De fleste større inkassoselskapene i Norge benytter til en viss grad såkalte utredere eller oppsøkskonsulenter som oppsøker skyldner på bostedsadresse. Dette er spesielt vanlig i forbindelse med misligholdte bil lån hvor långiver har salgspant i bilen, noe som medfører at utlåner har rett til å få levert tilbake gjenstanden ved betalingsmislighold. Denne lånetypen skiller seg derfor bort i fra et vanlig pantesikret lån, for eksempel et boliglån, hvor låntaker helt og holdent er eier av boligen.

Salgspant kan kun tas i den gjenstand som selges til sikkerhet for kjøpesummen og er en relativ vanlig pant som ofte ikke sikres med tinglysning i løsøreregisteret. I mange tilfeller benytter kreditor aldri sin panterett til tross for mislighold, dels fordi kostnaden ikke står i stil med verdien av panteobjektet og dels fordi det er lite kunnskap om dette både hos kreditorene og den enkelte saksbehandler hos inkassoselskapene. Når det gjelder lån via finansieringsinstitusjoner til bil, båt, motorsykkel og lignende, hvor det er normalt å tinglyse salgspant i løsøreregisteret, benyttes dette nesten alltid når det kun er salgsobjektet som skal fungere som den eneste sikkerheten for lånet.

Problemstillingen som dukker opp ved mislighold er hvorvidt man er pliktig til å tilbakelevere gjenstanden til långiver når denne krever det, eller det som kanskje er mer relevant at en såkalt utreder fra inkassoselskapet plutselig står på døren og ber deg overlevere bilen til han. Svaret på dette er nei. Dog kan kreditor eller inkassoselskapet sende en begjæring om tilbakelevering til namsmannen som har myndighet til å ta bilen fra deg, om nødvendig med bistand fra politiet. En eventuell tilbakelevering til kreditor/ inkassobyrå uten bistand fra namsmannen kan således kun skje frivillig dersom skyldner går med på det. Hvis ikke skyldner er villig til dette må det sendes et såkalt 4-18 varsel (jf. lov om tvangsfullbyrdelse § 4-18) med 14 dagers frist før det kan sendes en begjæring om tilbakelevering til namsmannen. Namsmannen har således sine rutiner som tar tid slik at hele prosessen fort tar flere måneder.

Det neste spørsmålet det er naturlig å stille seg er om det ikke er mest fornuftig å samarbeide med kreditor/ inkassobyrået og levere bilen tilbake frivillig? Svaret på dette ligger hos deg, du må foreta en vurdering av en rekke forhold for å finne ut hva som er mest fornuftig i ditt tilfelle. Husk at ved tilbakelevering godskrives du den summen du blir enig med kreditor om. Ved tvangssalg godskrives du salgssummen. I begge tilfeller skal først saksomkostninger og selve lånet dekkes inn føret eventuelt overskudd utbetales til deg. Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å dekke inn hele lånet blir du stående med en restgjeld som kreditor normalt vil fortsette innkrevningen av.

Forhold som bør ha betydning for deg i forhold til om du skal gå med på en frivillig tilbakelevering eller ikke er blant annet følgende:

  • Hvor avhengig er du av bilen? Jo mer avhengig du er av bil jo mer taler for å rett og slette vente til namsmannen henter den, slik at du har en løsning i mellomtiden og samtidig kan bruke denne tiden til en mer permanent løsning på bilproblematikken.
  • Hvilken sum er kreditor villig til å godskrive deg? Ikke gå med på en avtale hvor kreditor skal se hva de får for bilen og så godskrive deg dette minus en provisjon for "jobben" med å selge den for deg. Utrederne til inkassobyråene samarbeider tett med oppkjøpere av inkassobiler og kan benytte en slik situasjon til å selge bilen unødvendig billig og ha en "tjeneste til gode" hos disse. Ikke stol blindt på utrederen, mennesker som trives med en jobb som medfører å reise rundt for å "ta" bilene fra folk har kanskje ikke så mye moralske skrupler og empati?
  • Aldri gå med på en frivillig tilbakelevering uten at du selv først har fått taksert/ vurdert verdien på bilen din av kyndige personer som ikke handler på oppdrag for kreditor direkte eller indirekte. Sett denne verdien opp mot det kreditor er villig til å godkrive deg ved en tilbakelevering.  Hvis avviket er for stort bør du vurdere å la saken gå sin gang med eventuelt tvangssalg via namsmannen. Dersom en oppsøker ikke er villig til å gi deg noen dager for å tenke deg om, og foreta en ordentlig verdivurdering, så vil vi påstå at det er et signal på å være svært skeptisk til denne konsulentens intensjoner.
  • Har du ønske og mulighet til å betale deg à jour på lånet før det blir gjennomført tvangssalg? I de fleste tilfeller er kreditor villig til å la deg tre inn igjen i låneavtalen ved å betale deg ajour med tilegg av ekstra renter og saksomkostninger som er påløpt ved mislighold. Grunnen til dette er rett og slett at de anser dette som mer lønnsomt samt at de ønsker fornøyde kunder, også blant dem som i perioder misligholder lånet.
  • Stoler du på oppsøkskonsulenten/ utrederen? Får du en dårlig følelse i magen så stå over en frivillig tilbakelevering, i hvert fall til denne personen. Ta i så fall heller kontakt direkte med kreditor og forklar problemstillingen så finner dere sikkert en mer komfortabel løsning i fellesskap. Til tross for fare forå bli beskylt for stigmatisering av en yrkesgruppe så husk det vi nevnte over, mennesker som tiltrekkes av et slikt yrkesvalg har kanskje noe lav moral selv eller i det minste noe redusert empati for i det hele tatt klare å trives i en slik jobb.

Inkassobransjen og mange andre instanser er veldig opptatt av å formidle hvor viktig det er å holde dialog og samarbeide med kreditorene og inkassoselskapene når man opplever gjeldsproblemer. Dette er en av flere teknikker som brukes for å overbevise deg om at disse kun vil deg ditt beste i din vanskelige situasjon. Dette er ikke helt riktig. Et inkassoselskap er til for å kreve inn gjeld for kreditor riktignok innenfor lovens rammer men det er åpenbart at det er et ønske om profitt som er hoveddrivkraften til bransjen. Slik må det være men det er viktig at du er klar over at de er ute etter å tjene penger på deg og det oppnår de ved å foreslå avtaler som de anser er mest lønnsomme for inkassoselskapet selv og for kreditor. Dette betyr ikke at det ofte er fornuftig å inngå dialog og avtaler med inkassoselskapet men det er viktig at du er klar over drivkraften som ligger i bunn for "samarbeidet" med deg slik at du ikke sluker alle avtaleforslag helt ukritisk.

Aldri la en utreder/ oppsøkskonsulent "overkjøre deg" og styre deg i ditt valg. Du er ikke pliktig til å levere bilen tilbake på denne måten og du er heller ikke pliktig til å slippe inn en oppsøkskonsulent i huset eller i det hele tatt å prate med denne. Du kan rett og slett avvise han høflig og lukke døren. En oppsøkskonsulent handler på oppdrag for en finansinstitusjon og/ eller inkassobyrå noe som medfører at de alltid vil ha taushetsplikt. Dette innebærer at oppsøket skal skje skånsomt på en måte som innebærer at hverken naboer eller andre medlemmer av husstanden skal forstå hensikten med besøket.

Et oppsøk foretatt av inkassoselskap skal varsles skriftlig på forhånd slik at du har mulighet til å forhindre oppsøket ved å selv ta kontakt med inkassoselskapet. Enten for å komme til en avtale eller rett og slett bare gi beskjed om at oppsøk er uønsket, noe som skal respekteres.

Dersom en utreder/ oppsøkskonsulent bryter taushetsplikten eller opptrer i strid med god inkassoskikk på annen måte mister kreditor retten til å få dekket inkassosalæret. Slike overtramp bør forøvrig innrapporteres til Finanstilsynet slik at de får stoppet useriøse aktører i markedet ved gjentatte overtramp. Du har også mulighet til å klage inn saker til inkassoklagenemnda der det oppstår tvist relatert til rettmessigheten av inkassosalær.