De aller fleste har fått med seg at det blir dyrt når en sak havner hos inkassobyråene. Denne kunnskapen gjør at folk flest forsøker å unngå at krav mot dem går til inkasso. Men hva koster det faktisk med en inkassosak? Nedenfor er en oppstilling over de vanligste omkostningene.

Fra 1.1.2010. ble det betydelige reduksjoner for krav som er forfalt etter denne dato, men mange taler fortsatt for at salærene er alt for høye, spesielt når man ser på inkassobransjens solide inntjening på bekostning av de mindre bemidlede i samfunnet.

Som en konsekvens av koronasituasjonen som oppstod våren 2020, så ble det på nytt gjort et betydelig kutt i purregebyr og inkassosalær som gjelder krav forfalt etter 1.10.2020., men fortsatt mener vi at satsene er for høye i forhold til hva de reelle kostnadene med å behandle og sende ut purringer og inkassokrav.

Alle nedenstående satser er justert til å gjelde inneværende år og gjelder for 2023:

Inkassosatser for krav med opprinnelig forfall etter 1. oktober 2020:

Purregebyr: 35,- (kan beregnes to ganger på to separate purringer).

Forsinkelsesrente: 11,75 % pr 1.7.2023. (justeres halvårlig)

Når det inngås avdragsordning med mer enn 4 avdrag kan det legges på inntil kr 1050,- i avdragsgebyr. Vurder derfor nødvendigheten av avdragsordning på mindre saker før du inngår en slik avtale. Det er tidspunktet for avtaleinngåelse som utløser gebyret. Det har dermed ikke betydning om du senere betaler ut saken selv om du faktisk har benyttet 4 eller mindre innbetalinger.

Satser på maksimalt utenrettslig inkassosalær mot forbrukere (ved innkreving via inkassobyrå på vegne av kreditor):

 

Beløp på hovedstol:        Enkelt salær         Tungt Salær

 

0-500                   175,-           350,-

500-1000                245,-           490,-

1000-2500               280,-           560,-
2500-10000              560,-          1120,-
10000-50000            1120,-          2240,-
50000-250000           2520,-          5040,-
Mer enn 250000         5040,-         10080,-

For skyldner som er næringsdrivende gjelder ovenstående satser ganget med 1,5.  Det vil for eksempel si at et enkelt salær på et krav mellom 0-2500 er på kr 525,00 som forfalt før 1.oktober 2020.

Ovenstående satser er eksklusiv merverdiavgift. Dersom kreditor ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift, vil debitor kreves for dette og salæret vil øke med 25%. (Årsaken til dette er at et av hovedprinsippene i inkassoloven er at debitor skal dekke alle nødvendige inndrivingskostnadene. En kreditor som er fradragsberettiget, kan føre inngående merverdiavgift til fradrag i sitt regnskap slik at det kun blir en midlertidig utgift og ikke en kostnad. For ikke fradragsberettigede oppdragsgivere derimot vil dette medføre en direkte kostnad og således skal debitor belastes for dette.)

Inkassosatser for krav med opprinnelig forfall før 1. oktober 2020:

Purregebyr: 70,- (kan beregnes to ganger på to separate purringer).

Forsinkelsesrente: 10,75 % pr 1.1.2023. (justeres halvårlig)

Når det inngås avdragsordning med mer enn 4 avdrag kan det legges på inntil kr 1050,- i avdragsgebyr. Vurder derfor nødvendigheten av avdragsordning på mindre saker før du inngår en slik avtale. Det er tidspunktet for avtaleinngåelse som utløser gebyret. Det har dermed ikke betydning om du senere betaler ut saken selv om du faktisk har benyttet 4 eller mindre innbetalinger.

Satser på maksimalt utenrettslig inkassosalær mot forbrukere (ved innkreving via inkassobyrå på vegne av kreditor):

Beløp på hovedstol:        Enkelt salær         Tungt Salær

0-2500                  350,-           700,-
2500-10000              700,-          1400,-
10000-50000            1400,-          2800,-
50000-250000           2800,-          5600,-
Mer enn 250000         5600,-         11200,-

 

For skyldner som er næringsdrivende gjelder ovenstående satser ganget med 1,5.  Det vil for eksempel si at et enkelt salær på et krav mellom 0-2500 er på kr 525,00 som forfalt før 1.oktober 2020.


Ovenstående satser er eksklusiv merverdiavgift. Dersom kreditor ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift, vil debitor kreves for dette og salæret vil øke med 25%. (Årsaken til dette er at et av hovedprinsippene i inkassoloven er at debitor skal dekke alle nødvendige inndrivningskostander. En kreditor som er fradragsberettiget, kan føre inngående merverdiavgift til fradrag i sitt regnskap slik at det kun blir en midlertidig utgift og ikke en kostnad. For ikke fradragsberettigede oppdragsgivere derimot vil dette medføre en direkte kostnad og således skal debitor belastes for dette.)

Purregebyr og inkassosalær er regulert i forskrift til inkassoloven. Forsinkelsesrente bergenes i.h.t. lov om renter ved forsinket betaling.

Andre rettslige inkasso omkostninger (2023):

Forliksklage 1367,- Offentlig gebyr
Skriving av forliksklage  621,- Gebyr til inkassobyrå
Utleggsbegjæring 1504,- Offentlig gebyr
Skriving av utleggbegjæring  621,- Gebyr til inkassobyrå
Tvangssalg løsøre 4288,- Offentlig gebyr
Tvangssalg av fast eiendom 9198,- Offentlig gebyr

Ovenstående tabell er kun et utdrag av de mest vanlige (forliksklage og utleggsbegjæring) og de dyreste (tvangssalg) omkostningene ved rettslig inndriving av kravet. Alle disse omkostningene kommer i tillegg til inkassosalærene og er alle uavhengig av størrelse på hovedstol. I tillegg kommer eventuelt tinglysningsgebyr, omkostninger ved tilbakelevering av løsøre, omkostninger ved konkurspågang, omkostninger til medhjelper etc.

Angående endringer i offentlige gebyr i perioden 2018 til 2022.

Vær oppmerksom på at det ble gjort en del endringer i rettsgebyrloven i overgangen fra 2018 til 2019, samt en endring i forbindelse med det offentlige gebyret ved utleggsbegjæring ved overgangen til 2021. Dette medfører i tillegg til de vanlige justeringer av inkassosatsen og rettsgebyret, så ble gjort en del endringer som har betydning for de rettslige omkostningene.

Endringene i rettsgebyrloven ved overgangen til 2019 medfører at gebyret til forliksrådet økte samtidig som gebyrene ved tvangssalg gikk ned. Endringen fra 2020 til 2021 medførte at gebyret til det offentlige ved utleggsforretning gikk ned, multiplikasjonsfaktoren i forhold til gjeldende rettsgebyr da ble endret fra 1,7 til 1,25.

Ved overgang til 2022 ble det gjort ytterligere små justeringer i gebyret ved forliksklage (multiplikasjonsfaktor endret fra 1,15 til 1,1) og utleggsforretning (multiplikasjonsfaktor endret fra 1,25 til 1,21).

Dette kan forklare at gebyr på eldre saker, som allerede har vært gjenstand for rettslige skritt, er høyere enn det som er listet opp over.