Kan mindreårige stifte gjeld?

Hovedregelen er at mindreårige ikke kan stifte gjeld ved avtale og således er det normalt heller ikke grunnlag for et inkassokrav mot mindreårige. I visse tilfeller kan en mindreårig likevel bli stående som ansvarlige for krav. Dette gjelder i tilfeller der den mindreårige blir stilt til ansvar for et erstatningskrav. Et typisk eksempel på dette er en biblioteksbok som ikke blir tilbakelevert. Jo nærmere den mindreårige er myndighetsgrensen jo mer kan denne stilles til ansvar for. Mindreårige i aldersgruppen 15-17 år kan i mye større grad stilles til ansvar for sine handlinger enn barn under 15 år.

Som nevnt kan den mindreårige ikke stifte gjeld ved avtale. Dersom den mindreårige likevel lykkes med å inngå en avtale er denne pliktig til å tilbakelevere det som kan tilbakeleveres. Ting som er brukt eller tjenester som ikke kan tilbakeleveres kan danne grunnlag for et rettmessig erstatningskrav ovenfor den mindreårige. Hver sak må vurderes individuelt så der er vanskelig å gi konkrete eksempler utover det som er nevnt i en tolkningsuttalelse fra justisdepartementet i 2006. I denne trekkes erstatningskrav på ikke tilbakeleverte bibliotekbøker og ikke betalt legetime frem som eksempler på krav som den mindreårige kan stilles til ansvar for.

Dersom foresatte som er myndig bestiller varer eller tjenester som den mindreårige skal benytte seg av så vil dette imidlertid normalt ses på som et gyldig avtalerettslig krav. Her er det imidlertid viktig å få med seg at det er den myndige som er avtalemotpart og den kravet skal rettes mot.

Er det lov å sende inkassokrav mot mindreårige?

Spørsmålet som deretter følger, dersom man mener å ha et legitimt krav mot en mindreårig, er om dette kan inndrives via inkasso. Svaret er ja, men det skal vises stor forsiktighet og henvendelser bør fortrinnsvis gå til foresatte. Kravet til god inkassoskikk er dermed desto større og pågangen bør verken være pågående eller langvarig for at inkassoselskapet skal holde seg innenfor kravet god inkassoskikk.

Mindreårige kan aldri avkreves inkassosalær!

I den nevnte tolkningsuttalelsen fra justisdepartementet slås det tydelig fast at vergemålsloven må gå foran inkassoloven når det kommer til spørsmålet om den mindreårige kan avkreves inkassosalær. Dette betyr at den mindreårige aldri kan avkreves inkassosalær uansett om kravet er rettet mot den mindreårige selv eller den mindreårige v/foresatte. Det samme gjelder purregebyr som i realiteten også er utenrettslige inndrivningskostnader.

Vi er kjent med at det til tross for at dette bør være allment kjent i inkassobransjen så fremmes det stadig krav mot mindreårige eller mindreårige v/foresatte hvor inkassosalær er pålagt kravet. Normalt er det ikke vanskelig å få inkassoselskapet til å slette disse omkostningene all den tid inkassoselskapet vet at dette er noe de ikke har lov til å gjøre. Problem er at de færreste foreldre er klar over dette og velger å betale Man vil jo ikke at eget barn skal få en inkassosak og betalingsanmerkning hengende med seg videre i livet er den vanlige tankegangen.

Rapporter urettmessig pågang mot mindreårige til Finanstilsynet.

Dersom inkassoselskapet sender et inkassokrav med inkassoomkostninger mot en person de vet er mindreårig så er det svært alvorlig så lenge de vet at det ikke er anledning til det. Det er også alvorlig dersom de ikke har fanget opp at skyldner er mindreårig da dette tyder på svært dårlige rutiner ved innregistrering av saken. Videre må det forventes at ethvert inkassoselskap kjenner til jussen de skal forholde seg til i inndrivingsarbeidet. Med andre ord mener vi det ikke finnes noen unnskyldninger for å kreve mindreårige for inkassoomkostninger, inkassoselskapene bør vite bedre. Selv om inkassoselskapet sletter inkassoomkostningene etter din henvendelse så vil vi uansett oppfordre våre lesere til å varsle Finanstilsynet i alle tilfeller hvor mindreårige får krav med inkassosalær. Erfaring viser at slike tiltak er det eneste som får dem til å endre rutiner. Dessverre viser det seg gang på gang at det er svært vanskelig å få bransjen til å endre rutiner når dette medfører reduserte inntekter.

Inkassoselskapet har også en viss undersøkelsesplikt i forhold til kravets rettmessighet før det sendes betalingsoppfordring. Denne undersøkelsesplikten er selvsagt større når det gjelder hovedkravets rettmessighet ovenfor mindreårige. Dersom kravets art fremstår som noe en mindreårig åpenbart ikke har hjemmel til stifte etter vergemålsloven bør dette fanges opp av inkassoselskapet før det sendes betalingsoppfordring, selv om det ikke pålegges inkassosalær på kravet. En henvendelse fra et inkassoselskap fremstår som legitimerende i seg selv og vil sammen med frykten for følger ofte presse frem en betaling uten videre spørsmål fra skyldner eller foresatte. Vi anbefaler derfor at også slike tilfeller innrapporteres til Finanstilsynet da det er et åpenbart misbruk av inkassoinstituttet og i strid med inkassoloven.

Husk at dersom det er den foresatte selv som har bestilt varer eller tjenester til den mindreårige så kan dette kreves inn etter vanlige avtalerettslige regler og kan oversendes til inkasso med inkassosalær. I alle slike tilfeller er det den foresatte selv som er skyldner og som inkassopågangen skal rettes mot. Forsøk på å legge trykk på den mindreårige for å få den foresatte til å betale vil i slike tilfeller vil være brudd på god inkassoskikk samt brudd på inkassoselskapets taushetsplikt i forhold til skyldner.

Vær oppmerksom når den mindreårige fyller 18 år.

Som det går frem av artikkelen så kan det være tilfeller at en mindreårig rettmessig mottar et inkassokrav, dog uten inkassosalær. Vær oppmerksom på at dersom et slikt krav ikke er foreldet den dagen en mindreårig skyldner fyller 18 år så vil muligens inkassoselskapet prøve seg på å påføre saken inkassosalær. Selv om skyldner på det daværende tidspunkt er myndig så kan det likevel normalt ikke påføres inkassosalær på et krav som er oppstått før skyldner ble myndig. Selv om det ikke er anledning til dette så kan man oppleve at en overivrig saksbehandler kan forsøke seg på å slenge på et salær i et slikt tilfelle i sin iver etter å tjene penger.