Privat parkering har blitt omtalt som en ”cowboybransje” med mange useriøse aktører og dertil tilhørende problemer med tvilsomme og omtvistede inkassokrav. Fra og med 1.1.2017. er det imidlertid kommet en egen parkeringsforskrift som tvinger bransjen inn i mer seriøse rammer.

Fra å være en av verstingene blant kreditorene til inkassobyråene, både når det gjelder tvilsomme krav og antall tvister, så bør den nye parkeringsforskriften i teorien eliminere dette. I praksis er det nok ikke så lett. Vi tror antall tvilsomme krav og tvisteandel vil gå betydelig ned på grunn av denne viktige oppryddingen men dessverre har historien vist at useriøse aktører gjerne vil finne nye tvilsomme veier i vinningens hensikt. Uansett er det ganske klart at den nye forskriften er et viktig steg mot useriøse aktører og et viktig steg i norske forbrukerrettigheter.

Parkeringsforskriften gjelder all vilkårsparkering i Norge. Dette gjelder parkering mot betaling, tidsbegrensing, oppstillingsvilkår, krav om parkeringstillatelse eller andre vilkår. Parkeringsplasser som ikke er tilgjengelige for allmennheten omfattes ikke.

Nye formelle krav til parkeringsbransjen

Det er kommet en rekke formelle krav til parkeringsbransjen for å sikre forbrukernes rettigheter. De viktigste kravene er følgende:

  • All virksomhet og parkeringsområder skal registreres i offentlig register som skal være tilgjengelig for allmennheten. Skiltplan skal registreres og settes opp på området før vilkårsparkering kan tilbys.
  • Krav til opplæring. Alle kontrollører skal ha gjennomført og bestått opplæring på minimum 70 timer.
  • Krav til uniform og legitimasjonskort. Alle kontrollører skal bære uniform og skal bære synlig legitimasjonskort.
  • Formelle krav til universelt utformet betalingsløsning. Medfører en rekke formelle krav til utformingen av betalingsautomatene.
  • Klare krav til skilting og oppmerking av parkeringsplasser.
  • Faste satser å forholde seg til ved parkeringsovertredelser.
  • Minimum betalingsfrist på 3 uker på parkeringsgebyr.
  • Alle må forholde seg til parkeringsklagenemnda (tidligere var det valgfritt å tilknytte seg parkeringsklagenemnda).

Faste satser for overtredelser

Tidligere var det nærmest fritt for det enkelte parkeringsselskapet å benytte egne satser i sine avtalevilkår for overtredelse. Nå er det 3 konkrete avgiftssatser å forholde seg til i forhold til overtredelsens grad som gjelder all vilkårsparkering både for private og offentlige aktører.

Milde overtredelser:

Kr 300,-. Eksempelvis glemt å trekke gratisbillett for tidsbegrenset gratisparkering.

Normale overtredelser:

Kr 600,-. Typisk manglende betaling eller overtredelse av betalt tid med mer enn 5 minutter.

Urettmessig bruk av handikap parkering:

Kr 900,-. Ved parkering på plass avsatt til forflytningshemmede uten gyldig parkeringstillatelse til dette.

Eier og fører blir solidarisk ansvarlige

Privat parkering har frem til nå medført at det kun er fører av bilen som er ansvarlig da det er denne som har trådt inn i avtalen ved å godta avtalevilkårene når den parkerer på en privat parkeringsplass. Så lenge eier av bilen kan sannsynliggjøre at denne ikke har kjørt bilen så har han ikke vært ansvarlig for parkeringsgebyr. Dette endres nå ved at fører og eier blir solidarisk ansvarlig for å betale parkeringsgebyr. Solidarisk ansvar betyr at begge kan bli avkrevd for gjelden samtidig frem til en av dem betaler.

Parkeringsforskriften setter imidlertid en betingelse om at fører av bilen, sa sant denne er kjent, først skal avkreves betaingen. Først 30 dager etter at en betalingsoppfordring er sendt fører kan eier kreves for gebyret. I inkassoøyemed er dette solidaransvaret svært gunstig da det gir økt mulighet for oppgjør. For bileiere og de som låner ut bilen sin så er dette isolert sett dårlig nytt. Dette vil også få betydning for bilutleiefirmaer som nå blir solidarisk ansvarlige med sine kunder for ubetalte parkeringsgebyr.

Klare regler for borttauing

Det er ikke tillatt å taue bort biler fra parkeringsplasser med vilkårsparkering. For at en borttauing skal være lovlig så må bilen være til hinder og i strid med vilkårene. Urettmessig parkering på handikap plass gis også grunn for borttauing.  Det er ellers ikke tilstrekkelig å ha unnlatt å betale eller andre normale eller milde overtredelser for å ha lov til å foreta borttauing.

Dersom det er grunnlag for borttauing så skal det uansett først forsøkes å få kontakt med eier samt at denne skal gis en rimelig frist til selv å fjerne bilen. Det er også et vilkår om at det på plassen klart må være opplyst hvor borttauete biler kan hentes.

Parkeringsselskapet kan ikke nekte utlevering av bilen, selv om du ikke betaler.

Parkeringsselskapet kan ikke nekte å levere bilen tilbake til eier selv om denne ikke betaler parkeringsgebyret og kostnader for borttauing. Det samme gjelder dersom eier/ fører ankommer parkeringsplassen mens borttauingen foregår. Da skal borttauingen avbrytes dersom det tilbys å flytte bilen.

Selv om dette egentlig ikke er noen endring i forhold til tidligere så er det en viktig presisering da mange aktører har tatt seg til rette i forhold til dette for å presse gjennom betaling. Da ikke bare for tvilsomme parkeringsgebyr men også overprisede inntauingskostnader og kostnad for oppbevaring av bilen.

Unntak ved mange ubetale parkeringsgebyr

Dersom registrert eier av bilen til sammen har ubetalte parkeringsgebyr på mer enn kr 6000,- til samme kontrollorgan så kan imidlertid bilen taues bort selv om vilkårene for dette ellers ikke er tilstede. Videre har kontrollorganet i slike tilfeller rett til å nekte utlevering av bilen frem til gebyrene er betalt. Dersom bilen ikke blir hentet innen 3 måneder etter rekommandert brev om dette så kan bilen selges for å dekke gebyrene.

I praksis betyr dette at parkeringsselskapene gis rett til å beslaglegge enhver bil hvor eier skylder mer en kr 6000,- i ubetalte gebyrer og deretter parkerer på nytt på en av kontrollorganets parkeringsplasser. Dette kan således brukes som et nyttig og lovlig pressmiddel for å få betaling av samtlige ubetalte gebyr.

Tanken bak dette er nok å hindre gjentatt misbruk av enkeltpersoner som gir fullstendig blaffen i å betale både for parkering og påfølgende gebyr. Vi tror problemet med såpass notorisk misbruk er minimalt i forhold til hvordan bestemmelsen kan bli misbrukt av den useriøse delen av bransjen i sitt jag på inntekter. Man kan nok si at en enkeltperson som skylder over 6000,- i parkeringsgebyr til bare en enkelt aktør ikke fortjener annet. Man kan imidlertid se for seg aggressive aktører spesielt blant de mindre seriøse aktørene som ilegger mange gebyrer i løpet av et kort tidsrom, gjerne tvilsomme gebyrer med det formål å opparbeide gjeld på over kr 6000,-. Dette for så å ta beslag i bilen for å presse igjennom betaling før eier rekker å få sendt og behandlet klage til parkeringsklagenemnda. De fleste er såpass avhengig av bil at de således kan bli tvunget til å betale og det kan spekuleres fra bransjens side i at disse ikke gidder å ta opp kampen i ettertid for å få tilbakebetaling.

Et annet scenario er firmaer hvor det er registrert mange biler på samme firma. Da alle bilene i firmaet således er registrert på samme eier så skal det relativt lite til før et firma er opp i totalt utestående på over 6000,-. De seriøse aktørene vil nok ikke misbruke denne muligheten til å foreta borttauinger i stor skala men vi er ikke i tvil om at de mange useriøse aktørene kan velge å misbruke dette hullet i forskriften i ren vinnings hensikt.

Dersom man tolker teksten i forskriften bokstavelig så gis det et enormt rom for misbruk av useriøse aktører. Da dette imidlertid er åpenbart i mot intensjonen så vil det nok relativt fort komme avgjørelser i parkeringsklagenemnda eller andre endringer for å hindre slikt misbruk. Problemet er at det kan bli lett for useriøse aktører å ta seg til rette med påskudd av dette unntaket kun for å oppnå ekstra økonomisk vinning.

Forskriften er også litt uklar på hva som skal tas med i grensen på kr 6000,-. Dersom det kun er selve grunngebyret på skal det relativt mye til for å gå over grensen. Dersom det skal tas med inkassoomkostninger og/ eller kostnader ved borttauing of oppbevaring av bilen så skal det ikke mye til. Vi regner med at det i løpet av kort tid kommer nye rettskilder som klargjør dette tydeligere.

Unngå dette dersom du har ubetalte parkeringsgebyr

Dersom du har flere ubetalte parkeringsgebyr hos samme kontrollorgan (Europark er et eksempel på et kontrollorgan) så bør du konsekvent unngå alle parkeringsplasser til dette kontrollorganet for sikkerhets skyld. Selv om du parkerer lovlig og betaler som du skal, så kan du likevel risikere at bilen blir fjernet og beslaglagt med henvisning til at du skylder over kr 6000,- til samme kontrollorgan. Gjør det enkelt for deg selv og ikke utsett deg for denne risikoen selv om du selv mener at du skylder langt under denne grensen. Tilbakehold av bil er et veldig effektivt inkassomiddel da de færreste har tid til å la bilen stå i påvente av en avgjørelse i parkeringsklagenemnda eller ved en rettslig kjennelse.

For ordens skyld presiserer vi at denne retten til borttauing kun gjelder ved parkering på kontrollorganets parkeringsplasser. De kan med andre ord ikke hente bilen hjemme hos deg eller når du har parkert andre steder bortsett fra hos dem.

Er dette slutten for ”parkeringsmafiaen”?

Parkeringsbransjen har vært preget av mange useriøse aktører hvor formålet åpenbart ikke har vært å tjene mest penger på selve parkeringsavgiften men å lure billistene inn i ”parkeringsfeller” for å kunne ilegge dem høye gebyrer, gjerne med rask borttauing med påfølgende omkostninger. Veldig ofte har selve eieren av parkeringsplassen ikke ønsket slik håndhevelse men er skjøvet ut på sidelinjen i sine kontrakter med kontrollorganene hvor det ofte er bindingstid og mye som er skrevet med liten skrift.

Den nye parkeringsforskriften vil selvfølgelig gjøre det langt vanskeligere for slik tvilsom virksomhet. Dog er vi nok ikke kvitt problemet helt med det første. Disse aktørene har allerede vist at de er villig til å gå langt i sin oppfinnsomhet for å ilegge mest mulig tvilsomme gebyrer og de leter nok allerede febrilsk etter nye muligheter. Forhåpentligvis så er de nye reglene så effektive at disse mister såpass mye inntekter at de må legge ned eller går konkurs.

Hele forskriften kan du lese her.