En av de største konsekvensene ved å ikke gjøre opp din gjeld kan være at du blir registrert med en betalingsanmerkning. Dersom en kredittsjekk viser at du er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger er det svært vanskelig å få lån eller kreditter. Det er i dagens samfunn svært få aktører som tilbyr kreditt eller lån uten kredittsjekk. Dette vet også inkassobyrået at du er redd for og dette brukes derfor ofte i brev fra byråene for å motivere deg til å betale. Vi har skrevet denne artikkelen for at du skal få en liten innføring i hvilke regler som gjelder i forbindelse med betalingsanmerkninger.

 

Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning. Det er for tiden 4 kredittopplysningsforetak som har slik konsesjon til å drive formidling av  kredittopplysninger mot privatpersoner. Det er i konsesjonsvilkårene fra datatilsynet at retningslinjene for hva som er tillatt å registrere, samt når det kan registreres og når det skal slettes, fremgår.

Betalingsanmerkning skal ikke brukes som pressmiddel for å oppnå betaling av et omtvistet krav!

 

Det som imidlertid er helt klart er at betalingsanmerkning ikke skal brukes som et pressmiddel for å oppnå betaling av et omtvistet krav. Dette gjelder både å varsle med dette på forhånd, samt å foreta selve registreringen. Et omtvistet krav hvor det ikke lykkes å komme til en minnelig løsning skal bringes inn til behandling hos domstolene, normalt forliksrådet. Først når betalingsfristen i en dom er gått ut og dommen er rettskraftig kan det registreres betalingsanmerkning dersom det omtvistede kravet fortsatt er uoppgjort.

 

En negativ betalingsanmerkning regnes normalt som en utestående inkassosak. Dette er for så vidt riktig men også andre forhold kan registreres. Dette kan for eksempel være registrert personlig konkurs, gjeldsordning eller at forbrukeren selv har bedt om å bli sperret for kreditt. Siste nevnte er et effektivt virkemiddel for personer som har blitt eller er redd for å bli utsatt for id-misbruk. Kredittopplysnings byråene er pliktig til å sperre deg for kreditt dersom du krever dette.

 

Mange tror at det å få et inkassokrav er ensbetydende med at de har fått betalingsanmerkning og at denne aldri blir slettet. Begge deler er heldigvis feil. Regleverket er delt i forhold til forbrukere og næringsdrivende (enkeltmannsforetak som ikke er registrert i foretaksregistret eller merverdiavgiftsmanntallet regnes som forbruker i denne sammenheng). Forbruker er også her bedre vernet enn næringsdrivende, slik som er vanlig i det meste annet av lovarbeid.

 

På en forbruker kan det innrapporteres betalingsanmerkning tidligst 30 dager etter at inkassobyrået har sendt stevning eller begjæring om rettslige skritt i saken. Det vil i praksis si at det er uvesentlig hvor lenge saken har ligget hos inkassobyrået. Det som har betydning er at inkassobyrået setter i gang rettslige skritt, for eksempel sender forliksklage eller begjæring om utlegg. Først 30 dager etter at dette tiltaket er igangsatt kan inkassobyrået tidligst innrapportere betalingsanmerkning forutsatt at det ikke foreligger saklig innsigelse i saken.

 

Når et kredittopplysnings byrået mottar melding om betalingsanmerkning fra inkassobyrå er de så pålagt å sende deg et brev til deg å varsle om at de har mottatt betalingsanmerkningen. Du har så 14 dagers frist på deg til å protestere på anmerkningen. Uoverensstemmelsen skal avklares før betalingsanmerkningen kan registreres. Det er kredittopplysningsbyrået som har bevisbyrden på at opplysningene er korrekte. Dersom du betaler kravet innen denne 14 dagers fristen skal betalingsanmerkningen ikke brukes i kredittopplysnings databaser.

Når det gjelder næringsdrivende er disse mindre beskyttet og vil få anmerkninger registrert mot seg på et tidligere tidspunkt. På disse kan uomtvistede krav registreres tidligst 30 dager etter inkassobyrået sendte sitt første krav om inndrivelse av gjelden. Det er her med andre ord ingen krav om at det må igangsettes rettslige skritt først. Kredittopplysningsbyrået er heller ikke pliktig til å sende forhåndsvarsel slik de må til forbrukere.

Betalingsanmerkninger med bakgrunn i inkassosak kan ikke brukes lenger enn i 4 år fra opplysningene første gang ble registrert. Når disse 4 årene har gått må betalingsanmerkningen slettes og inkassobyrå må eventuelt igangsette nye rettslige skritt dersom det skal registreres ny betalingsanmerkning.

Dersom du betaler inkassosaken skal betalingsanmerkningen slettes omgående. Noe saksbehandlingstid må allikevel påregnes.

Se forøvrig denne artikkelen hos kredittsjekk.net vedrørende betalingsanmerkninger med bakgrunn i avholdt utleggsforretning med resultat "intet til utlegg" eller utleggstrekk" som er innhentet fra utleggsregistret hos Løsøreregisteret.