Dersom du har/ har hatt mange inkasso saker fra samme fordringshaver er du sannsynligvis blitt avkrevd for mye i inkassosalær. Inkassoselskapet er nemlig pliktig til å samle saker fra samme fordringshaver så lenge forholdene ligger til rette for det.

Typiske kravtyper dette kan gjelde for er abonnementslignende avtaler som gjerne og medfører bindingstid med månedlige forfall. Dette kan for eksempel være treningsavgift på helsestudio, mobiltelefonabonnement, parabol abonnement o.s.v. Når misligholdet først oppstår kommer det stadig nye krav til inkasso ettersom nye terminer forfaller.

Dersom hver månedlige forfall registreres som en ny inkasso sak vil dette i de aller fleste tilfeller føre til at skyldner avkreves mer i inkassosalær enn dersom sakene hadde blitt samlet.

La oss ta et eksempel. En person har et kundeforhold på et treningssenter med månedlig avgift på kr 399,-. Personen får betalingsproblemer som fører til at 3 påfølgende måneder går til inkasso. Dersom dette registres som 3 enkeltsaker vil tungt salær på disse sakene utgjøre 3xkr 590,-, totalt kr 1770,-. Dersom de samme 3 månedsavgiftene registreres som en enkeltsak vil man fremdeles holde seg under den samme salærgrensen (krav med hovedstol under kr 1250,-) og det vil kun bregnes et salær på kr 590,-. Dersom forholdet fremmes som 3 enkeltsaker vil skyldner dermed avkreves for kr 1180,- mer i inkassosalær enn dersom sakene hadde blitt samlet.

 

Ovenstående problemstilling er den dag i dag svært aktuell og er blitt misbrukt mye av inkassobransjen i flere år for å maksimere sine inntekter. Det er blitt mye bedre de siste årene, hovedsakelig på grunn av etableringen av inkassoklagenemda og økt fokus på problemstillingen når Kredittilsynet avholder stedlig tilsyn hos inkassoselskapene. Men rapportene fra Kredittilsynets tilsyn viser at problemstillingen fortsatt er aktuell.

 

Når dette er sagt skal det sies at det oppstår mange praktiske problemer for inkassobyrået i forbindelse med at det stadig kommer nye forfalte krav til inkasso, noe som til en viss grad kan forsvare en praksis med å kjøre dette som enkeltsaker med annet motiv enn økte salærinntekter. Det er for eksempel vanskelig å foreta en systematisk innfordring av et krav hvor kravets størrelse stadig beveger seg.

 

Inkassoselskapene har heller ikke plikt til å samle saker hvor dette vankelig lar seg gjennomføre. Det kan for eksempel være at det er igangsatt rettskritt på gamle krav. Når det da kommer til nye krav lar det seg vankelig gjøre å legge disse sakene til på krav det allerede er avsagt dom på da videre innkrevingsstrategi vil være forskjellig på disse kravene.

 

I denne sammenheng bør det også rettes fokus mot kreditors rett og mulighet til å foreta bergning av såkalt antesipert forfall (forventet forfall). I praksis vil det si at når det har oppstått forfall av en viss grad er det rimelig å forvente at resten av avtaleforholdet også vil bli misligholdt. Av den grunn kan hele avtalen sies opp av kreditor og avtalebeløpet kreves innbetalt i sin helhet, også den delen som ikke har forfalt. En slik praksis vil medføre både fordeler og ulemper for debitor.

 

Imidlertid vil det i de fleste tilfeller ved bruk av antesipert forfall, totalt sett være mest positivt for både debitor og kreditor da avtaleforholdet bringes til opphør istedenfor å løpe på ubestemt tid (gjerne på en avtale hvor tjenesten allerede er sperret for bruk på grunn av manglende betaling). Hele innkrevingsprosessen kan settes i gang hurtigere, mer ryddig og med lavere totalkostnader for begge parter. En slik praksis vil derfor være en vinn-vinn situasjon for begge parter men benyttes dessverre forholdsvis lite i dag.

 

Dersom du har mottatt flere inkassokrav på bakgrunn av samme avtaleforhold bør du ta kontakt med inkassobyrået og be dem samle sakene. Dersom de ikke er villig til å gjøre dette er det rimelig å forvente at de gir deg en saklig begrunnelse for dette, gjerne skriftlig. Dersom du allerede har betalt flere slike saker som kanskje burde vært samlet, har du muligens grunnlag for å kreve salær tilbakebetalt fra inkassoselskapet. Den vanlige foreldelsesfristen er i den sammenheng 3 år.

 

Oppdatering: Den 8.2.2011. sendte Finanstilsynet ut et rundskriv som omtalte ovenstående problemstillinger da lovverket har gitt rom for tolkning. Dette rundskrivet fristiller inkassator i stor grad i forhold til det som går frem av artikkelen over i den sammenheng at de som en hovedregel ikke er pliktig til å slå sammen en ny sak med en eksisterende sak dersom betalingsoppfordring allerede er sendt. Finanstilsynet legger til grunn at det er kun når flere saker oversendes samtidig at de skal slås sammen.

 

Til tross for Finanstilsynets rundskriv så vil det nok sansynligvis bli slått ned på spekulasjon i å skape flest mulig inkassosaker ut av et kundeforhold mellom inkassator og fordringshaver. Det poengteres også at rundskrivet er retningslinjer for Finanstilsynets tilsynspraksis og er ikke nødvendigvis den samme tolkningen domstolene vil ha av aktuelt lovverk. Dog må man innse at spesielt forliksrådene, som har noe begrenset juridisk kunnskap, ofte vil tolke et  slikt rundkriv som gjeldende rett.