Mens Norge står stille under Coronaepidemien, så tyder alt på at hos inkasso Norge er det «business as usual». Vi får stadig nye meldinger om fortvilede personer som opplever aktiv pågang fra inkassobyrå, namsmenn og forliksrådet midt i den pågående krisen, en krise hvor flere hundretusen nordmenn er permittert i løpet av få uker.

Realiteten er at ingen av de reguleringene og tiltakene myndighetene har satt i gang den siste tiden påvirker inkasso Norge på noen som helst måte, tvert imot tyder svært mye på at de bruker anledningen til å utnytte kaoset og kjøre mer eller mindre tvilsomme saker gjennom rettsapparatet og namsmyndighetene.

Vi får også svært mange fortvilte henvendelser fra skyldnere under denne perioden som sliter med å få stoppet lønnstrekk hos namsmennene i disse dager.

Ifølge jurist Gordon Spangelid, som har var svært aktiv i kampen mot å stoppe det useriøse nettverket bak det useriøse inkassoselskapet Oslo Creditservice AS, er det nå klare tegn på at inkassobyråene forsøker å få problemsaker gjennom rettsapparatet uten media sitt søkelys. I disse dager forsvinner jo det aller meste under radaren så lenge det ikke er relatert til Corona utbruddet.

Hvilke rettigheter har skyldnere under Corona epidemien?

Selv om ingen av myndighetenes tiltak berører inkasso Norge direkte, så har du som skyldner allerede en del rettigheter som du kan påberope deg under Corona epidemien.

Nødvendighetskriteriet.

Et viktig prinsipp i inkassoloven og i mye av lovgivningen ellers, er det såkalte nødvendighetskriteriet. Skyldner har ifølge inkassoloven § 17 plikt til å erstatte nødvendige kostander ved utenrettslig innkreving (inkassosalær).

Dette betyr at dersom tiltak ikke er nødvendige, så har de heller ikke rett til å kreve slike omkostninger dekket. Dersom du som skyldner har havnet i forbigående betalingsproblemer på grunn av Corona epidemien, så kan det stilles spørsmål om dette er nødvendig å igangsette inkassotiltak.

Dette kan for eksempel være at en person som har blitt permittert ikke får utbetalt penger, rett og slett fordi denne venter på at saken skal bli behandlet hos NAV. Med flere hundre tusen søknader hos NAV, så kan det ta tid for mange før utbetalinger kommer i gang. Dersom skyldner kan dokumentere ovenfor kreditor at inntekt over natten har uteblitt på grunn av slike forhold, samtidig som det er åpenbart at problemet vil løse seg så fort søknaden er behandlet og første utbetaling kommer, så er det god grunn til å stille spørsmål om det er nødvendig å igangsette inkasso.

Så lenge skyldner holder kreditor godt informert underveis så vil vi påstå at utenrettslig inkasso ikke er nødvendig, og dermed er skyldner heller ikke pliktig til å dekke inkassosalær. Vi påpeker at det er viktig å sannsynliggjøre at betalingsproblemene er forbigående.

Husk at det alltid er forskjell på å ha rett og få rett. Slik vi kjenner inkasso Norge, så vil de bare kjøre på i slike saker. Et godt råd er å fremme innsigelse omgående dersom du mottar inkassokrav med inkassosalær i en slik sak, og deretter klage saken inn for Finansklagenemnda inkasso dersom innsigelsen mot salæret ikke imøtekommes.

Kravet til god inkassoskikk

I inkassoloven § 8 er det et krav til god inkassoskikk. Dette er en omfattende bestemmelse som gjelder all inkassovirksomhet. Skyldner skal ikke utsettes for inkassometoder bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

Siden denne bestemmelsen fanger så bredt, så medfører det en plikt til å vise ekstra varsomhet i slike krisetider som vi er inne i nå under Corona epidemien. Dette går litt i ett med nødvendighetskriteriet samtidig som det ikke skal utnyttes at skyldnere er i en ekstra sårbar situasjon i disse dager, en situasjon som utvilsomt er forbigående for de aller fleste.

Rett til betalingsutsettelse hos namsmannen ved midlertidige betalingsproblemer.

Dersom du mottar pågang i form av utleggsforretning via namsmannen, og dette skyldes betalingsproblemer som er forbigående som kan dokumenteres, så har du rett på delvis betalingsutsettelse etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-12. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.

Andre muligheter ved plutselige betalingsproblemer.

Dersom du opplever plutselig inntektsnedgang på grunn av Corona krisen, så er det viktig å reagere så fort som mulig og før problemene begynner å hope seg opp. Da har du mage flere løsningsmuligheter.

Dersom du bor i eid bolig med boliglån, så er det første du bør gjøre å ta kontakt med banken din og be om avdragsfrihet frem til problemene har løst seg. Norske banker vil være ekstra imøtekommende med tanke på slike forespørsler i disse dager.

Ellers bør du skrelle ned et du kan av faste utgifter så fort som mulig. Dette er tiden for å si opp abonnementer på tjenester som du egentlig ikke trenger, slik som støttemedlemskapet på det lokale treningssenteret, tv-kanal pakker, strømme tjenester og lignende som du egentlig ikke bruker eller ikke trenger.

I denne artikkelen finner du ikke mindre enn 100 sparetips i hverdagen. Mange av dem er tiltak du kan iverksette relativt raskt under en krise slik vi er inne i nå i disse dager.

Inkassobyråene må ta sin del av dugnaden.

Det snakkes mye om at alle må ta sin del av denne nasjonale og globale dugnaden i kampen mot Corona epidemien, og de påfølgende negative ringvirkningen av denne. Bankene er blant dem som har fått kjørt seg i sin iver etter å holde rentenivået oppe til tross for at Norges bank har satt ned styringsrenten betydelig.

Inkassobyråene har imidlertid gått helt under radaren i denne sammenheng. Dette til tross for at flere hundre tusen nordmenn sliter med omfattende inkassoproblemer.

Vi har foreløpig ikke registrert noe som helst dugnadsånd fra den norske inkassobransjen, snarere tvert imot. De spyr tilsynelatende ut nye inkassosaker som aldri før, selv om de er fullt innforstått med den krisen vi er inne i.

Det er et faktum at svært mange av de nye sakene de får og vil få i fanget den kommende tiden, skyldes at svært mange husstander har en privatøkonomi i stor omveltning i disse dager. Dette er problemer de aller fleste vil klare å løse dersom de får tid til å områ og omstille seg. Dette er tid som inkasso Norge ikke synes å være villig til å gi dem, vel og merke dersom de ikke får lov til å slenge på lett og tungt salær først. Da får du utsettelse, men gjerne ikke lenger enn at dette ville påløpt uansett.

På samme måte ser vi at saker sendes til forliksrådene og namsmenn i tilsynelatende samme intense som tidligere. Når det gjelder tvangssalg så har vi ikke grunnlag for å uttale oss, men vi forventer at inkassobyråene kjenner sin besøkelsestid og har vett til å ikke igangsette slike tiltak i disse dager. Dessverre viser all erfaring at slik fornuft er mangelvare hos mange inkassobyrå i Norge.

Flotte løfter fra Lindorff og Kredinor, men er løftene egentlig verdt noe?

Det skal nevnes at landets to største inkassobyrå, Lindorff og Kredinor, begge har lovet at de vil strekke seg langt i denne perioden i sine respektive pressemeldinger. De har imidlertid ikke uttalt noe av betydning for hva dette innebærer.

Slik vi kjenner dem antar vi at dette vil begrenses til at de i likhet med tidligere er velvillige til å gå med på betalingsutsettelser og avdragsordninger, så lenge gjør at dette medfører at de kan legge på ytterligere salær i form av tungt salær og/ eller avdragsgebyr. Vi utfordrer dem til å vise det motsatte, ikke ved løfter, men ved handling. Ta deres ansvar i dugnaden!

Lindorff har for øvrig lovet at de ikke skal begjære konkurs eller tvangssalg i denne perioden, men vil fortsette å begjære utlegg og sende forliksklager som normalt. Flott nok at de ikke vil begjære tvangssalg (det vil nok uansett være tilnærmet umulig å få gjennomført et fornuftig tvangssalg i denne perioden), men det hjelper lite hvis dere bare sitter på gjerdet i noen uker eller måneder og venter på at samfunnet skal «åpne opp» igjen før dere tar igjen det «tapte».

For mange vil det ta år å komme seg på bena igjen. Et plutselig råkjør før sommeren, eller når det blir, er nesten verre enn å ikke gjøre noe som helts endringer nå.

For de nye gjeldsofrene som kommer på grunn av Coronakrisen, så er tvangssalg uansett ikke en trussel før tidligst utpå høsten. Det er disse som trenger deres bidrag nå. De som har hatt gjeldsproblemer i noen år allerede har dere sannsynligvis tømt for det som er av formuesgoder allerede.