Telefoninkasso er noe de fleste opplever når de mottar inkassokrav og det er uomtvistelig at dette er en effektiv og kynisk metode for å legge press på skyldner til å betale. Spørsmålet er hvorvidt telefoninkasso er lov og hvilke regler som i så fall gjelder.

Svaret er at telefoninkasso er lovlig, så lenge det skjer innenfor rammene av god inkassoskikk. Det er en gjengs oppfatning, som også følges i klagesaker hos i Finansklagenemnda inkasso, at det er i strid med god inkassoskikk å ringe skyldner på helligdager, lørdager etter kl. 15.00. og hverdager etter kl. 21.00.

I motsetning til personlig oppsøk så er det ikke nødvendig å sende forhåndsvarsel om telefoninkasso.

Hvilke regler gjelder ved telefoninkasso?

Det er ikke fastsatt egne regler ved telefoninkasso og dette reguleres derfor kun av inkassolovens generalklausul om god inkassoskikk. Videre foreligger det en del uttalelser fra Finanstilsynet og Inkassoklagenemda/ Finansklagenemnda inkasso som regulerer forholdet.

Eksempler på problemstillinger i forbindelse med telefoninkasso, som kan medføre brudd på god inkassoskikk med frafall av inkassosalær:

 • Trusler eller hentydninger til at inkassosaken kan eller vil bli gjort kjent for andre enn skyldneren selv, for eksempel andre familiemedlemmer, naboer eller arbeidsgiver.
 • Trusler om personlig oppsøk selv om skyldner uttrykkelig har motsatt seg dette.
 • Du blir ikke respektert når du sier at det ikke passer å prate. Inkassobyrået elsker å treffe på skyldner i en presset situasjon, gjerne i sosiale sammenhenger. I slike tilfeller er lettere å trumfe gjennom en avdragsordning, noe som er gunstig for inkassobyrået av flere årsaker. Akkurat av samme grunn skal inkassobyrået derfor akseptere deg når du sier at det passer dårlig, uten å stille spørsmål om dette. Hvis ikke vil dette fort vil omfattes av brudd på god inkassoskikk, da det medfører urimelig påtrykk ovenfor skyldner.
 • Trusler om gjentatte oppringninger eller ny oppringning selv om skyldner uttrykkelig har gitt beskjed om at telefonkontakt er uønsket og har bedt om skriftlig kommunikasjon.
 • Inkassobyrået skal ikke identifisere seg for andre enn skyldner selv. De må først forsikre seg om at det er skyldner de prater med. Dette gjelder selv om det er skyldners egen telefon som besvares. Oppringningen skal heller ikke foregå på en måte som gjør at en person som svarer, og som ikke er skyldner selv, forstår at det gjelder en inkassosak.
 • Det skal benyttes et telefonnummer som inkassobyrået er sikre på at skyldner skal nås på.  Det skal ikke ringes rundt og fiskes etter skyldners kontaktinformasjon slik at andre forstår eller kan forstå at skyldner har en inkassosak eller gjeldsproblemer.
 • Skyldner har krav på vern fra inkassopågang i det som regnes som vanlig hviletid og helligdagsfred. Det er derfor en gjengs oppfatning at det er i strid med god inkassoskikk å ringe skyldner etter kl. 21.00. på hverdager, kl. 15.00. på lørdager samt på helligdager. Det er også i strid med god inkassoskikk å ringe før kl. 08.00. på morgenen.
 • Skyldner har ikke plikt til å prate med inkassobyrået. Dersom skyldner gir utrykk for at telefonoppringningen er uønsket skal dette respekteres.
 • Inkassobyrået kan forsøke å ringe skyldner flere ganger dersom de ikke oppnår kontakt på første forsøk. I tilfeller hvor skyldner aviser oppringningen eller ikke svarer etter gjentatte forsøk så må inkassobyrået på et tidspunkt forstå at skyldner velger å ikke svare. Det er vanskelig å si et eksakt antall, da hyppigheten, skyldners antatte situasjon og kravets alvorlighet er forhold som kan spille inn, men et titalls oppringningsforsøk over en relativt kort periode er et klart brudd på god inkassoskikk etter vårt skjønn.
 • Det skal ikke fremmes trusler som er i strid med inkassoloven eller annen lovgivning samt trues med tiltak som ikke er tenkt gjennomført.
 • Dersom skyldner gjør oppmerksom på at det nylig er avhold utleggsforretning med intet til utlegg, eller på annen måte utrykker seg slik at inkassobyrået bør forstå at skyldner ikke har midler til å betale på kravet, uten at dette tas av nødvendige midler til livsopphold. Dersom inkassobyrået i en slik situasjon utøver press for å likevel få skyldner til å dekke kravet, helt eller delvis, ved hjelp av midler som de er innforstått med at skyldner behøver til livsopphold, så vil dette normalt være i strid med god inkassoskikk.
 • Trusler om betalingsanmerkninger dersom det ikke er en reell fare for dette. Betalingsanmerkning kan kun registreres etter at det er igangsatt rettslige skritt eller ved misligholdt avdragsordning. Dersom saksbehandler vet at det er lite sannsynlig at det blir igangsatt rettslige skritt og samtidig truer med betalingsanmerkning dersom kravet ikke innfris eller det avtales avdragsordning, så vil dette normalt være i strid med god inkassoskikk. Den eneste muligheten for å faktisk bli registrert med en betalingsanmerkning i en slik sak er jo dersom skyldner samtykker til en avdragsordning og misligholder denne. Da blir det direkte misvisende, dersom saksbehandler truer med en betalingsanmerkning hvis skyldner ikke inngår en avdragsordning.
 • Andre påstander som direkte eller indirekte kan medføre at skyldner villedes til å betale kravet, i frykt for konsekvenser som ikke er reelle eller lovlige, vil være brudd på god inkassoskikk.

Hva er god inkassoskikk?

Inkassoloven § 8 er en generalklausul om at all inkassovirksomhet og inndriving av forfalte pengekrav skal foregå i samsvar med god inkassoskikk. Videre fremgår det konkret av loven at å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe vil være i strid med god inkassoskikk.

Intensjonen med generalklausulen om god inkassoskikk er åpenbart å beskytte skyldner. Vi har forøvrig tidligere skrevet en egen artikkel om god inkassoskikk.

Hele inkassosalæret skal slettes ved brudd på god inkassoskikk.

Det finnes ikke noe gradering av brudd på god inkassoskikk. Uansett av alvorlighetsgraden av overtrampet, så er konsekvensen av brudd på god inkassoskikk at kreditor mister sin rett til å kreve inkassosalæret dekket. Det er med andre ord ikke noen unnskyldning som tilsier at partene skal møtes på halvveien eller lignende ved mindre brudd. Hele inkassosalæret skal ettergis.

Ved mer alvorlige brudd kan dette imidlertid føre til ytterligere konsekvenser for inkassobyrået. Dette kan være at de fratas inkassobevillingen fra Finanstilsynet, bøter eller straffeforfølgning ved forve overtramp.

Er det lov å ringe skyldner før betalingsoppfordringen har forfalt?

Etter vår oppfatning bør telefoninkasso brukes med stor forsiktighet i perioden fra utsendelsen av betalingsoppfordringen frem til forfall på denne. Dersom oppringing til skyldner likevel foretas i denne perioden så bør dette kun omfattes av å fremme løsningsforslag til skyldner, slik som tilbud om avdragsordning, betalingsutsettelse og lignende.

Intensjonen med betalingsoppfordringen er at dette er et lovpålagt brev som skal gi skyldner diverse lovpålagte opplysninger. Videre følger det at perioden frem til forfallet på betalingsoppfordringen er en periode hvor skyldner skal få til å områ seg om kravet.

Vi ser av erfaring at inkassobransjen ikke deler vår oppfatning av at perioden fra utsendelsen av betalingsoppfordringen og frem til forfall på denne, er en periode hvor skyldner skal være fredet for betalingspress via telefonpågang. Vi håper derfor noen som leser denne artikkelen deler vår oppfatning og forsøker å prøve problemstillingen for Finansklagenemnda inkasso eller rettsapparatet.

Benytt deg av muligheten til å ta opp telefonsamtaler

Vi har tidligere skrevet en egen artikkel hvor vi oppfordrer skyldnere til å benytte mobiltelefonen til å ta opp samtaler i inkassosammenheng. Denne oppfordringen vil vi absolutt også anbefale i tilfeller hvor du blir oppringt av inkassoselskapet.

Det finnes i dag gode apper hvor du kan legge inn innstillinger som automatisk tar opp alle inngående og utgående telefonsamtaler. Det skal ikke mange sleivspark fra inkassokonsulenten til før det er utøvd brudd på god inkassoskikk, noe som fører til at inkassobyrået mister sin rett til å kreve inkassosalær dekket.

Det er selvsagt ikke nødvendig at du har opptak av en slik samtale problemet er at dersom du ikke har dette så blir det ofte en påstand mot påstand. Siden påstand mot påstand normalt ikke medfører at det er noen større sannsynlighet for det ene enn det andre. Dermed foreligger det ikke sannsynlighetsovervekt for at forholdet faktisk har skjedd sett fra tilsynsmyndighetene, klagenemnda, eller domstolenes side og skyldner vil normalt ikke få medhold.