Inkassobyrå mister inkassobevillingen på grunn av aggressiv telefoninkasso!

Vi har gjentatte ganger tatt til orde for at Finanstilsynet skal være mer aggressive i sitt tilsyn og bruke sin makt til å tilbakekalle useriøse sine inkassobevillinger oftere enn det de faktisk gjør. Dette skjer faktisk innimellom, men det kan gå år mellom hver gang.

Nå er det heldigvis et nytt useriøst inkassoselskap som blir avskiltet av Finanstilsynet. Denne gangen er det en grunn vi ikke har vært borte i tidligere, men hvor vi har påpekt flere ganger at en slik praksis ikke er i henhold til god inkassoskikk. Det er nemlig en grense for hvor ofte et inkassobyrå kan tillate seg å ringe samme skylder ved telefoninkasso og dette gjelder selv om skyldner ikke svarer!

Teleperformance Norge AS heter selskapet som nå mister sin inkassobevilling. Det må for ordens skyld påpekes at avgjørelsen er påklaget til Justis- og beredskapsdepartementet av foretaket, uten av vi tror klagen vil føre frem. Vi har ved tidligere anledninger sett at når Finanstilsynet først går til dette skrittet, så har de gjort grundig jobb med god underdokumentasjon. Dessverre har dette gjerne oppsettende virkning slik at foretaket midlertidig kan fortsette virksomheten før vedtaket er endelig.

Teleperformance Norge AS er et heleid datterselskap av svenskregistrerte Teleperformance Nordic AS og fikk tildelt fremmedinkassobevilling i 2018. Det tok dem med andre ord ikke lange tiden å rote ting til, noe som får selskapet til å fremstå enda mer useriøst. Björn Erik Markus Mauritzon er i skrivende stund registret som daglig leder mens Ioannis Tourkomanis er styrets leder.

Teleperformance Norge AS fremstår som et stort telemarketing selskap hvor inkasso virker å ha vært en mindre del av dette. Selskapet vil dermed etter all sannsynlighet kunne fortsette annen «ikke inkassorelatert» virksomhet som tidligere til tross for at de nå mister sin inkassobevilling. I selskapets vedtektsfestede formål ifølge brreg.no er fremmedinkasso ikke tatt med en gang. Her kan det med andre ord virke som om Finanstilsynet har sovet i timen når de tildelte bevillingen i første omgang.

Dette felte Teleperformance Norge AS

Når et inkassoselskap mister inkassobevillingen så er det gjerne et resultat av flere overtramp av inkassolovens bestemmelser, gjerne med flere uavhengige hendelser av ulik karakter. Det som gjør denne saken spesiell er at det er en enkel årsak til at foretaket fratas bevillingen, de har ringt skyldnere alt og dermed brutt kravet til at inkassovirksomhet skal utøves i henhold til god inkassoskikk.

Vi kan nevne følgende eksempler fra Finanstilsynet vedtak:

  • En person ble forsøkt oppringt 360 ganger i løpet av 121 virkedager.
  • En person ble forsøkt oppringt 316 ganger i løpet av 104 virkedager.
  • 6 personer ble forsøkt over 250 ganger i løpet av en halvårsperiode.
  • 619 telefonnumre ble oppringt mer enn 35 ganger i løpet av en periode på 2 uker.
  • 585 telefonnumre har blitt forsøkt ringt mellom 1 og 16 ganger i løpet av samme dag.
  • Manglende risikostyring og internkontroll.
  • Foretaket har latt seg diktere av en enkeltkunde (oppdragsgiver) om hvor ofte oppringninger skal skje, og har benyttet seg av denne sitt telefonnummer for at det kal fremstå som om det er långiver og ikke inkassobyrået som ringer.

Det går klart frem av inkassoloven § 8 (generalklausulen og god inkassoskikk) at «det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe».

Det er ganske åpenbart at så hyppige oppringninger kan utsette noen for alt dette, nemlig urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Det at skyldner unngår å svare på gjentatte oppringninger er et klart utrykk for at det ikke er ønskelig å prate med inkassobyrået.

Det er tross alt en frivillig sak om man vil kommunisere med inkassobyrået og inkassobyrået har på sin side mulig for å igangsette rettslige tiltak dersom skyldner ikke medvirker til en utenrettslig løsning. Mange skyldnere har ingenting å tilby og velger å derfor å unnlate å svare på slike henvendelser. Det er svært belastende at telefonen fortsetter å ringe til tross for at det er åpenbart at man ikke ønsker å prate, og man blir konstant påminnet om den belastende situasjonen og må finne på unnskyldninger ovenfor omgivelsene for hvorfor man ikke svarer på telefonen.

Teleperformance Norge AS hadde kun 1 inkassokunde!

Finanstilsynet påpeker at Teleperformance Norge AS kun har hatt en enkelt oppdragsgiver og har for denne kun uført telefoniske purringer på misligholdte krav.

Dette minimerer muligheten for å rote ting i forhold til om de hadde flere oppdragsgivere med ulike rutiner og kravstyper. Det er ikke sendt ut kravsbrev og innbetalinger er gått direkte til kreditor. Her burde det med andre ord ikke være mulig å tråkke feil, men Teleperformance Norge AS klarte det likevel.

Finanstilsynet konkluderer med det utilrådelig å la virksomheten i Teleperformance fortsette. Tilbakekall av inkassobevillingen er ifølge Finanstilsynet nødvendig og forholdsmessig og hensynet til skyldner, tillitten til inkassosystemet og inkassobransjen må gå foran inkassobyråets, dets ansatte og oppdragsgiver.