Hvordan havner personer i gjeldsproblemer?

Det å havne i gjeldsproblemer er forbundet med mye fordommer og forutintatte holdninger fra personer på utsiden som ofte er av den oppfatningen at folk bare kan skylde seg selv for den situasjonen de har havnet i. I realiteten spiler uforutsette hendelser nesten alltid en rolle når personer havner i gjeldsproblemer. Årsakene til dette kan være mange, vi har derfor laget denne artikkelen for å gi en økt forståelse for hvorfor folk havner i inkasso og gjeldsproblemer samt bakgrunnen for dette.

Vanlige forhold som kan ha en betydelig årsak til at man havner i gjeldsproblemer:
Uventet arbeidsledighet

Det å miste arbeidet med en nedgang i bruttoinntekt på minst 1/3 når man må nøye seg med dagpenger, mens man leter etter en ny jobb, er naturligvis en veldig vanlig start på folks gjeldsproblemer. Samtidig som man får et betydelig fall i inntekten får man mer fritid. Mer fritid medfører ofte at man bruker mer penger, en dårlig kombinasjon med redusert inntekt.

Sykdom

Ved sykdom med sykemelding har man i Norge krav på 100% sykepenger (begrenset opp til 6g) det første året. Man er i utgangspunktet godt rustet til å opprettholde en god økonomi selv om man er alvorlig syk. I realiteten derimot viser det seg ofte at det ikke er så lett. Når man er alvorlig syk tenker man ikke like langsiktig som før og man får gjerne et endret utgiftsbilde. Man velger i mange tilfeller enkle løsninger for å gjøre hverdagen enklere. Man tar for eksempel gjerne taxi til sykehuset istedenfor buss, rett og slett fordi det er mye enklere når helsen er på bunn. Slike småting i hverdagen får utgiftene fort til å bale på seg, gjerne i kombinasjon at man ikke orker å være like påpasselig med økonomien som når man er frisk.

Psykisk sykdom

Psykisk sykdom er kanskje en enda mer vanlig årsak til gjeldsproblemer enn tradisjonell sykdom. Ved psykisk sykdom orker man gjerne ikke å ta tak i ubehagelige småproblemer som dukker opp som man ellers ikke ville hatt problemer med å ta tak i når man er frisk. Dersom en uventet regning dukker opp i posten som man ser en vil få problemer med å betale ville man gjerne normalt ha tatt kontakt med kreditor eller banken for å finne en løsning å et relativt lite problem. Ved psykisk sykdom kan en sik enkelthendelse virke uoverkommelig og det ender opp med at man ikke foretar seg noe som helst. Regningen ender derfor i et tradisjonelt inkassoløp og gjelds spiralen er i gang med påfølgende betalingsanmerkninger, ekstra omkostninger og andre naturlig tilhørende problemer.

Mislykket næringsvirksomhet

Spesielt dersom man driver egen næring med personlig ansvar som et enkeltpersonforetak eller annen selskapsform med personlig ansvar er risikoen for å bli sittende med det velkjente «svarteper» stor. Mange ender opp med personlig konkurs og flere hundre tusen eller flere millioner i personlig gjeld i kjølvannet av dette. Veldig ofte skyldes det kun for stor tro på egen forretningside i kombinasjon med noen uheldige valg og kanskje uerfarenhet har ført til at man har blitt lurt på en eler annen måte.

Tap på salg av bolig

Boligprisene går opp og ned. De siste to tiårene har det stort sett gått oppover men det betyr ikke at noen likevel taper penger på salg av bolig fordi de blir mer eller mindre tvunget til å selge til en for lav pris eller fordi de rett og slet har betalt overpris når de selv kjøpte boligen. Spesielt etter jappetiden på 80- tallet var tap på boligsalg alene er betydelig årsak til at svært mange havnet i så store gjeldsproblemer at en gjeldsordning var den eneste fornuftige utveien.

Forbrukslån og kredittkortgjeld

I vår tid ser man nesten alltid at forbrukslån og kredittkortgjeld spiler en betydelig rolle i det totale gjelds bildet for personer med gjeldsproblemer. Når det opereres med årlig rente typisk 20-40% i kombinasjon at det er svært enkelt å få slik finansiering så lenge man har inntekt og ikke er registrert med betalingsanmerkninger sier det seg selv at det fort ender i en negativ gjeldsspiral. En gjeldsspiral som blir mer og mer uoverkommelig ettersom rentene baller seg og det tas nye låneopptak for å betale ned på gammel gjeld. Det finnes en del sammenligningssider av forbrukslån som denne hvor du kan finne de rimeligste alternativet men vær kritisk til den informasjonen du får. Du kan lese mer om slike sammenligningssider på økonomihjelpen.com.

Det kan diskuteres i det uendelige hvorvidt det er grådige finansieringsinstitusjoner eller skjødesløse kunder som er skyld i slike problemer med forbrukslån og kredittkortgjeld. Det er imidlertid ikke vanskelig å forstå at dette fort blir en veldig enkel kortsiktig løsning på andre årsaker til gjeldsproblemer. Man «kjøper seg fri» ra problemer for en kort periode og ender opp i enda større problemer når denne korte perioden er utløpt.

Rusmisbruk

Alkoholisme og misbruk av piller og narkotiske stoffer ser man ofte i forbindelse med gjeldsproblemer. Når man er avhengig av rusmidler og valget står mellom å få tak i nye rusmidler eller betale regninger er det lett å velge bort regningene. Igjen er vi inne på et problem som er sammensatt og gjerne har mange medvirkende årsaker. Av og til er gjeldsproblemer årsaken til at rusproblemet startet noe som naturligvis bare er selvforsterkende for gjeldsproblemet.

Plutselig uventede utgifter

Man kan demme opp for mange ting ved å lage personlig budsjett hvor det tas høyde for ventede og uventede utgifter. Uansett hvor forutseende man er vil man alltid oppleve at noe regninger kommer uventet og at man ikke har satt av tilstrekkelig med penger til dette. Typiske eksempler på dette er plutselig behov for større reparasjoner på bil eller bolig som fort kan beløpe seg til ti tusener eller kanskje flere hundre tusen kroner.

Uansvarlighet

Når man for eksempel velger å dra på en dyr luksusferie fremfor å betale en viktig regning kan man ikke unngå å legge noe av skylden på ren uansvarlighet. Ofte er det små dagligdagse uansvarlige handlinger som er årsaken til gjeldsproblemer istedenfor slike større enkelthandlinger. Ved slike små handlinger som å ta på seg små unødvendige ekstrautgifter i dagliglivet er det imidlertid vanskeligere for mange å se at slike handlinger ender opp i betydelige gjeldsproblemer i lengden.

Skilsmisse

Skilsmisse eller endt samboerforhold medfører normalt store økonomiske omveltninger og for mange resulterer dette i langvarige gjeldsproblemer. Plutselig er man ikke to om å dele på utgifter til bolig og bil og mange må i tillegg betale betydelige summer i barnebidrag.

Dødsfall

Spesielt i et parforhold kan det at den ene dør ofte ende i økonomiske problemer for den andre, spesielt når det ikke er noe formue av betydning inne i bildet for noen av partene i forkant. Den som sitter igjen må plutselig dekke utgifter alene som man tidligere var to om. Samtidig vil disse ofte oppleve en form for depressiv reaksjon med følger som fremgår under punktet for psykisk sykdom. Dersom det er noe formue inne i bildet kan arvinger som vil ha sin del av arveoppgjøret også skape problemer i en del tilfeller, noe som fører til at den gjenlevende blir tvunget til å selge hus eller andre eiendeler.

Kortere perioder med ekstrem god inntekt

Det kan høres rart ut at ekstremt god inntekt kan føre til gjeldsproblemer men det skjer oftere enn man skulle tro. Årsaken er enkelt og greit at det tar kort tid å venne seg til et høyt forbruk men mange trenger lang tid til å venne seg til et vesentlig lavere forbruk. Et kjent skrekkeksempel er personer som vinner store pengebeløp i lotterier, mottar arv eller får mye penger mellom hendene «over natten». Disse legger ofte om til dyrere og dyrere vaner og pengene forsvinner dermed veldig fort. Når pengesekken er tom går de ofte over til å belaste kredittkort og lignende av gammel vane. Når de først forstår at de har et gjeldsproblem er gjelden blitt så stor i forhold til inntekten at de ikke klarer den drastiske omstillingen som må til over kort tid for å komme seg ut av problemet. De fortsetter dermed forbruket til ale muligheter for videre låneopptak er borte i håp om at problemet skal løse seg selv på en like enkel måte som de mottok penger på i første omgang.

Erkjent eller idømt erstatningskrav

En del opplever å bli sittende med erstatningskrav på så betydelige summer at de havner i en personlig gjeldskrise. Det er nærmest uendelige hva man kan dømmes til å betale erstatning i, det kan være at man er skyld i skader på andre personer eller andres eiendeler. Enkelte har kjørt bil uten gyldig forsikring og påført betydelige skader i en kollisjon og ender opp med et enormt regresskrav. Det er også mulig å bli idømt erstatningsansvar i næringsvirksomhet dersom man har opptrådt uansvarlig selv om det i utgangspunktet var en selskapsform (f.eks. aksjeselskap) med begrenset ansvar.

Som det fremgår av ovenstående punkter er det mange helt eller delvis uforutsette hendelser som fører folk inn i gjeldsproblemer. Ingen saker er like og det er stort sett et sammensatt bilde med flere årsaker også forhold som ikke er tatt med i denne artikkelen.

Normalt er det gjerne en enkelt årsak som er utløsende og problemet baller på seg i en kombinasjon av flere påfølgende årsaker. Det er for eksempel uomtvistelig at psykisk sykdom er svært vanlig blant gjeldsofre. For noen er psykiske problemer den utløsende årsaken mens for andre er det noe som kommer i kjølvannet av påbegynte gjeldsproblemer og virker forsterkende på den allerede negative spiralen gjeldsofferet er inne i. Man skal derfor alltid være veldig forsiktig med å henge ut personer med gjeldsproblemer selv om man kan peke på en del enkeltforhold hvor man kan skylde på skjødesløshet eller dumskap med privatøkonomien.

Alle er litt uansvarlige innimellom men når det kommer i sammenheng med andre uforutsette hendelser blir det som mange klarer å jobbe seg ut av bli et uoverkommelig problem for andre uten at de nødvendigvis fortjener dømmende kritikk fra uforstående som under lit andre omstendigheter kunne vært på andre siden av gjerdet selv. Vi oppfordrer derfor alle til å tenke seg om to ganger før de ubetenksomt fordømmer personer som sliter med betydelige gjeldsproblemer selv om det fra utsiden kan virke veldig selvforskyldt.

Les mer om gjeldsproblemer her.