Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år fra det tidspunktet tidligst kan kreve kravet dekket. Dette gjelder typiske fakturakrav og abonnementer. Eksempler på dette er regninger fra leger, verksteder og håndverkere eller mer faste utgifter som strømregning og abonnementer.

På gjeldsbrevlån og pengelån er foreldelsesfristen 10 år. Her foreldes senere påløpte renter imidlertid etter 3 år.

Dersom foreldelsesfristen er brutt ved at det innen utløpet av foreldelse er igangsatt rettslige skritt (typisk forliksklage eller utleggsforretning) så påløper det en ny foreldelsesfrist på 10 år.

Dersom skyldner erkjenner gjelden, enten ved tydelig erkjennelse eller indirekte erkjennelse som delbetaling eller løfte om betaling, så avbrytes foreldelsesfristen og nytt utgangspunkt for beregning av foreldelse løper fra erkjennelsen.

Du kan forøvrig les mer om foreldelse av gjeld i denne artikkelen.

Foreldelsesfristens utgangspunkt er normalt før fakturaens forfallsdato!

I lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven) § 2 går det frem at den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år. I foreldelsesloven § 3-1 går det frem at foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.

I lovens forarbeider går det frem at dette er et bevist ordvalg. Det er det tidspunktet kreditor tidligst kunne kreve betaling som er utgangspunktet for 3 års foreldelse, ikke det tidspunktet kreditor velger å fakturere. Det betyr at dersom du kjøper en vare eller en tjeneste et sted og det ikke sendes faktura før etter et halvt år senere så foreldes gjelden 2,5 år etter faktureringen.

Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du har et kundeforhold med en avtalt faktureringsdato og/ eller forfallsdato så er dette tidspunktet kreditor tidligst kan fakturere og dermed er det også utgangspunktet for beregningen av foreldelsesfristen. Dette gjelder selv om varer eller tjenester kravet gjelder er levert tidligere. Avtalen eller avtalevilkår avgjør i slike tilfeller når kreditor skal fakturere og dette er dermed utgangspunktet for beregningen av foreldelsesfristen. Dersom kreditor imidlertid oversitter denne avtalte datoen så er likevel 3 års fristen begynt å løpe fra opprinnelig avtalt forfallsdato.

Grunnen til at dette er vesentlig for deg som sliter med gammel inkassogjeld er at det på mindre inkassokrav ofte ventes til rett før foreldelsesdato før det igangsettes rettslige skritt for å bryte foreldelsesfristen. Inkassobransjen bruker veldig ofte fakturaens forfallsdato ukritisk som utgangspunkt for beregning av foreldelsesdato, uten å kontrollere om kreditor hadde mulighet til å fakturere tidligere. Dermed igangsettes det ofte rettslige skritt på fordringer som egentlig er foreldet uten at noen reagerer og kreditor ender opp med å sitte igjen med en hvitvasket fordring på gjeld som egentlig var foreldet.

Inkassobyrået har undersøkelsesplikt i forhold til kravets rettmessighet før det igangsettes rettslige skritt. Dette gjelder naturligvis også i forhold til foreldelse. Dersom det ikke fremkommer opplysninger i saken hvor det klart fremkommer at kravet kunne vært fakturert tidligere, eller inkassobyrået av andre årsaker burde være klar over at dette kan være tilfelle, så får dette dessverre sjeldent konsekvenser for inkassobyrået.

I praksis så er det dermed opp til skyldner å selv påpeke at slike krav er foreldet for at dette skal bli fanget opp. Dessverre er det mye manglende kunnskap om denne delen av foreldelsesloven, ikke bare hos inkassobyråene men også hos namsmennene og forliksrådene. Loven er imidlertid klar og det skal dermed ikke være problemer å vinne frem med en påstand om foreldelse hos en tingrettsdommer.

Mange vil nok imidlertid finne det enklere og mer formålstjenlig å true med å varsle Finanstilsynet om forsøk på rettslig inndriving av foreldete fordringer.

Foreldelsesfristen er fortsatt 3 år på senere påløpte renter etter rettslige skritt!

Når det igangsettes rettslige skritt som forliksklage eller utleggsforretning på en fordring så medfører dette at foreldelsesfristen brytes og ny foreldeselsfrist på 10 år begynner å løpe. Denne foreldelsesfristen gjelder imidlertid kun hovedstol, renter og omkostninger, som er påløpt ved den rettslig behandlingen. For senere påløpte renter er det fortatt 3 års foreldelse som gjelder. Her har inkasso Norge i lang tid tjent alvorlig mye penger urettmessig på uvitende skyldnere. Det er først de seneste årene Finanstilsynet har rettet fokus mot dette problemet.

Selv om det går lenger tid mellom hver gang vi ser urettmessige forsøk på inndrivelse av foreldete renter så skjer dette fortsatt. Skyldnere bør derfor være påpasselige på dette og uansett alltid oppfordre forliksrådet, namsmannen, tingretten eller lignende å forsikre seg om at kravet ikke innbefatter foreldete renter ved eventuelle nye rettslige skritt, dersom det finnes den minste tvil om rettmessigheten av påløpte renter.

Husk at erkjennelse av gjelden alltid bryter foreldelsen (forutsatt at gjelden ikke allerede er foreldet) og nytt utgangspunkt starter fra dato for erkjennelse. Dette gjelder også for påløpte renter. En erkjennelse er en direkte erkjennelse av kravet eller ved løfte om betaling eller betaling av avdrag. En erkjennelse må foretas av skyldner til kreditor eller kreditor sin prosessfullmektig (inkassobyrå). Dersom skyldner erkjenner gjelden til en utenforstående tredjepart så bryter dette dermed ikke foreldelsen.

Foreldet gjeld er og forblir foreldet!

En kreditor har lov til å ta imot frivillig betaling på foreldet gjeld uten å måtte tilbakebetale. Et inkassobyrå har imidlertid ikke lov til å fortsette inkassopågang eller igangsette eller varsle rettslige skritt på et foreldet krav. En betaling som følge av et kravbrev som er sendt etter foreldelse er ikke å anse som frivillig innbetaling og skal tilbakebetales. Slike overtramp bør alltid innrapporteres til Finanstilsynet.

Skyldner trenger i utgangspunktet ikke å foreta seg noe når et krav er foreldet. Inkassopågang skal stoppes automatisk. Dessverre ser vi alt for ofte at skyldner likevel finner det nødvendig å påberope seg foreldelse. Igjen oppfordrer vi til å innrapportere forsøk på inndrivelse av foreldete krav til Finanstilsynet.

Et foreldet krav er og forblir foreldet. Selv om skyldner foretar en delbetaling eller på annen måte erkjenner kravet etter at gjelden er foreldet så omgjør dette ikke foreldelsen.

Etter lovens bokstav så innebærer foreldelse at fordringshaver mister sin rett til oppfyllelse. Dette medfører at forsøk av inndriving av foreldet gjeld fra inkassobyrå blant annet er i strid med god inkassoskikk. Forsøk på inndriving av foreldet kan også anses som forsøk på bedrageri uansett om det er kreditor selv eller inkassobyrå som står for dette.

Kreditor har imidlertid lov til å be pent om oppgjør uten noen underliggende trussel om inkasso eller rettslige tiltak. Kreditor kan normalt også foreta eventuell motregning og nekte nytt salg før gammel foreldet gjeld er betalt.