Når det foreligger et forfalt ubetalt krav som er uomtvistet, foreligger dom eller annen form for tvangsgrunnlag kan kreditor sende en utleggsbegjæring til namsmannen. Namsmannen vil da avholde en utleggsforretning som innebærer at det kan tas beslag i dine verdier eller foretas utleggstrekk i lønn eller trygd.

Før det kan sendes en utleggsbegjæring må kreditor eller inkassobyrået sende et varsel om tvangsfullbyrdelse med 14 dagers betalingsfrist.

Hva er et tvangsgrunnlag?

For at en utleggsbegjæring skal kunne tas til følge må gjelden være tvangskraftig. Det dokumentet som dokumenterer tvangskraft kalles tvangsgrunnlag.

Et tvangsgrunnlag kan oppstå på flere måter. I vanlig norsk gjeldsforfølgningspraksis er det 3 typer tvangsgrunnlag som dominerer i gjeldssaker. Dette er:

 • Faktura, påkrav eller annet skriftstykke som er sendt skyldner fra kreditor og som er uimotsagt. Med uimotsagt menes det at det ikke foreligger saklig innsigelse på kravet.
 • Dom fra forliksrådet.
 • Gjeldsbrev. Foreligger gjerne i forbindelse med alle typer lån fra norske finansieringsinstitusjoner.

Selv om ovenstående er de mest vanlige tvangsgrunnlagene i norsk gjeldsforfølgning så finnes det en rekke flere dokumenter som fungerer som tvangsgrunnlag. Eksempler på dette er:

 • Dommer fra det norske rettssystemet som tingretten, lagmannsretten og høyesterett.
 • Vedtatt forelegg fra påtalemyndigheten (politiet).
 • Voldgiftsdom etter voldgiftsloven og avgjørelser som ellers er tvangskraftige etter voldgiftsloven.
 • Rettsforlik. Forlik i forliksrådet og forlik etter voldgiftsloven.
 • Avgjørelse fra utenlandsk eller internasjonal domstol dersom enkelte kriterier er oppfylt.
 • Tvangsmulkt.
 • Sjekker og veksler etter fastsatte bestemmelser.
 • Forfalt TV-lisens.
 • M.m

Hva kan det tas pant i ved utleggsforretning?

Det kan tas pant i alle formuesgoder som er tjenlig for utlegg slik det går frem av loven. For at et formuesgode må være tjenlig til utlegg så må det være omsettelig, ha en viss verdi og bør ikke allerede være overbeheftet. De vanligste formuesgodene det tas utleggspant i er bil, bolig og eiendom for øvrig. Andre formuesgoder det kan tas utlegg i er Motorsykler, kunst, campingvogn, verdifulle mynter eller frimerker, verdipapirer, pant i midler på konto, kontanter osv.

Det er en rekke gjenstander som er unntatt fra beslagsretten. Dette er klær og gjenstander som er en naturlig del av innbo så lenge dette ikke har unormal høy verdi. Gjenstander med stor affeksjonsverdi for eksempel etter arv kan også unntas.
Bil og verktøy innenfor en verdi av 2/3 av folketrygdens grunnbeløp skal også unntas dersom det er nødvendig for at skyldner eller noen i dens husstand er avhengige av dette i jobb eller utdanning eller for å komme seg dit. Komplett informasjon om unntaksretten fremgår av dekningsloven.

Merk at utleggspant ikke er det samme som tvangssalg. Panteobjektet vil normalt fortsette å være i besittelse og det er opp til kreditor å avgjøre om de vil forfølge saken videre med en begjæring om tvangssalg. Dette er eventuelt en ny prosess etter utleggsforretningen. Du kan lese mer om hvor lang tid disse prosessene normalt tar i denne artikkelen.

Trekk i lønn ved utleggsforretning

I tillegg til pant i formuesgoder så kan det nedlegges utleggstrekk i skyldners lønn eller trygd. Dette er den utleggsformen som gjerne først søkes og som normalt foretrekkes av kreditor eller inkassobyrået.

Når det skal vurderes om det skal ilegges utleggstrekk i lønn så skal namsmannen først forsikre seg om at skyldner har tilstrekkelig med midler til bolig og livsopphold. Dette er fastsatt i egen forskrift om hva skyldner har krav på å beholde ved gjeldsordning og utleggstrekk.

Hva vil det si med intet til utlegg?

Når det avholdes en utleggsforretning og namsmannen ikke finner formuesgoder som er egnet for utlegg og det heller ikke er rom for trekk i skyldners lønn eller trygd så vil utleggsforretningen avholdes med resultat intet til utlegg. Det betyr at skyldner på det nåværende ikke har noe det kan tas utlegg i og utleggsforretningen får dermed heller ikke noen direkte konsekvenser.

Betalingsanmerkninger ved utleggsforretning

Det registreres en betalingsanmerkning i utleggsregisteret hos Løsøreregisteret når en utleggsforretning avholdes med intet til utlegg. Det samme gjelder når det besluttes trekk i lønn eller trygd og avholdt utlegg med annet pant.