Hvilket ansvar har jeg når jeg blir utsatt for misbruk av personalia?

Svaret på ovenstående er ganske enkelt at du egentlig ikke har noe som helst ansvar ovenfor kreditorer som er utsatt for svindlere som har misbrukt dine personalia. Dessverre er det imidlertid ikke så enkelt i praksis. Dersom du ikke følger saken opp så risikerer du at saken blir avgjort med en uteblivelsesdom i forliksrådet som er rettskraftig når ankefristen er ute.

Alt handler om sannsynliggjøring

De fleste tror at det må bevises ansvar for å bli dømt til et krav, noe som dessverre ikke er hele sannheten. Du har sikkert hørt om straffesaker hvor den tiltalte gjerne er frikjent for en mordanklage men senere dømmes til å betale erstatning til de etterlatte i et pengekrav etter privatrettslige prinsipper. Årsaken til dette er enkel, i en straffesak må det bevises over enhver rimelig tvil at den tiltalte er skyldig mens i en sak om et pengekrav må det bare sannsynliggjøres at kravet er rettmessig. I praksis er det så enkelt at det er tilstrekkelig å overbevise forliksrådet eller retten om at det er mer sannsynlig enn usannsynlig at kravet er rettmessig eller sagt på en annen måte, mer enn 50 % sannsynlig at kravet er rettmessig.

Det er kreditor som skal dokumentere kravet

Det er ikke omvendt bevisbyrde i Norge. Det er den som fremmer et krav som skal dokumentere kravets rettmessighet, eller rettere sagt sannsynliggjøre kravet. Problemet ditt når du er utsatt for misbruk av personalia er at kreditor gjerne sitter på en aller annen bestilling i ditt navn som er med på å sannsynliggjøre kavet. Således blir det opp til deg å legge frem opplysninger som sannsynliggjør at det ikke er du som har utført den aktuelle bestillingen. Det er mange måter å gjøre dette på som er veldig avhengig av hvordan bestillingen er foretatt og omfanget av dette.

Du er ikke pliktig til å politianmelde

Når du kontakter kreditor og påstår at du er utsatt for misbruk av personalia så fremmes det ofte et krav fra kreditor om at du må politianmelde saken for at de skal vurdere å stoppe pågangen mot deg. Dette er du ikke pliktig til selv om det kan være med på å sannsynliggjøre din uskyld da falsk politianmeldelse er straffbart. Mange som "prøver seg" med å påstå at de er utsatt for misbruk vil således ikke ta sjansen for å bli avslørt for falsk politianmeldelse og vil således velge å betale.

Det er imidlertid helt opp til deg om du vil politianmelde og dette er absolutt ikke vesentlig så lenge du kan sannsynliggjøre på andre måter at du ikke har foretatt bestillingen. Når det er sagt vil vi absolutt anbefale å politianmelde alle tilfeller av misbruk av personalia av egen interesse. I enkelte tilfeller kan misbruket være av så begrenset art og beløp at du mistenker at det er venner eller kjente som bare ville spille deg et puss uten å tenke gjennom konsekvensene av handlingen.

Hvordan sannsynliggjøre at du ikke har foretatt en bestilling?

Det er ikke noe fasitsvar på hvordan du kan motbevise at du ikke har foretatt en bestilling eller handling som utløser et betalingsansvar. Dersom handlingen kan knyttes til en bestemt lokasjon så er dokumentasjon på at du har befunnet deg et annet sted være god sannsynliggjøring på at du ikke er ansvarlig for bestillingen eller handlingen. Dersom det er avgitt signatur på et dokument så er det å fremlegge kopi av legitimasjon som viser at din signatur ikke er lik den aktuelle signaturen en måte å sannsynliggjøre at det ikke er signert av deg. En annen måte å sannsynliggjøre din uskyld er som nevnt å politianmelde forholdet selv om det på ingen måte kan fremsettes som noe krav så lenge du kan sannsynliggjøre på andre måter at du ikke er ansvarlig for kravet. 

Det er mennesker som avgjør til slutt

Dersom du ikke klarer å overbevise kreditor om din uskyld eller du mener du ikke har ansvar for å motbevise noe er det til syvende og sist forliksrådet og eventuelt tingretten med påfølgende ankemuligheter som skal avgjøre saken. Her må kreditor først overbevise retten om at kravet er sannsynlig og så er det opp til deg å sannsynliggjøre det motsatte. Ingen saker er like og det blir dermed mye skjønn som avgjør saken og partenes troverdighet. Ta dette med i betraktningen når du velger å ikke bruke tid og ressurser på å fremskaffe dokumentasjon på din uskyld.

Du må ikke forholde deg passiv

Du må engasjere deg for å unngå å bli dømt til å betale kravet. Når det først er avsagt en uteblivelsesdom i ditt disfavør som dømmer deg til å betale kravet er det vanskelig å gjøre noe med det når ankefristen er gått ut selv om det under visse forutsetninger er mulighet for å få den gjenopptatt. Du bør derfor gi beskjed til kreditor så fort som mulig når du blir presentert for kravet samt møte opp i forliksrådet med den dokumentasjonen du har å fremvise. Husk at selv om du ikke har dokumentasjon som beviser din uskyld så kan din påstand om uskyld være tilstrekkelig dersom kreditor også har dårlig dokumentasjon på kravet.