kreditor har pant i bil. Her prøver oppsøkskonsulenten nesten alltid å få skyldner til å levere bilen tilbake frivillig, gjerne der og da. Dette bør du ikke gå med på, i hvert fall ikke der og da. De dokumentene som skyldner lures til å signere på stedet fratar ofte skyldner alle rettigheter i forhold til en rettferdig pris på panteobjektet. Oppsøkskonsulentet har gjerne tvilsomme avtaler med oppkjøpere hvor det trikses å fikses for å betale minst mulig for bilen og underprisingen gjøres opp dem i mellom ved hjelp av gjentjenester og lignende. Du kan lese mer om når inkassobyåret vil ha bilen din i denne artikkelen.

Forby oppsøk!

Inkassoguiden har i annen artikkel vedrørende Finanstilsynets ønske om lovrevisjon av inkassoloven tatt til orde for at oppsøk skal forbys. Dette fordi det rett og slett er en inndrivningsmetode som tiden har gått i fra og brukes i dag i praksis kun for å legge utilbørlig press på skyldner og/ eller for å lure skyldner til å levere fra seg verdigjenstander til inkassobyråets fordel.

Inkassobyrået har alle muligheter til å sikre seg de verdier som de faktisk har krav på ved rettslig pågang via namsmannen som med loven i hånd kan foreta seg oppsøk for å orientere seg om kjente og ikke kjente verdigjenstander. Dette høres kanskje likt ut men det er en viktig forskjell. Namsmannen er en nøytral tredjepart som også skal ta hensyns til andre kreditorers rettigheter og skyldners rettigheter. Nå finnes det også skrekkhistorier om namsmann som krenker skyldners rettigheter men det er tross alt noe som skjer sjeldent og vil i så fall være en sak for rettsapparatet eller Spesialenheten for politisaker.

Husk!

Du bør og kan varsle inkassobyrået om at oppsøk er uønsket. Dersom du ikke har fått gjort dette eller det likevel plutselig står en oppsøkskonsulent på døren så er du i din fulle rett til å nekte å prate med denne eller slippe han inn i huset ditt. Dersom oppsøkskonsulenten på noen som helst måte forsøker å sette benet i døren eller trenge seg inn på annen måte så er det kun en riktig ting å gjøre, nemlig å ringe politiet på 112 for assistanse og følge opp med en anmeldelse.