Innledningsvis må det sies at den Norske inkassobransjen er relativt seriøs og har klare lovreguleringer å forholde seg til. Det største problemet er ikke de store overtrampene men de stadig mindre små tilsidesettelsene av inkassoloven med forskrifter og andre relevante lover som bransjen skal forholde seg til.

Det aller største problemet er nok ikke inkassobransjen selv med useriøse kreditorer som ikke helt har forstått formålet med inkassopågang og de begrensninger som er satt i inkassoloven i forhold til hva som er akseptabel pågang ovenfor skyldner, eller den påståtte skyldner. Mange kreditorer ignorerer det faktum at et omtvistet krav ikke er ment for inkassopågang og lar simpelthen vær å informere inkassoselskapet om en tvist ved oversendelse av saken. Inkassoselskapet blir således tvunget til å forholde seg til problemstillingen selv om dette ikke er intensjonen med inkassovirksomheten.

Et annet stort problem er at kreditorer nekter å imøtekomme krav fra sitt samarbeidende inkassoselskap i forhold til endringer i rutiner før inkasso. Et typisk eksempel på dette er å foreta nødvendige endringer i standard utformingen av inkassovarselet som skal sendes skyldner før inkassopågang. Dette problemet blir større jo større en kreditor er. da inkassoselskapet blir tilsvarende mer redd for å miste dem som kunde da de tjener mye penger på kundeforholdet. Inkassoselskapet står da i et dilemma i forhold til om de skal se gjennom fingrene i forhold til uregelmessighetene hos kreditor eller om de skal risikere å miste dem som kunder.

La oss understreke det med en gang. Inkassoselskapet har et særskilt ansvar for at inkassoloven blir fulgt og dersom de ser gjennom fingrene i forhold til uregelmessigheter hos seg selv eller hos kreditor som gjør at inkassoloven ikke blir fulgt så er dette i strid med god inkassoskikk og kan gi grunnlag for å miste inkassobevillingen i tilegg til at de mister retten på å kreve inkassosalær i de aktuelle sakene.

Et passivt Finanstilsyn

Inkassoklagenemnda avdekker stadige overtramp av inkassoloven og har rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Samtidig legges et utvalg av ferdigbehandlede saker ut på klagenemndens hjemmeside. En del feil i forhold til formaliteter i utformingen av inkassovarsel og betalingsoppfordringen er saker som går igjen og påpekes til stadighet i behandlede saker som gjør at retten til inkassosalær faller bort. Til tross for dette synes ikke inkassobransjen å legge mye energi ned i å endre rutinene og fortsetter å kreve salær i saker hvor de vet at rutinene ikke tilfredsstiller lovens krav.

I mange tilfeller er dette kreditorer hvor det ligger i sakens natur på grunn av kreditors størrelse og kravtype, at de lever betydelige mengder inkasso saker. Inkassobransjen tilegner seg således store inntekter på urettmessig inkassosalær med Finanstilsynets ”samtykke”. Dette i form av deres svært passive holdninger ovenfor inkassoselskap som uomtvistelig over tid har tilegnet seg slike inntekter uten nevneverdig reaksjoner fra Finanstilsynet. Man kan således spørre seg om hvorfor ikke Finanstilsynet går hardt til verks og pålegger inkassoselskapene å tilbakebetale alle urettmessige inkassosalær i tilsvarende saker som er opptjent de siste 3 årene (den normale foreldelsesfristen). Dette ville raskt fått på plass nødvendige endringer som bransjen er pålagt å følge.

Når du mottar et urettmessig inkassokrav?

Hva gjør man så når man mottar et urettmessig inkassokrav? Det første er å gi beskjed om at du tvister kravet. Du er i din fulle rett til å gjøre dette muntlig men dessverre blir det fort påstand mot påstand om en slik samtale har funnet sted og eventuelt hva innholdet i samtalen var. Du bør derfor alltid rette en innsigelse mot et krav skriftlig og på en måte hvor du kan dokumentere dette i ettertid.

Send skriftlig innsigelse på e-post!

E-post er et glimrende verktøy i slikt henseende for å kunne dokumentere i ettertid at innsigelsen er sendt på et omtvistet krav. Som en ekstra sikkerhet kan du gjerne legge inne en alternativ e-post adresse, for eksempel til en gmail eller hotmail adresse som tilhører deg eller en venn, som kopi på e-posten. Dersom denne kopien av e-posten kommer frem til en anerkjent e-post leverandør er det svært vanskelig for mottaker å sannsynliggjøre at e-posten ikke er kommet frem til dem på grunn av forhold på din side. Du har dermed god dokumentasjon på at innsigelsen er sendt og mottatt. Bare vær nøye med å unngå skrivefeil i mottakers e-post adresse.

Vær saklig i innsigelse

Inkassoloven setter relativt små krav til innsigelsens karakter men benytter betegnelsen "dersom skyldneren hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert” i forhold til hvorvidt en innsigelse skal ha betydning for den videre pågangen eller ikke. I tilegg er ”god inkassoskikk” noe som alltid skal bli fulgt for at inkassovirksomheten skal være lovlig samt at det er grunnlag for å kreve inkassosalær. Du bør således alltid være høflig og saklig i en innsigelse men du trenger ikke å skrive som en advokat med henvisninger til lover og andre rettskilder for at innsigelsen skal bli vurdert.

Når innsigelsen ikke blir besvart?

Mange opplever at deres innsigelse ikke blir besvart innen rimelig tid. Her må vi skille mellom de sakene hvor inkassopågangen bare fortsetter til tross for innsigelsen og de sakene hvor svar lar vente på seg mens saken står i bero. Som en hovedregels bør innsigelser besvares så fort som mulig og innen 14 dager. Seriøse aktører som ser at det kan ta litt tid å besvare en henvendelse sender en bekreftelse på at henvendelsen er mottatt og at saken er satt i bero i påvente av dette.

Dersom du sender en innsigelse så kan denne krysse med annen pågang fra kreditor eller inkassoselskapet, for eksempel at det er sendt et brev til deg som ikke er kommet frem i det du sendte innsigelsen. Dette er forståelig og lite kreditor/ inkassoselskapet kan lastes for. Utover dette tilsier god inkassoskikk at kreditor eller inkassobyrået stopper videre pågang så fort de blir kjent med innsigelsen. Dersom dette ikke skjer så har det skjedd brudd på god inkassoskikk og retten til å kreve inkassosalær er mistet.

Når innsigelsen avvises

I mange tilfeller er det uenighet mellom partene i forhold til kravets rettmessighet, også etter innsigelse er fremmet og vurdert. Her kan kreditor eller inkassoselskapet påstå at de anser sitt svar som oppklarende og iverksette videre pågang uten at dette nødvendigvis er i strid med inkassoloven. Før slik videre pågang iverksettes bør skyldner få en ny frist til å uttale seg eller betale kravet for at eventuell videre pågang skal være i henhold til god inkassoskikk.

Benytt klagenemnder eller krev behandling i forliksrådet

Dersom skyldner opplever at innsigelsen ikke fører frem og fortsatt bestrider kravet er det ikke ønskelig med videre pågang, men slik pågang  kan være lovlig ved skyldners passivitet. I slike tilfeller bør skyldner enten klage saken inn til inkassoklagenemnda hvis kravet gjelder inkassosalær eller til andre klagenemnder dersom tvisten gjelder hovedstolen. Dersom det ikke finnes en klagenemnd for den aktuelle problemstillingen, eller dette av ulike årsaker ikke er ønskelig, så bør du fremme krav til kreditor eller inkassoselskapet om at saken avsluttes eller bringen inn til behandling i forliksrådet. Dersom et slikt krav avvises eller overses så vil videre utenrettslig pågang nesten uten unntak være i strid med god inkassoskikk.

Brudd på god inkasskikk kan skje før oversendelse til inkasso!

Vær oppmerksom på at brudd på god inkasskikk og andre overtramp av inkassolovens bestemmelser kan finne sted før saken er sendt over til et inkassoselskap. Inkassolven regulerer all innfordring av forfalte pengekrav og skiller ikke mellom kreditor og inkassoselskapet i forhold til når overtredelser skjer. Dersom kreditor for eksempel har forsøkt å benytte ulovlig høye purregebyr så har det allerede skjedd et overtramp og retten til å kreve inkassosalær er mistet. Det er ikke mulig å rette opp i dette ved å slette det urettmessig og "begynne på nytt" for å starte en lovlig innkrevning av kravet. Dersom brudd på god inkasskikk skjedd så er muligheten for å kreve utenrettslig inkassosalær med andre ord mistet for godt i forhold til det aktuelle kravet.

Press Finanstilsynet

Dersom du opplever useriøse inkassopågang og/ eller inkassoselskap som systematisk tjener gode penger på å inndrive urettmessige inkassosalær bør du absolutt varsle Finanstilsynet om dette. Selv om din henvendelse ikke blir utslagsgivende så vil Finanstilsynet til slutt bli presset til å handle for å utføre sin samfunnsoppgave som tilsynsmyndighet på en tilfredsstillende måte. Vi er kjent med at Finanstilsynet veldig ofte avviser saken med henvisning til inkassoklagenemnda, dette til tross for at det i henvendelsen er åpenbart at påpekte forhold er i strid med inkassoloven. Insister på at de allikevel ser på saken og be om at henvendelsen i det minste blir lagret på en måte som gjør at lamper vil lyse ved flere tilsvarende henvendelser.