Jeg hører stadig oftere om kredittsperre og at jeg kan gi dette til meg selv. Hva er en kredittsperre og hvordan kan jeg eventuelt sperre meg selv for kreditt?

En kredittsperre er en mulighet alle privatpersoner har til å gi beskjed om at du ikke ønsker kreditt eller ønsker å bli kredittsjekket. De som forsøker å foreta en kredittsjekk av deg vil få opp en melding om at du er sperret for kreditt og vil ikke få andre personlige opplysninger om deg utlevert.

Hvorfor gi meg selv en kredittsperre?

Det er mange grunner til at personer ønsker å gi seg selv en kredittsperre. Dette kan være:

Unngå negative konsekvenser ved identitetstyveri.

Identitetstyveri blir et stadig større problem i dagens samfunn. Identitetstyveri kan foretas av helt ukjente personer som har fått tak i dine personopplysninger eller av personer som står deg nær som har stor tilgang til dine personopplysninger og som på toppen av det hele gjerne har tilgang til din BankID.

De fleste lån og kreditter som opptas ved et identitetstyveri krever gjerne at det foretas en kredittsjekk av deg. Dersom du har sperret deg selv for kredittsjekk ved å gi seg selv en kredittsperre så vil det sjeldent bli innvilget kreditt og skadeomfanget av et identitetstyveri blir automatisk mye mindre.

Når det gjelder BankID så må du aldri overlate denne til andre og i hvert fall aldri gi passordet bort, selv ikke til dine nærmeste. Identitetstyveri fra nærstående som har hatt full tilgang til offerets BankID har eksplodert de siste årene. Det å låne bort og gi tilgang til sin egen BankID kan sidestilles med å låne ut signaturen din.

I motsetning til tradisjonelt Id tyveri hvor id tyven har fått tilgang til dine personopplysninger så er det nærmest umulig å slippe unna gjeld som er stiftet ved bruk av BankID. Så sant du ikke kan sannsynliggjøre at tilgang til BankID er utlevert som et resultat av trusler eller vold som omfattes av straffeloven så er du i realiteten nærmest sjanseløs.

Fordelen med en kredittsperre er at også låne og kredittsøknader ved hjelp av Bankid omfattes av kredittsperren. Ulempen er at dersom en id tyv har fått tilgang til din Bankid så kan denne brukes til å først oppheve kredittsperren for deretter å søke om lån og kreditter.

Hindre deg selv fra impulshandlinger.

Ordningen med å gi seg selv en kredittsperre kom i gang for å gi personer med dårlig impulskontroll en mulighet til å shoppe og ta kreditter på impuls. På engelsk er det et eget ord for dette, nemlig «shopaholic» og regnes som et psykisk problem.

Det er faktisk en stor andel av personer som får innvilget gjeldsordning hvor det foreligger legeerklæring på at personen har dårlig impulskontroll gjerne i kombinasjon med maniske episoder for å begrunne en stor mengde av unødvendige lån og innkjøp.

Unngå snoking i personlige forhold

Det skal foreligge et saklig behov fortrinnsvis med et kredittelement for at det er anledning til å gjennomføre en kredittsjekk. Dessverre er dette tillittbasert mellom kredittopplysningsbyråene og deres kunder.

Den som kredittsjekkes derimot, vil alltid få et såkalt gjenpartsbrev hvor det fremgår hvem som har foretatt kredittsjekken og hvilke opplysninger som er utlevert. Problemet er at dersom noen har skaffet seg urettmessig adgang til dine kredittopplysninger så er skaden allerede skjedd.

Det er i Norge i dag svært mange som har tilgang til å foreta en kredittsjekk av kundene til firmaet de jobber i. Mange er ikke fullt klar over hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn før det er anledning til å gjennomføre en kredittsjekk og innimellom fristes noen til å foreta en kredittsjekk av naboer, familie eller bekjente.

Hvilke personopplysninger beskytter jeg med en kredittsperre?

Normalt er det opplysninger om betalingsanmerkninger de fleste ønsker å beskytte mot uønsket snoking.  Skattetallene for de siste 3 årene fremgår også på en kredittsjekk, men dette er opplysninger som vi i Norge er vant med å dele og ikke beskytter like sterkt all den tid hvem som helst jo har mulighet til å søke i skattelistene.

Opplysninger fra det nye gjeldsregisteret vil også komme frem som en del av en kredittsjekk i fremtiden. Dette er også opplysninger som folk flest naturligvis ønsker å holde for seg selv. Vær oppmerksom på at finansieringsinstitusjoner uansett har rett til opplysninger i gjeldsregisteret da hele intensjonen med registeret er å gi bankene bedre oversikt over kundenes totale gjeld.

Hvordan opprette en kredittsperre på meg selv?

Du må sende en skriftlig melding om kredittsperre til kredittopplysningsbyråene. Det er viktig å være klar over at en kredittsperre kun fungerer hos de kredittopplysningsbyråene som du har gitt beskjed om dette til.

Det er i dag 4 kredittvurderingsselskap eller kredittopplysningsbyrå som driver med kredittopplysninger på privatpersoner. Dette er Evry, Bisnode, Experian og Creditsafe. Du finner kontaktinformasjon til disse i denne oversikten.

Det er viktig å være klar over at du må kontakte hvert enkelt kredittopplysningsbyrå for å sette kredittsperre hos dem da disse ikke har anledning til å gjøre det hos dem andre for deg. Det samme gjelder når du skal slette en kredittsperre.

En del av ovenstående har fått på plass elektroniske løsninger som innebærer at du kan registrere eller oppheve en kredittsperre hos dem ved hjelp av innlogging på nettstedet deres ved hjelp av BankID.

Hvordan slette en kredittsperre?

Det holder ikke å ringe til kredittopplysningsbyrået for å slette en kredittsperre. De må ha skriftlig beskjed. Flere av kredittopplysningsbyråene tilbyr nå mulighet for å opprette og slette en kredittsperre ved hjelp av innlogging via BankID.

Ordningen med kredittsperre har sine svakheter i forhold til id tyveri

Problemet med ordningen for å sperre seg selv for kreditt er at samtidig som den er et fint hinder for å begrense skadevirkningene ved id tyveri samtidig er sårbar for at den kan oppheves av id tyver.

Det kreves normalt underskrevet brev sammen med kopi av id eventuelt innlogging ved hjelp av BankID. Problemet er at en id tyv i mange tilfeller har tilgang på enten id eller BankID. Dersom id tyven behersker norsk og forstår hvordan det norske systemet funger så kan denne dermed fjerne en kredittsperre før misbruket starter.

Ofte vil id tyven først bli avvist der de først ber om kreditt før de forstår at personen de forsøker å misbruke har opprettet en kredittsperre. Dersom id tyven ikke har vært ekstremt grundig og har sørget for omadressering av post og lignende så vil offeret relativt fort få tilsendt et gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyrået og får dermed en mulighet til å reagere.

Dessverre er det første tiltaket som man anbefales å opprette en kredittsperre men dersom denne bare slettes igjen så er man like langt. Det er i slike tilfeller viktig å be kredittopplysningsbyrået legge inn en ekstra kontroll dersom kredittsperren forsøkes å slettes igjen. Dette kan for eksempel være at de ringer deg på avtalt telefonnummer.

Dersom din BankID er på avveie og blir misbrukt er det utrolig viktig at du tar kontakt med banken som har utstedt denne umiddelbart for å sperre denne.

Kan jeg få kredittsperre på SMS?

Du kan ordne kredittsperre hos noen kredittopplysningsbyrå ved å logge inn online på mobiltelefonen i en nettleser med pålogging via BankID. Du kan ikke opprette eller slette en kredittsperre kun ved å sende en SMS.

Kan jeg nekte å betale dersom jeg har fått kreditt til tross for kredittsperre?

Banker og finansieringsinstitusjoner er pliktige til å foreta en forsvarlig kredittvurdering av sine kunder. Det er ikke et absolutt krav at dette skal foretas en kredittvurdering via et kredittopplysningsbyrå men i praksis er det vanskelig å komme unna kravet til en forsvarlig kredittvurdering uten å ha uttømt denne muligheten.

Dersom du dermed har fått innvilget et lån, kredittkort eller annen form for kreditt fra en finansieringsinstitusjon som er omfattet av Finansavtaleloven til tross for at du har registrert en kredittsperre så har du et godt utgangspunkt dersom du nekter å betale.

Andre leverandører som ikke omfattes av finansavtaleloven er ikke pliktige til å foreta en kredittsjekk. De kan derfor selge varer og tjenester til deg på kreditt uten å foreta en kredittsjekk og dermed kreve oppgjør til tross for at du hadde opprettet en kredittsperre.

Det kan skje at leverandører foretar en kredittsjekk av deg og får melding om at du er sperret for kreditt og til tross for dette innvilger kreditt. Det kan diskuteres om det i slike tilfeller er i strid med god forretningsskikk å selge varer og tjenester på kreditt.

Du vil nok ikke gå helt fri dersom du får innvilget kreditt fra slike leverandører til tross for en frivillig kredittsperre og dette er kjent for leverandøren. Dersom du har handlet selv så vil du stå noe sterkere dersom du krever å få returnere varer. Dersom du ikke klarer å opprettholde betalingsfrister står du sterkere i forhold til hel eller delvis lemping av forsinkelsesrenter og inkassoomkostninger.

Dersom en leverandør leverer varer eller tjenester i forbindelse med id tyveri så har du en sterkere sak dersom en kredittsperre er ignorert. Så lenge det imidlertid ikke er signert med BankID så kan du uansett ikke stilles juridisk ansvarlig.

Dessverre viser det seg alt for ofte at personer som er utsatt for id tyveri møter motstand og manglende samarbeidsvilje hos kreditorer og inkassobyrå når de har blitt utsatt for id tyveri. Veldig ofte forsøker disse å møte ofre med en motsatt bevisbyrde noe som ikke sammensvarer med norske rettsprinsipper.

Likevel så kommer man ikke unna at dokumenter som tilsynelatende er signert av offeret for id tyveri blir fremlagt som bevis på at det er sannsynlig at offeret har inngått en avtale. Da blir det fort slik at offeret må sannsynliggjøre at det motsatte er tilfellet.
Det bør være tilstrekkelig at offeret viser til politianmeldelse av id tyveriet men dessverre så kreves det ofte mer og sakene forsøkes kjørt gjerne parallelt videre via inkasso og rettsapparatet slik at det legges urimelig press på offeret.

Dette er en krevende prosess hvor ofre som står på vinner frem til slutt men dessverre mister mange motet underveis og blir gjerne stående med rettskraftige feilaktige dommer fra inkompetente forliksråd eller uteblivelsesdommer fra slike.

Inkassobyråene er ikke omfattet av kredittsperre ordningen

Selv om du har gitt deg selv en kredittsperre så er det et unntak som gir inkassobyråene anledning til å omgå kredittsperren. Selskap som har inkassobevilling fra Finanstilsynet kan etter avtale med kredittopplysningsbyrået få tilgang til kredittopplysninger til tross for at skyldner har satt kredittsperre på seg selv.

Dette gir selvsagt en økt risiko for misbruk til tross for at inkassobyråene har taushetsplikt. Det er flere tusen som jobber i inkassobransjen og taushetsplikten gjelder ikke ovenfor kreditorene når det har betydning for saken. Selv om det er sjeldent man hører om saksbehandlere i inkassobransjen som bryter taushetsplikten vet vi at små overtramp skjer hele tiden. Dette gjelder imidlertid ikke bare inkassobransjen men i de fleste bransjer med taushetsplikt.

Ny kredittopplysningslov er på trappen

Den gamle personopplysningsloven er erstattet med personvernforordningen som gjelder i alle Eøs landene. Konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet til kredittopplysningsbransjen er basert på den gamle personopplysningsloven og er ikke forenelig med personvernforordningen. På grunn av dette er det laget midlertidige regler av departementet i påvente av ny kredittopplysningslov som vi antar vil sette personvernet enda sterkere enn dagens utdaterte konsesjonsvilkår.

Det forventes derfor at dagens ordning med kredittsperre opprettholdes og det blir bedre rutiner for å registrere og slette slike på en sikker måte som i større grad begrenser misbruk. Det er også rimelig å anta at dagens ordning med at inkassobransjen har tilgang til kredittopplysninger forsvinner da bransjens tilgang til utleggsregisteret bør være tilstrekkelig.

Det finnes ulemper med en kredittsperre

Det finnes en åpenbar ulempe med en kredittsperre. Det er at hver gang du skal søke om lån, kredittkort eller andre kreditter i forbindelse med vanlige utgifter som mobilabonnement, bytte av strømleverandør, tegning av forsikring m.m. så vil disse ikke få gjennomført ønsket kredittsjekk.

Du må da i slike tilfeller fjerne kredittsperren frem til kredittsjekk har blitt gjennomført for å så sette en kredittsperre på nytt. Dette kan oppleves som en tungvint og kjedelig prosess. For å minimere slikt arbeid så er det fornuftig å forhøre deg med aktuelle leverandør på forhånd om hvem de bruker til kredittvurdering slik at du kan legge til rette på forhånd og samtidig kun slette kredittsperren hos det aktuelle kredittopplysningsbyrået.

Dersom du er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger så har du imidlertid få interesser i at noen som helst kredittsjekker deg da resultat i slike tilfeller uansett vil bli negativt. Så lenge du dermed har betalingsanmerkninger så kan du like godt legge inn en kredittsperre på deg da du har lite å tape og unngår snoking i det minste.