Hva er god inkassoskikk?

God inkassoskikk er en generalklausul i inkassoloven som sier at all inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk og som samtidig påpeker at skyldner ikke skal utsettes for inkassometoder som utsetter skylder for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

 Utdrag fra inkassoloven (Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav):

§ 8. God inkassoskikk

Inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det samme gjelder ved leilighetsvis inndriving for andre og ved inndriving av egne pengekrav.
Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

Bestemmelsen i inkassolovens § 8 om god inkassoskikk er ufravikelig og kan sammenlignes med begrep i andre lover som ”god forretningsskikk” og ”god advokatskikk”. Sammen med forbudet mot inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe så er både debitor og kreditor sine interesser godt ivaretatt. Det er imidlertid først og frem i forholdet mellom inkassoselskapet og skyldner at begrepet trekkes mest frem og mindre overtramp skjer dessverre alt for ofte.

Eksempler på dårlig inkassoskikk:
 • Varsle om tiltak som ikke er tenkt gjennomført. For eksempel rettslige skritt.
 • Formelle feil i ordlyden i inkassobrev. For eksempel varsel om at salær vil øke automatisk. Her må ordlyden ”kan” brukes istedenfor ”vil” for å være innenfor god inkassoskikk. Dette fordi forhold som kommer frem i mellomtiden kan forårsake at muligheten til økning av salæret bortfaller (for eksempel ved innsigelse).
 • Det skal ikke gå frem av konvolutt hva innholdet er men firmalogo godtas imidlertid av finanstilsynet. Se egen artikkel hos oss om dette.
 • Unngå å besvare henvendelser fra skyldner eller bruke urimelig lang tid på svar. Svar bør som en hovedregel foreligge innen 14 dager og senest innen 30 dager dersom det ikke foreligger spesielle omstendigheter eller saken er veldig kompleks, i så fall skal debitor informeres om at behandlingen vil ta lenger tid. Dette har bransjen selv samtykket til i egen bransjenorm.
 • Ringe skyldner sent på kvelden (etter kl 21) eller på helligdager.
 • Kreve for mye i inkassosalær selv om beløpet er lite og/ eller det skyldes en enkelt feil.
 • Feilinformere om at skyldner er registrert eller vil bli registret med betalingsanmerkning når dette ikke er tilfelle.
 • M.m.
Grove overtramp av bestemmelsen god inkassoskikk:
 • Trusler om fysisk vold.
 • Trusler om å informere familie, naboer, arbeidsgiver og lignende om inkassosaken eller andre personlige forhold. Dette er også brudd på taushetsplikten i inkassoloven § 28 som omfatter alle ansatte i inkassoselskapet og eventuelt innleide som oppsøk konsulenter.
 • Kreve for mye inkassosalær med overlegg og eller gjentatte ganger.
 • M.m.
Tvilstilfeller i forhold til utøvelse av god inkassoskikk:

Nedenstående eksempler kan gjerne kategoriseres som dårlig inkassoskikk og også grovt overtramp. Dog er dette eksempler som kan variere veldig i graden av alvorlighet og vi har derfor lagt dem i en egen kategori. Dette kan også være eksempler som ikke er behandlet rettslig eller kommentert av inkassoklagenemnda, finanstilsynet eller andre rettskilder.

 • Intens pågang mot skyldner inkassoselskap forstår eller bør forstå at ikke har mulighet for å gjøre opp for seg på gjeldende tidspunkt.
 • Igangsette fordyrende tiltak på inkassosaken når det er åpenbart at slike tiltak ikke vil føre frem.
 • M.m.

Inkassopågang vil alltid medføre et vist ubehag.

Det at ubetalt gjeld går til inkasso vil naturligvis alltid medføre et vist ubehag og ulempe for skyldner. Her kommer begrepet ”urimelig” inn i inkassoloven § 8 for å definere et skille mellom det som er nødvendig pågang og urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Det vil således alltid være en del tvilstilfeller hvor saken må ses på i et mer helhetlig lys en den enkelte hendelsen.

Det er rimelig med mer intens pågang i en sak som omhandler store verdier og/ eller dersom skyldner eksempelvis står i fare for å miste boligen ved tvangssalg eller tvangsfravikelse enn i en liten fillesak på noen hundrelapper.

Brudd på god inkassoskikk!

Brudd på god inkassoskikk medfører jf inkassolovens § 17 at kreditor (oppleves i praksis som inkassobyrå) mister sin rett til å kreve inkassosalær dekket. Ved grovere overtredelser kan brudd medføre inndragning av inkassobevilgning og straff i de groveste tilfellene. Grove overtredelser bør alltid innrapporteres til Finanstilsynet som kan iverksette videre tiltak ovenfor inkassoselskapet. Dersom du er i tvil om det er utøvd dårlig inkassoskikk kan det være fornuftig å rådføre deg med inkassoklagenemnda. Inkassoklagenemnda er forøvrig en glimrende mulighet til å få overprøvd inkassoselskapets avgjørelse uten at det påløper rettslige omkostninger.