Når det er snakk om gjeldsproblemer og du søker om hjelp til dette på internett, så fremstår det som om man kan velge mellom en del løsninger. Dette er typisk å inngå avtaler med inkassoselskapene og betale ned gjelden på den måten, refinansiere eller i verste fall søke om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven dersom det ikke finnes andre utveier.

Dette er nødvendigvis ikke dårlige råd, men det aller enkleste og vanligste måten å løse gjeldsproblemer på er å få hjelp av familie. Familien kan hjelpe gjeldsofre på flere måter, noe vi vil sette søkelys på i denne artikkelen.

Hjelp fra familie er den beste og enkleste måten å løse et gjeldsproblem på. Slik hjelp kan være at familien gir et personlig lån med lav eller ingen rente, pengegave, forskudd på arv eller stiller sin bolig eller familiehytte som sikkerhet for et refinansieringslån med boligrente.

Slik hjelp fra familie vil nesten alltid verre den beste sett i forhold til andre løsninger. En pengegave eller forskudd på arv, som innfrir hele gjelden, vil selvsagt løse problemet der og da. Ved å stille sikkerhet i egen bolig eller hytte for skyldners gjeld vil også være betydelig hjelp da dette medfører at skyldner får en rentesats og nedbetalingstid som er overkommelig.

Det er ikke urimelig at den som hjelper krever å få følge opp skyldner.

Familie som tilbyr slik hjelp, bør også tillate seg å følge skyldner opp i ettertid for å unngå at problemet dukker opp igjen. Dette gjelder spesielt dersom gjelden hovedsakelig gjelder mer eller mindre unødvendig forbruksgjeld som tyder på at skyldner lett handler på impuls eller lar seg friste til å bruke penger som han ikke har for eksempel ved å bruke kredittkort litt for ofte.

Det er ikke urimelig at den som hjelper setter et slikt krav til at de skal få innsyn i skyldners økonomi etter løsningen er på plass, slik at de kan forsikre seg om at skyldner ikke kommer ut i det samme uføret igjen. Dette er en vinn- vinn situasjon for begge parter, men det er selvsagt en balansegang for hvor mye den hjelpende part skal blande seg inn i det som ellers anses som privat anliggende.

Spesielt dersom det er stilt pant for et refinansieringslån bør den som stiller pant kunne forvente å få litt innblikk i hvordan skyldners økonomi ligger an underveis i nedbetalingsperioden av det nye refinansieringslånet. Dette da det vil få store konsekvenser for pantestiller dersom skyldner misligholder lånet sitt. Da vil pantstiller enten selv måtte dekke lånet, eventuelt risikerer denne å havne i gjeldsproblemer og få bolig eller hytte tvangssolgt.

Hvis det er gave eller forskudd på arv det er snakk om, så risikerer ikke den som gir dette noe økonomisk selv, men av erfaring vet vi at ofte går det få år før skyldner igjen er i samme situasjon. Spesielt dersom de har et inntrykk av at det er mer hjelp å hente. Det er derfor lurt å følge opp litt i slike tilfeller også, spesielt dersom skyldner bærer preg av manglende økonomisk forståelse og styring.

Her er det viktig å bruke sunn fornuft. Enkelte havner i gjeldsproblemer mer uforskyldt selv om de normalt lever et veldig fornuftig økonomisk liv. Det kan skyldes plutselig sykdom, arbeidsledighet eller andre livskriser. Et enkelt erstatningskrav etter en enkelt uheldig episode kan også velte økonomien til en person som ellers lever økonomisk fornuftig. Det er med andre ord ikke alltid nødvendig med slik oppfølging, så det må brukes sunn fornuft og vurderes individuelt.

Budskapet vårt er at det ikke er urimelig at den hjelpende part forventer å få innsyn i skyldners problemer og privatøkonomi både får og etter at hjelp gis.

Vi må likevel påpeke at det ikke finnes en slik juridisk rett, så dersom den som får hjelp setter seg på bakbeina etter at hjelp er gitt, så er det lite den hjelpende part kan kreve.

Forskjellige måter man kan hjelpe en person med gjeldsproblemer på:

Det er flere måter man kan hjelpe personer med gjeldsproblemer på. Vanligvis involverer dette gjerne finansiell hjelp, men det kan også bare være moralsk støtte og hjelp til å forhandle med kreditorene.

Forskudd på arv eller gave

Hvis foreldre eller besteforeldre til skyldner sitter med penger på bok som de egentlig ikke har brukt for og som uansett vil havne hos skyldner den dagen de dør, så kan gjeldsproblemer være en fin anledning til å gi forskudd på arv.

Det er selvsagt kjedelig å se hardt oppsparte midler bare forsvinner ut til kyniske kreditorer på grunn av dårlige valg og gjerne overforbruk, men husk at dersom hjelpen ikke gis nå ender skyldner ofte opp med å betale det mangedobbelte på grunn av løpende renter og stadig nye utenrettslige og rettslige omkostninger. Det er nå skyldner trenger hjelp og det er nå arven sannsynligvis kommer best til nytte.

I skrivende stund er det heller ikke arveavgift i Norge, men mye tyder på at det vil endre seg i løpet av relativt kort tid. Det er med andre ord et fornuftig valg i seg selv å gi forskudd på arv nå på grunn av dette, mens det fortsatt er skattefritt.

Privat lån

Det er fullt mulig å gi et privat pengelån og sikre dette med gjeldsbrev og eventuelt pant i bolig. Dette kan være et alternativ til forskudd på arv, eller dersom den som hjelper ikke ønsker å gi en direkete gave eller skynder ikke er arving.

Fordelen med et privat lån er at dette kan gis rentefritt eller til en lav rente, for eksempel kan renten samsvare med det utlåner ville fått på sin sparekonto.

Som en ekstra sikkerhet kan gjelden sikres med et gjeldsbrev og gjerne pant i skyldners eiendom hvis den har dette. En advokat kan hjelpe med dette dersom du ikke klarer det selv.

Vi vil absolutt anbefale at en privat lån sikres med pant i skyldners eiendom dersom den har dette, selv om eiendommen er overbeheftet. For det første skal jo lånet gjerne benyttes til dem som allerede har fått utleggspant og som har prioritet etter selve boliglånet, slik at utlåner likevel vil ende opp med et andre prioritets pant etter boliglånet.

 Et slikt pant vil også fungere som en ekstra buffer dersom skyldner igjen skulle få gjeldsproblemer. Da må disse stille seg i kø som panthavere etter deg som er utlåner og hvis de forsøker å tvangsselge vil du uansett få dekket ditt krav før dem, noe som igjen vil gjøre at de sannsynligvis ikke vil forsøke seg med et tvangssalg da det kun er du og banken som har gitt boliglånet som vil få hel eller delvis dekning.

Stille eiendom som sikkerhet for et refinansieringslån

Det er mulig å refinansiere uten å stille pant, dersom skyldner ennå ikke har pådratt seg betalingsanmerkninger. Dette vil imidlertid begrense seg til å refinansiere dyr forbruksgjeld med ny forbruksgjeld som har litt bedre betingelser og som samler all gjeld i et nytt større lån. Et slikt lån vil imidlertid fortsatt ha en dyr forbrukslånsrente som gjerne ligger på rundt 20 % årlig rente.

Det vil dermed utgjøre en stor forskjell dersom skyldner kan få hjelp til å stille sikkerhet slik at det kan gis et refinansieringslån med pant i fast eiendom. Da får skynder plutselig vanlig boliglånsrente og kan betale ned lånet ned over mye lengre tid.

Slikt pant kan være bolig, hytte og annen fast eiendom. Det er imidlertid svært viktig at pantestiller forstår at dersom lånet misligholdes kan denne selv risikere å få boligen eller det som er stilt som pant tvangssolgt, dersom den ikke selv klarer å innfri skyldners gjeld. Dette er med andre ord ikke risikofritt.

Moralsk og praktisk hjelp

Ikke alle foreldre eller andre familiemedlemmer har mulighet til å hjelpe økonomisk. Det betyr ikke at de ikke kan hjelpe skyldner. Skyldnere er ofte ressurssvake, men ikke alltid. Det er imidlertid en så stor belastning å havne i alvorlige gjeldsproblemer at selv økonomer og advokater blir nærmest paralyserte og handlingslammede i slike tilfeller.

I slike tilfeller kan moralsk støtte og forståelse alene bety veldig mye for at skyldner kan komme seg på bena igjen. Mange sliter med å åpne post og ved å sette seg ned sammen med dem og åpne posten og få en fullstendig oversikt over gjelden er i seg selv et viktig steg i riktig retning.

Du kan hjelpe dem med å ringe rundt til kreditorer, inkassobyråer, banker og lignende. Kanskje du kan avtale en time hos den kommunale gjeldsrådgiveren for dem og bli med dem i første møte. Slik hjelp kan faktisk være like viktig som ren økonomisk hjelp.

Husk at gjeldsordning er et alternativ dersom det ikke finnes annen utvei

Vi har en viktig sikkerhetsventil i det norske lovverket som skal beskytte folk til å bli gjeldslaver for livet. Dette er en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

En gjeldsordning betyr i praksis at skyldner etter en søknadsperiode som gjerne tar ett års tid, så skal all inntekt som ikke er nødvendig til boutgifter og livsopphold etter gjeldende minimumssatser gå til å betjene gjelden de neste 5 årene. Etter dette skal restgjeld slettes, men senere arv og lotterigevinster kan i en overgangsperiode fortsatt gå til kreditorene.

Dette er ingen ideell løsning, men kan være et alternativ der skyldner ikke har mulighet til å innfri gjelden i overskuelig fremtid.

Vær oppmerksom på selvmordsproblematikken

Det er en sterk korrelasjon mellom gjeldsproblemer og selvmord. Alt for mange med betydelige gjeldsproblemer velger denne tragiske løsningen. Jo større noen har alt i løpet av kort tid, jo større er risikoen. Det betyr at de som har holdt en flott fasade som er i ferd med å sprekke er ekstra utsatt i en overgangsperiode.

Vær ekstra oppmerksom på dette når du blir kjent med at noen som står deg nær har gjeldsproblemer og spesielt dersom situasjonen er ny for dem. Prat med dem og hjelp dem om nødvendig med å skaffe profesjonell psykiatrisk hjelp. Selv om det er mye køer i det offentlige helsevesenet så regnes selvmordsrisiko som akutt og behandles deretter. Det finnes også akutt team som kan rykke ut og besøke personen hjemme, også på forespørsel fra familie eller venner.