Når ditt finansielle korthus rakner og inkassosakene strømmer på, så er dette en enorm belastning for private skyldnere. Da hjelper det lite at inkassobyråene ringer skyldner ned for å få dem til å prioritere deres krav fremfor andre, selv om de ikke sier dette direkte da det er i strid med god inkassoskikk.

Alle som har opplevd betydelige betalingsproblemer vet hvor plagsomt og forstyrende slike gjentagende oppringninger er. Ikke bare virker det direkte nedpsykende, men det fjerner også fokuset fra å komme frem til mer omfattende og helhetlige løsninger fremfor å tilfredsstille den enkelte oppringer med å godta løsningsforslag som ikke er formålstjenlige.

Problematikken har ved flere anledninger vært tema både hos Finanstilsynet og Finansklagenemnda inkasso. Likevel er dette fortsatt et gjentagende problem og det viser seg på nytt at inkassobyråene må holdes tettere i ørene. Derfor har Finanstilsynet kommet med et nytt rundskriv med nye regler, noe som egentlig ikke er nye regler, men kun en presisering av tidligere signaler og god inkassoskikk.

Vi begynner med en kort oppsummering av reglene før vi går mer detaljert inn på dette lengre ned i artikkelen:

  • Maksimalt 1 oppringning til skyldner pr. dag fra samme inkassobyrå uavhengig av antall saker.
  • Maksimalt 5 oppringninger til skyldner pr. uke fra samme inkassobyrå uavhengig av antall saker.
  • Maksimalt 15 oppringninger til skyldner pr. måned fra samme inkassobyrå uavhengig av antall saker.
  • Skyldners har rett til å reservere seg mot uønsket telefonoppringninger fra inkassobyrået.
  • Skyldner kan kun ringes på hverdager kl. 08.00 til kl. 21.00. samt kl. 08.00. til 15.00. på lørdager. Forbud mot oppringninger på søndager og helligdager.Skjerpede krav til inkassobyrået for å sikre at de kontakter riktig person.
  • Forbud mot å la oppdragsgiver høre på samtalen, uavhengig av at det er opptak eller i sanntid. Dette vil være brudd på taushetsplikten.
  • Krav til risikostyring og internkontroll i forbindelse med telefoninkasso.

Om antall oppringninger

Selv om det er en maksimalgrense på hvor mange ganger et og samme inkassobyrå kan ringe skyldner på daglig, ukentlig og månedlig basis, så skal dette også ses i sammenheng med hyppigheten av andre henvendelser. Ved hyppig pågang på andre måter som brev og SMS, så kan det fortsatt ses på som brudd på god inkassoskikk å ringe skyldner selv om inkassobyrået holder seg innenfor de nevnte begrensningene.

Inkassobyrået kan e bort i fra begrensningene dersom skyldner selv har bedt om å bli kontaktet eller dersom det foreligger helt spesielle forhold, slik som å kontakte skyldner før frakopling av strøm.

Et ubesvart anrop regnes som en oppringning selv om det ikke er oppnådd kontakt.

Skyldner har rett til å reservere seg mot oppringning

Det presiseres at skyldner har rett til å reservere seg mot telefoniske henvendelser fra inkassobyrået. Dette må ikke forveksles med reservasjonsretten mot telefonsalg. Inkassobyrået er pliktig til å holde et system for slike reservasjoner slik uønskede oppringninger ikke finner sted.

For å reservere seg mot telefoninkasso må skyldner selv kontakte det enkelte inkassobyrået og opplyse om at de reserverer seg mot dette. Dette kan for eksempel gjøres på e-post.

Begrensede tidspunkt hvor det er tillatt med oppringning

Det presiseres på nytt hvilke tidspunkt der er akseptabelt å ringe skyldner på. Kun hver dager fra kl. 08.00 til kl. 21.00. samt lørdager fra kl. 08.00. til kl. 15.00. Oppringninger etter dette samt på søndager og helligdager er brudd på god inkassoskikk.

Skremmende presisering om forbud om å la oppdragsgiver høre samtalen

En presisering som forundrer oss, er behovet for å poengtere at det er i strid med god inkassoskikk å la oppdragsgiver høre samtalen. Vi har aldri hørt om problemstillingen før, men vi må anta at siden dette er en presisering som tas frem så har dette tydeligvis vært en praksis hos et eller flere inkassobyrå. I så fall burde heller Finanstilsynet ta inkassobevillingen fra slike foretak fremfor å poengtere det åpenbare.

Konsekvenser av overtredelser ved telefoninkasso

Overtredelser av disse retningslinjene vil nesten alltid bety at det er foretatt brudd på god inkassoskikk. Det betyr at kreditor (i praksis inkassobyrået) har mistet sin rett til å kreve inkassosalæret dekket.

Selv om inkassobyrået sletter inkassosalæret uten diskusjon i slike saker, bør du vurdere å varsle Finanstilsynet om forholdet. Dette gjelder spesielt dersom du har mistanke om at det ikke er snakk om et enkelttilfelle, men fast praksis hvor regler tøyes.

Rundskrivet fra Finanstilsynet kan leses ved å følge denne lenken. Vi poengterer at disse retningslinjene gjelder pågang mot private skyldnere som har pådratt seg gjelden i egenskap av å være forbruker.

Les også vår tidligere artikkel om telefoninkasso, som ble skrevet før dette siste rundskrivet kom. I den artikkelen gikk vi blant annet nærmere inn på flere andre problemstillinger som kan medføre brudd på god inkassoskikk ved telefoninkasso.