Blir gjeld foreldet?

Dersom du er blant dem som har skrivebordskuffen full av gamle inkassokrav som gjelder alt fra misligholdt forbrukslån og kredittkort, til misligholdt krav på treningssentre og bokklubber, så er det godt mulig at ett eller flere av kravene er foreldet.

Foreldelse av gjeld reguleres i egen lov.

Foreldelse av gjeld reguleres i egen lov som heter ”lov om foreldelse av fordringer”(foreldelsesloven). Dersom foreldelsesfristen er nådd faller din plikt til å dekke kravet bort Fordringshaver/ inkassoselskap kan heller ikke foreta rettslige skritt for å kreve gjelden dekket av deg. Dersom du imidlertid betaler kravet etter at foreldelsesfristen er nådd har du allikevel ikke krav på å få beløpet tilbakebetalt.

Hva er foreldelsesfristen for gjeld?

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år fra det tidspunktet kreditor tidligst kunne kreve kravet dekket. Normalt vil dette være forfallsdato faktura eller når misligholdet oppstod på et lån. Ved gjeldsbrevlån og pengelån er fristen imidlertid 10 år. Dog er det en rekke forhold som kan avbryte foreldelses, noe vi kommer tilbake til.

Legg merke til at det er det tidspunktet kreditor tidligst kunne kreve kravet dekket som er utgangspunktet for foreldelse, ikke det tidspunktet kreditor velger å fakturere. Dersom kreditor somler med å sende ut faktura, så utsetter dette ikke foreldelsesfristen. Det betyr for eksempel at dersom du har bilen på verksted, så er det tidspunktet bilen blir utlevert som er utgangspunktet for foreldelse fordi kreditor kunne kreve betaling på det tidspunktet.

Det er likevel viktig å bemerke at dersom det er avtalt senere forfallsdato så er det denne som gjelder som utgangspunkt for foreldelse. Dette er typisk for telefonregning og strømregning hvor det er avtalt månedlig eller kvartalsvis fakturering. Da er det forfallsdato på faktura som er utgangspunktet, vel og merke dersom denne sendes ut som avtalt og ikke blir vesentlig forsinket.

Erkjennelse av gjelden "nullstiller" foreldelsesfristen.

Det er flere forhold som avbryter foreldelsesfristen slik at denne ”nullstilles”, slik at beregningstidspunktet for ny foreldelse dato settes ved erkjennelsestidspunkt. Dersom skyldner uttrykkelig erkjenner gjelden ovenfor fordringshaver, så er dette avbrudd på fristen.

En slik erkjennelse kan for eksempel være løfte om betaling eller ved å betjene kravet delvis, for eksempel ved å betale avdrag. En muntlig erkjennelse er i utgangspunktet tilstrekkelig, men siden det er svært vanskelig å dokumentere i ettertid bør det foreligge skriftlig erkjennelse eller annen dokumentasjon som for eksempel bankutskrift som dokumenterer del betaling.

Rettslige skritt gir ny 10 års foreldelsesfrist.

Foreldelsesfristen avbrytes også når fordringshaver setter i gang rettslige skritt mot skyldner. Dersom rettslige skritt fører til dom, forlik, avholdelse av utleggsforretning m.m. settes det en ny foreldelsesfrist på 10 år.

Mange inkassoselskaper setter i gang rettslige skritt kun for å sikre kravet mot foreldelse. Dette fører til unødvendige omkostninger og belastning for begge parter. Et godt alternativ er da at skyldner blir tilbudt/ tilbyr seg å signere et gjeldsbrev som vil gi kravet en ny foreldelsesfrist på 10 år.

Denne artikkelen er en forenklet innføring om lovverket rundt foreldelse av gjeld. Flere forhold av mer uvanlig art som kan avbryte/ forlenge foreldelsesfristen er unnlatt for å forenkle artikkelen. Vi tar for øvrig forbehold om skrivefeil eller faktiske feil i opplysningene. Ta alltid kontakt med advokat i tvilstilfeller dersom saken din har stor betydning for din videre privatøkonomi.