Etter betydelig politisk press i forbindelse med den såkalte ”fattigdomsbekjempelsen” foretok regjeringen en forskriftsendring i forskriften til inkassoloven som medfører betydelige reduksjoner i inkassoomkostningene for dem som blir sendt til inkasso, spesielt gjelder dette forbrukere. Regjeringen begrunner tiltaket med at kreditor skal ta en større del av regningen.

Således burde regjeringen ha sparket bein under seg selv og bare sitte og vente på at opposisjonen tok saken opp i stortinget. Problemet er at alle partier har en betydelig del av velgere som ønsker lavere inkassosatser. De få i samfunnet som ser saken i et annet lys og ønsker å opprettholde salærene er i et så stort mindretall at det er liten politisk hensikt for opposisjonen til å gå til angrep på regjeringen i sakens anledning. Endringen går således igjennom uten at stortinget protesterer og inkassobransjen må dermed motvillig akseptere endringene.

Avgjørelsen medførte kraftige protester fra inkassobransjen og fra juridiske hold. Bransjen begrunner sin motstand mot endringen blant annet med at bransjen ikke er levedyktig med slike betingelser. Dessuten mener de at endringen er lovstridig fordi de mener at det å legge en større andel av regningen over på kreditor krever en lovendring da en slik praksis ikke samsvarer med inkassoloven § 17 som sier at skyldner er pliktig til å dekke nødvendige kostnader ved utenrettslig inndrivelse. Regjeringen har dermed sneket inn en endring i inkassoforskriften som kan gjøres mye raskere og uten nødvendig flertall i stortinget slik en lovendring ville krevd.

Hva innebærer således endringene. Hovedpunktene listes opp nedenfor:

  • Det gjøres et skille mellom forbruker og næringsdrivende hvor forbruker følger en lavere sats en næringsdrivende.
  • Inkassosalærene har alltid, siden inkassoloven kom, fulgt en trappetrinnsmodell som betyr at jo høyere hovedkravet er jo høyere salær. En slik modell følges fortsatt men med færre trappetrinn med den følge at det blir lengre beløpsmessig størrelse mellom hver salærøkning. Dette fører til at spesielt de større inkasso sakene blir det lavere inkassosalær på.

Forøvrig er tiden for påslaget for tungt salær utvidet til tidligst 28 dager etter forfall i betalingsoppfordringen mot 14 dager som det var tidligere.


De nye satsene for forbrukere er dermed søm følger:


Beløp på hovedstol: Enkelt salær Tungt Salær


0-2500             300,-       600,-
2500-10000         600,-      1200,-
10000-50000       1200,-      2400,-
50000-250000      2400,-      4800,-
Mer enn 250000    4800,-      9600,-

For skyldner som er næringsdrivende gjelder ovenstående satser ganget med 1,5.  Det vil for eksempel si at et enkelt salær på et krav mellom 0-2500 er på kr 450,-.