Når man snakker om foreldelse, så tenker man gjerne på foreldelse av gjeld. Pant i eiendom, løsøre og andre formuesgoder foreldes imidlertid også, uavhengig av når selve fordringen som pantet gjelder foreldes. Pant foreldes ofte tidligere enn selve gjelden, og det er fullt mulig at kravet består selv om pantet er foreldet.

Det er mange forskjellige typer pant med forskjellige foreldelsesfrister. De vanligste foreldelsesfrister for pant kan imidlertid oppsummeres slik:

  • Avtalepant i bolig foreldes etter 30 år, men kan retinglyses av kreditor.
  • Utleggspant i bolig foreldes etter 5 år, men kan retinglyses av kreditor.
  • Salgspant foreldes 1 år etter misligholdet oppstod og senest etter 5 år.
  • Utleggspant i bolig foreldes etter 5 år.
  • Utleggspant i bil og annet løsøre foreldes etter 3 år.
  • Legalpant foreldes etter 2 år.

Hva betyr det å retinglyse ett pant i bolig?

Avtalepant i bolig og fast eiendom forøvrig, som foreldes etter 30 år, eller utleggspant som foreldes etter 5 år, kan begge fornyes gjentatte ganger med henholdsvis 30 og 5 nye år ved retinglysing. Det er en forutsetning at kreditor begjærer retinglysing, før foreldesdato for pantet nås, for at pantet ikke skal miste sin prioritet.

Dersom foreldelsesdato er nådd, så kan pantet fortsatt retinglyses men det vil da miste sin prioritet og få prioritet etter andre pant. Det påløper et gebyr på et halvt rettsgebyr ved retinglysing.

Ett avtalepant i bolig eller utleggspant i bolig har egentlig ikke noen foreldelsesfrist, siden slike panteheftelser kan retinglyses også etter at «foreldelsesfristen» er nådd.

Det er dermed egentlig feil å bruke ord foreldelse om dette da det egentlig bare medfører at tinglysningen faller bort, og det dermed mister sin prioritet frem til det eventuelt retinglyses på nytt og da får prioritet fra den dato bak nyere pant.

Selv om panteheftelsen i slike tilfeller består, så kan panteheftelsens prioritet være avgjørende, i forhold til kreditors mulighet for å få gjennomført tvangssalg.

For lån via Husbanken, Landkreditt og lignende gjelder egne regler om sletting av pant i eiendom.

Salgspant i bil

Det er vanlig at långiver krever salgspant i bil, ved finansiering av innkjøpslån til bil. Dette kalles salgspant og medfører at långiver beholder en form for eiendomsrett i bilen, frem til hele lånet er innfridd eller salgspantet er foreldet.

Ett salgspant foreldes 1 år etter misligholdet oppstod, eller senest etter 5 år. Det betyr at ved et billån som skal nedbetales i avdrag over flere år, så foreldes pantet ett år etter det tidspunktet nedbetalingsavtalen ble misligholdt, og uansett etter 5 år fra lånet ble stiftet.

Ett salgspant kan ikke retinglyses og foreldelse er endelig. Dog er det de alminnelige foreldelsesregler som gjelder for selve lånet. Siden det normalt blir signert et gjeldsbrev for et billån, så kan et slikt krav tidligst nå foreldelse etter 10 år.

Dersom det er ytt et billån for en periode på 8 med sikkerhet i bilen, så vil lånet i praksis fungere som et usikret forbrukslån de 3 siste årene av nedbetalingstiden. Sett med långivers øyne så er det imidlertid sjeldent at et lån som er betjent rettmessig de første 5 årene, deretter blir misligholdt. Således gis det likevel god rente på slike lån, selv om det ikke foreligger pant i denne perioden.

Utleggspant i bil.

Utleggspant i bil foreldes etter 3 år og kan ikke retinglyses. Ett utleggspant i bil oppstår ved at det avholdes en utleggsforretning mot eier av bilen, etter begjæring fra en kreditor som har utestående misligholdt gjeld mot bilens eier.

Utleggspant i annet løsøre.

Utleggspant i annet løsøre enn bil foreldes også etter 3 år dersom panthaver ikke har begjært tvangssalg eller tvangsrealisering innen den tid.

Legalpant foreldes etter 2 år

Kommunen har legalpant for skyldig eiendomsskatt, avfallsgebyr og avgift for vann og kloakk. Legalpantet foreldes fortløpende, det vil si at det hele tiden er skyldig slike avgifter i løpet av de siste to årene som ikke er foreldet.

Foreldelse av pant i borettlagsandel til sikkerhet for fellesutgifter.

Borettslag har lovbestemt pant i en borettsandel tilsvarende ordningen med legalpant som beskrevet over, for utestående fellesutgifter. Dette pantet foreldes også fortløpende etter to år og foreldesfristen brytes ved at det begjæres tvangsdekning.

Slikt lovbestemt pant for misligholdt husleie/ fellesutgifter i borettslag kan ikke overstige 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Både legalpant i kommunale avgifter og lovbestemt pant i borettsandel har alltid førsteprioritet selv om avtalepant og andre pant er tinglyst før misligholdet av slike betalingsforpliktelser oppstod.

Sletting av pant

Det er viktig å skille mellom sletting, bortfall og foreldelse av pant. Når gjelden som er sikret med ett pant er innfridd, så skal kreditor sørge for at pantet slettes i offentlige registre.

Dersom det gjelder et utleggspant hvor gjelden er innfridd, så skal namsmannen på begjæring fra skyldner sørge for at pantet slettes. Dette fremgår av lov om tvangsfullbyredelse § 7-28.

Avslutningsvis så vil vi påpeke at dette er en forenklet artikkel om temaet foreldelse av pant.