Det er relativt vanlig i Norge at eldre forfalte fordringer selges til selskaper som har spesialisert seg på oppkjøp av gammel misligholdt gjeld. Dette er i utgangspunktet helt lovlig så lenge partene holder tungen rett i munnen i prosessen og er ikke nødvendigvis negativt for skyldner.

Det er sjeldent at kun enkle krav er gjenstand for slikt kreditorbytte selv om det ikke er noe i veien for det. Det vanlige er imidlertid at større selskaper har en gammel portefølje med avskrevne utestående krav som de ønsker å bli kvitt samtidig som de ønsker en rask bedring i egen likviditet. Da er det å selge en gammel portefølje et alternativ, kanskje på fordringer som stammer fra en produkttype de ikke lenger tilbyr eller ønsker å følge opp, for å gjøre raske endringer internt i selskapet.

For å få solgt en eldre portefølje med "råtne" krav må selger gjøre noe for å gjøre porteføljen salgbar. For at kjøpere skal være interessert i å kjøpe gamle fordringer må det være en mulighet for dem til å tjene gode penger på porteføljen på lang sikt. Det er derfor helt avgjørende at det gis et betydelig prisavslag i forhold til fordringsmassens totale størrelse da det er åpenbart at en kjøper ikke vil lykkes med å drive inn hele gjelden av ulike årsaker. Årsaker til at ny kreditor ikke lykkes med å drive inn hele gjelden kan for eksempel være gjeldsordning, konkurs, foreldelse, dødsfall eller rett og slett at skyldner aldri blir betalingsdyktig. Jo eldre gjelden er og jo dårligere utsikter til løsning er det da det er de skyldnere som er aller dårligst rustet til å innfri kravet som står igjen til slutt. Det er derfor vanlig at gamle fordringer selges helt nede i størrelsesorden 5-15 % av den totale størrelsen på fordringsmassen.

Det har vært diskutert om skyldner skal ha rett til å kjøpe gjelden til den samme prisen som en oppkjøper får kjøpt kravet for uten at dette foreløpig har ført frem. I utgangspunktet høres dette fornuftig ut men det vil nok i praksis føre til at ingen ønsker å kjøpe gammel fordringsmasse da de få skyldnere som kanskje har litt betalingsevne sannsynligvis vil strebe etter å benytte en slik mulighet til å betale kravet til en liten brøkdel av den egentlige gjelden.

Hvordan kan du dra fordeler av et kreditorbytte?

Et kreditorbytte kan være både positivt og negativt. På den negative siden så kan skyldner oppleve at de går fra å nesten aldri høre noe til kravet til å møte en ny kreditor som kommer med stadige henvendelser og gjerne igangsetter rettslige skritt. På den andre siden kan også oppleve å møte en mer tålmodig kreditor enn det den opprinnelige kreditoren var da den nye kreditoren har kjøpt porteføljen med et langsiktig perspektiv i motsetning til gammel kreditor som kanskje peste på for å få en rask løsning. En ny kreditor kan også være mer fleksibel i forhold til å inngå avtaler om reduksjon av kravet. Dersom de har kjøpt kravet for 10 % av fordringens totale størrelse så vil det isolert sett være god butikk dersom de får en løsning som innebærer innbetaling av 50 % fordringen som et endelig oppgjør. Dette kan gi skyldner gode muligheter til et godt avslag på gjelden. Man vet imidlertid aldri hvordan en ny kreditor vil opptre i forhold til opprinnelig kreditor så om dette oppleves positivt og negativt vil være veldig individuelt i fra sak til sak.

Kreditors utfordringer ved et kreditorbytte

For en ny kreditors forhold til skylder er det mange utfordringer og fallgruver å gå i når de kjøper en gammel fordringsmasse. Dette går i fra alt til å sørge for at skyldner blir lovlig underrettet om kreditorbyttet til å få tilstrekkelig dokumentasjon på kravet og opptre riktig når det kommer til å legge riktige salær, renter og andre omkostninger på kravet.

Dersom porteføljen inneholder krav som ikke har vært til rettslig behandling eller er sikret med gjeldsbrev, er det mange utfordringer i forhold til innsigelseshåndtering. Ny kreditor er da avhengig av et godt samarbeid med tidligere eier av kravet, noe som ikke alltid er like lett en viktig årsak til at tidligere kreditor solgte fordringene gjerne var for å slippe mer jobb med dette. Manglende reskontro overdragelse og tilgang til tidligere kreditors kontoutdrag kan også føre til problemer i tilfeller hvor skyldner påstår at kravet er helt eller delvis betalt og gjerne har kvittering som fremlegges. For å kontrollere hva beløpet som kvitteringen viser faktisk har gått til dekning av det aktuelle kravet og ikke andre fordringer hos tidligere kreditor er det avgjørende med slik tilgang, hvis ikke blir ny kreditor tvunget til å akseptere slike kvitteringer over en lav sko som en betaling på det kravet skyldner påstår det var ment å dekke. En utspekulert skyldner vet å utnytte slike problemer og svakheter hos ny fordringshaver.

Dersom ny kreditor selv står for inndrivingen av kjøpte krav så skal denne ha bevilling fra Finanstilsynet til å drive inkassovirksomhet for kjøpte forfalte fordringer. En slik bevilling må ikke forveksles med tradisjonell inkassobevilling til å drive fremmedinkasso (innkreving på vegne av andre).

Hva bør skyldner passe på ved kreditorbytte?

Skyldner skal underrettes om kreditorbyttet før ny kreditor har et gyldig krav mot skyldner, en slik melding kan sendes enten av ny eller gammel fordringshaver. Påløpte renter, inkassosalær og andre omkostninger kan kreves av inkassoselskapet til ny kreditor så lenge omkostningene er lovlige i utgangspunktet. Det er ikke nødvendig å igangsette en ny inkassoprosess med inkassovarsel og betalingsoppfordring dersom dette er sendt av tidligere kreditors inkassoselskap.

Dersom tidligere kreditor har mistet sin rett til å kreve inkassoomkostinger dekket på grunn av forhold som fremgår i inkassoloven § 17 så følger dette kravet. Slike forhold kan innbære brudd på god inkassoskikk eller at tidligere inkassovarsel og/ eller betalingsoppfordring ikke har tilfredsstilt lovens krav. Dersom ny kreditor selv står for inndrivingen av kjøpte krav så skal denne ha bevilling fra Finanstilsynet til å drive inkassovirksomhet for kjøpte forfalte fordringer. En slik bevilling må ikke forveksles med tradisjonell inkassobevilling til å drive fremmedinkasso (innkreving på vegne av andre). Videre bør skyldner være ekstra oppmerksom på at kravets oppstilling og den totale summen er korrekt. Det bør kontrolleres at korrekt rentesats er benyttet, krev fullstendig oppstilling over kravet og beregnede renter dersom du er i tvil.