Spørsmål vedrørende hvilke muligheter som finnes for dem som har betalingsanmerkninger har til å få lån dukker gang på gang opp i vår innboks i litt forskjellige former. Det er ikke noe fasitsvar på spørsmålet utover det at det umiddelbart blir mye vanskeligere å få innvilget et normalt lån via norske finansinstitusjoner, med bevilling fra Finanstilsynet til å drive slik virksomhet, dersom man er registrert med negative betalingsanmerkninger.

Kravet til en forsvarlig kredittvurdering

I finansavtaleloven § 46 b stilles det et klart krav til å foreta en fyllestgjørende kredittvurdering av forbruker før kreditt innvilget (kreditt betyr i denne sammenheng alle formår for lån, kredittkort og andre kreditter via finansinstitusjon). En slik kredittvurdering består av vurderinger av opplysninger fra flere forhold og vil normalt inkludere en kredittsjekk via et kredittopplysningsbyrå men er ikke et absolutt krav.

I tillegg til å foreta en kredittsjekk via et kredittopplysningsbyrå så vil finansinstitusjonen gjerne be søker selv bidra med opplysninger om egen økonomi. Ved større lån som boliglån bes det gjerne om kopi av siste selvangivelse samt dokumentasjon på inntekt i form av kopi av siste lønnslipper. Det kan også bes om en oppstilling over faste utgifter og oppdatert gjeld med kreditorliste gjerne i kombinasjon med et budsjett for husholdningen. Søker kan også bli bedt om å dokumentere eller redegjøre hvorvidt dagens inntektssituasjon er fast eller midlertidig. Banken vil i mye større grad være tilbakeholden med å innvilge lån dersom søker ikke har fast og stabil inntekt.

Det er med andre ord mange måter banken kan foreta en fyllestgjørende kredittvurdering og dette inkluderer nesten alltid en tradisjonell kredittsjekk via kredittopplysningsbyrå, hvor eventuelle betalingsanmerkninger fremkommer, selv om det ikke er et absolutt krav for å foreta en fyllestgjørende kredittvurdering.

Ved søknad om kredittkort og mindre forbrukslån via internett så er en kredittvurdering via kredittopplysningsbyrå det instrumentet hovedsakelig støtter seg til ved søknad om mindre lån og kreditter, kanskje med en liten egenerklæring om egen økonomi. På denne type søknader vil en negativ betalingsanmerkning alltid føre til avslag på søknad om kredittkort eller lån. Årsaken til dette er todelt, først og frem vil banken sikre seg mot tap og det er for stor risiko å innvilge lån og kreditter til en person med betalingsanmerkninger som banken ellers ikke har noe forhold til eller kjenner kundehistorikk til. For det andre så vil det være vanskelig for banken å påstå at de har foretatt en fyllestgjørende kredittvurdering dersom det er avdekket betalingsanmerkninger uten at dette har ført til et ytterligere «dypdykk» i søkers økonomiske forhold. Det er med andre ord mye enklere for bankene å velge bort disse kundene uten unntak.

Når det gjelder søknad om lån til bolig eller refinansiering med pant i bolig når du har betalingsanmerkninger stiller det seg litt annerledes. Ja, det blir vanskeligere med betalingsanmerkninger men ikke umulig. I en slik søknad gjøres det gjerne en mye grundigere kredittvurdering og full gjennomgang av søkers privatøkonomi. I tillegg skjer dette ofte «face to face» mellom søker og saksbehandler slik at søker kan redegjøre for årsaken til eventuelle betalingsanmerkninger og bygge tillitt hos saksbehandler.

Det er lov å innvilge lån til søkere med betalingsanmerkninger

Finansavtaleloven sier at banken eller finansinstitusjonen må foreta en fyllestgjørende kredittvurdering men det er ikke noe som sier at det ikke er lov å innfri lån til søkere med betalingsanmerkninger. Det er helhetsbildet som avgjør i forhold til om banken har foretatt en fyllestgjørende kredittvurdering eller ikke.

Bankenes frarådingsplikt

Det er lov å innvilge et lån selv om banken mener søker vil ha problemer med å innfri sine forpliktelser selv etter en kredittvurdering. På usikrede lån uten pant vil dette sjeldent være aktuelt for banken da risikoen for tap vil sørge for at banken automatisk ikke vil ta denne risikoen. De driver jo tross alt butikk. Dersom det gjelder lån med tilstrekkelig pant i eiendom eller lignende så er det relativt sikkert for banken å innvilge et lån selv om det vurderes at det er relativ stor risiko for mislighold etter en kredittvurdering. Banken vil uansett være sikret ved pantet hvor en tvangssalgsprosess kan iverksettes om nødvendig.

I slike tilfeller så trer imidlertid bankens frarådingsplikt inn jf. Finansavtaleloven § 47. Dersom banken er i tvil om skyldner vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser så skal kunden i forbrukerforhold frarådes å ta opp kreditten. En tilsvarende frarådingsplikt gjelder også ovenfor eventuelle kausjonister.

Private lån

Det er fullt lovlig å låne penger privat av familie og venner uavhengig av eventuelle betalingsanmerkninger. Disse har ikke en tilsvarende undersøkelsesplikt eller frarådingsplikt som banker og finansinstitusjoner har. Normalt vil disse heller ikke foreta en kredittsjekk for å få avklart om låntaker har betalingsanmerkninger. Det betyr ikke at det ikke er mulig å innhente en kredittvurdering i slike tilfeller og det er også fullt mulig å sikre et privat lån med frivillig pantstillelse i fast eiendom uavhengig om eiendommen tilhører låntaker selv eller en tredjepart som stiller sin eiendom som sikkerhet for låntaker.

Vi vil påpeke at selv om dette er en fullt lovlig praksis så bør det være siste utvei og er noe som bør overveies tungt av alle parter da konsekvenser ved mislighold kan bli alvorlige for alle parter og virke fullstendig ødeleggende på vennskap og familiebånd. Huskt at det normalt er en god grunn til at tradisjonelt lån hos finansinstitusjon ikke er innvilget i slike forhold.