Det er tilnærmet umulig å få lån til boliglån i tradisjonell bank dersom man har lav inntekt eller betydelige betalingsproblemer og har pådratt seg betalingsanmerkninger. Kun dersom du selv har friverdi i egen bolig som kan stilles som pant eller noen er villig til å stille sin bolig som garanti har du en liten reel mulighet til å få lån til bolig eller refinansiere eksisterende boliglån og dermed bake forbruksgjeld med skyhøy rente inn i boliglånet. I slike tilfeller er du fremdeles prisgitt en velvillig saksbehandler og bank.

Mange av våre lesere har påbegynte eller har allerede slitt med gjeldsproblemer og betalingsanmerkninger i mange år og det er således ikke et reelt alternativ å få et tradisjonelt boliglån i banken. Barnefamilier og trygdede er igjen overrepresentert i denne gruppen og sliter dermed å skaffe seg egen bolig eller beholde eksisterende bolig.

Kommunalt startlån via husbanken

For de som er i ovenstående gruppe hvor boliglån i vanlig bank ikke er et reelt alternativ så finnes det en annen løsning som alt for få er klar over. Dette kalles kommunalt startlån og er et offentlig tilbud fra husbanken som administreres via kommunene i Norge. Et kommunalt startlån skal gi personer som ellers ikke har mulighet til å komme seg inn i boligmarkedet, eller har problemer med å beholde eksisterende bolig, et reelt alternativ til finansiering. Tilbudet er ment å hjelpe dem som ellers står svakt i samfunnet og er ikke ment som et etableringstilbud til unge som i utgangspunktet må påregne seg å komme seg inn i boligmarkedet på tradisjonelt vis, dog har enkelte banker kopiert navnet startlån og tilbyr sin egen kommersielle variant av dette som tilbys førstegangsetablerende unge. Her stopper imidlertid mye av likheten mellom et kommunalt startlån og et startlån via norske finansieringsinstitusjoner. Startlån.net er forøvrig et eget nettsted som omhandler ordningen med kommunalt startlån.

Hvem kan søke startlån via husbanken?

Alle kan naturligvis søke men det betyr ikke at alle kan få et slikt lån. Ordningen med startlån er som nevnt ment å hjelpe de svakeste i samfunnet som ellers har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. I forskrift om startlån er formålet med ordningen beskrevet slik: "Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den". Dersom husstanden har normal inntekt og ellers vanlige forutsetninger for å komme seg inn på boligmarkedet, uten nevneverdige ekstra utfordringer i hverdagen, så vil en lånesøknad sannsynligvis ikke bli innvilget. Dersom husstanden har lav inntekt og/ eller sliter med sosiale eller helsemessige utfordringer er utsiktene for å få innvilget en søknad mye bedre. Dersom det er barn inne i bildet så økes muligheten ytterligere. Det skal også utøves skjønn i forhold til lokale forhold og eksisterende bo situasjon og fremtidig trygghet i forhold til dette.

Hva kan det søkes om startlån til?

Det kan søkes om startlån til kjøp av bolig eller oppføring av ny bolig. Videre kan det innvilges startlån til utbedring av eksisterende bolig eller til refinansiering av eksisterende dyr gjeld dersom det kan føre til at familien kan bo og beholde boligen. Det er også en forutsetning at boligen er av nøktern standard for stedet og er egnet for familien (beliggenhet, utforming, antall rom og lignende).

Betalingsanmerkninger er ingen hindring

En viktig forskjell på et tradisjonelt boliglån og et kommunalt startlån er at betalingsanmerkninger ikke er en hindring for å få innvilget lån. Saksbehandleren skal imidlertid vurdere ditt behov i kombinasjon med din betjeningsevne. Med betjeningsevne menes det at du er i stand til å faktisk betjene renter og avdrag på lånet du innvilges samtidig som du sitter igjen med nødvendige midler til livsopphold, det er tross alt ment som et lån og ikke en gave fra det offentlige. Et kommunalt startlån følger husbankrenten med et mulig tillegg på inntil 0,25 prosent til kommunen for å dekke kommunens administrasjonskostnader. Nedbetalingstid er inntil 30 år men i særlige tilfeller kan det innvilges inntil 50 års nedbetalingstid. Kommunen kan om den ønsker tilby enda gunstigere rente og nedbetalingsordning enn det husbanken tilbyr men må i så fall dekke de ekstra kostnadene dette vil medføre selv.