En artikkel for foretak på jakt etter samarbeidspartner innen inkasso!

Inkassoguiden.no er ment som et resurs nettsted om inkasso for alle parter. Denne artikkelen er derfor ikke rettet mot skyldner men mot foretak som har problemer med å drive inn sine fordringer og er på jakt etter en inkassopartner eller bytte av inkassopartner da de ikke er fornøyd med eksisterende samarbeidspartner. Selv om artikkelen er beregnet for kreditorer vil nok en del skyldnere ha glede av artikkelen for å forstå motivasjonen og tankesettet fra kreditors og inkassobyråets side i en inkassosak.

Finn et inkassobyrå som matcher størrelsen på ditt firma!

Vi har en grunnregel som vi anbefaler de aller fleste som er på jakt etter en samarbeidspartner innen inkasso. Det er å finne et inkassobyrå som samsvarer med egens bedrifts størrelse. Med det mener vi at en liten bedrift med en eller få ansatte bør finne seg et inkassoselskap med kun få ansatte. Store nasjonale firmaer med høy omsetning og/ eller stor saksmengde til inkasso bør på sin side fokusere på de større inkassobyråene.

Hovedårsaken til dette rådet er at små kunder har en evne til å "forsvinne" og bli nedprioritert hos de store inkassobyråene da det ikke betyr noe om de mister dem som kunde. På den andre siden kan små inkassobyrå fort ta seg "vann over hodet" dersom de får enkelt kunder med mange inkassosaker. Et annet viktig poeng er at store inkassoselskap lettere forstår store kunders behov mens små inkassoselskap har letter for å forstå de daglige utfordringene til små firmaer.

Det er ikke bare om pengene kommer som er avgjørende men når dem kommer.

For de fleste foretak er det ikke regnskapstallene som er viktigst i den daglige driften men likviditeten. Det hjelper lite med flott tall i regnskapet dersom man ikke har midler til å betale løpende utgifter som lønn og andre fortløpende utgifter. Det hjelper med andre ord lite at inkassobyrået løser alle sakene i løpet av en tiårs periode dersom du går konkurs det første året på grunn av manglende innbetaling av forfalte fordringer.

Sett deg inn i hvordan inkassobyrået jobber for å få en pekepinne på hvor fort du kan forvente deg oppgjør. For mange kreditorer kan det være mer fordelaktig med et innfordringsstrategi som baserer seg på en mer intens utenrettslig pågang enn en mer langsiktig strategi hvor rettslige skritt er det inkassoselskapet baserer seg på. Rettslige skritt tar både tid og medfører betydelige ekstra utlegg for kreditor i tilegg til fordringen som allerede er ubetalt. En mer intensiv utenrettslig strategi hvor rettslige skritt foretas mer unntaksvis vil ofte medføre noe lavere løsningsgrad på lang sikt (over flere år) men kan likevel oppleves som mer gunstig for kreditor ut i fra et likviditetsmessig hensyn da flere av sakene løses relativt tidlig i innfordringsprosessen. Du må se på totaløkonomien i dette for å vurdere hva som er best for ditt firma.

Ikke heng deg opp i inkassobyråets lokasjon

Mange små inkassobyrå gjør et stort poeng av sin lokale tilhørighet når de skal selge seg inn til kunder i samme område. Det paradoksale er at de samme selskapene gjerne bagatelliserer betydningen av dette når de skal selge seg inn i andre deler av landet.

Realiteten er at lokalkunnskap har relativt liten betydning i det daglige inkassoarbeidet. I et moderne inkassoselskap foregår nærmest all saksbehandling via brev, e-post og telefon. Når det gjelder rettslige skritt så har det ingen ting å si hvor i landet forliksklager, utleggsforretninger eller andre rettslige tiltak iverksettes i fra. De eneste tilfellene hvor det er praktisk med et lokalt inkassoselskap er i tilfeller hvor det er behov for oppsøk på skyldners adresse eller ved fremmøte i forliksrådet. Nå er det imidlertid slik at i tilfeller hvor partene har tilhørighet i samme kommune eller i tilgrensende nabokommuner så har de selv møteplikt så det har dermed lite å si hvem som faktisk sender forliksklagen da de uansett må møte selv i lokale saker

Når det gjelder oppsøk så kan kostnadene for dette normalt ikke belastes skyldner så lenge inkassoselskapet allerede benytter de maksimale salærsatsene slik at regningen for oppsøk sendes til kreditor. Dette blir dermed så dyrt at det sjeldent er aktuelt. De eneste sakene dette pleier å være aktuelt i er i forbindelse med misligholdte billån hvor det er pant i bilen. Långiver er i slike tilfeller nesten alltid større banker som benytter de største inkassoselskapene som igjen har et godt nettverk av samarbeidspartnere som gjennomfører oppsøk for dem.

Ikke godta deling av hovedstolen eller rentene

Så sant du ikke er en privatperson som kommer til inkassoselskapet med et enkelt inkassokrav så bør du forvente at du som kunde får beholde i hvert fall hele hovedstolen når et krav innbetales. Du bør også gå etter en avtale hvor du beholder alle innkasserte renter. Dersom et selskap ikke er villig til å imøtekomme slike krav vil du nærmest garantert finne et annet selskap som er villig til det. Vi kan ikke si det på annen måte enn at det er idiotisk å gå med på en avtale som medfører deling av hovedstolen. Dersom du plutselig må sende et stort krav til inkasso kan dette bli veldig dyrt.

Årsgebyr og oppsigelsestid

En normal god inkassoavtale har ikke årsgebyr eller oppsigelsestid. Dersom dette skal tas med bør det kompenseres med at andre betingelser i avtalen er særdeles gunstige for kreditor. Pass deg for avtaler som begrenser din mulighet til å benytte andre selskaper parallelt med aktuelt inkassoselskap. Dette kan medføre uventede problemer ved skifte av inkassoselskap og føre til at du får valget mellom å bli værende eller betale ut inkassosalær og eventuelt andre omkostninger på gjenstående saker.

Les mellom linjene i avtalen

Det skal foreligge samarbeidsavtale mellom partene. Mye er likt i avtalene uansett hvilket inkassoselskap du er i dialog med men husk at det ikke bare er hva som står i avtalene men også hva som ikke står der og hva som kan skjule seg bak punkter som kan virke uvesentlige.

  • Hvem bestemmer når det skal iverksettes rettslige skritt? Hvis dette ikke er regulert i avtalen så kan inkassobyrået sette i gang rettslige skritt som forliksklage og utleggsforretning uten kreditors forhåndssamtykke med hjemmel i inkassolovens § 14.
  • Er kreditors rapporteringsplikt begrenset i avtalen? Inkassolovens § 15 gir inkassobyrået plikt til å holde fordringshaveren orientert om sakens utvikling og hva skyldner er krevd for når saken er oppgjort. Bestemmelsen kan imidlertid fravikes ved avtale. Vær derfor oppmerksom på finurlige formuleringen som fritar eller begrenser selskapets rapporteringsplikt.
  • Hvor ofte utbetales innkasserte midler. I følge inkassoloven § 16 skal innkasserte midler utbetales fortløpende til oppdragsgiveren. Dette kan imidlertid også fravikes i avtale. Dersom perioden mellom hver overføring overstiger en gang i uken bør du være skeptisk til dette. Spesielt for kreditorer med inkassosaker på store beløp som overføres tidlig i inndrivningsprosessen kan dette få negative følger for selskapets likviditet. Husk at dette også kan gjelde i saker hvor inkassoselskapet sender første purring/ inkassovarsel for kreditor.

Ovenstående er bare et lite utvalg på hva du bør være på jakt etter i en avtale.

I hvilken rekkefølge skal innkasserte midler fordels?

Detter et annet viktig økonomisk punkt som skal reguleres i avtalen men som kan virke uvesentlig for den uerfarne inkassokunde. Veldig mange inkassosaker betales i flere delbetalinger og det er ikke uvanlig at til tross for at det er foretatt delbetalinger på et krav så blir hele kravet aldri innfridd i sin helhet. Normalt blir imidlertid en sak som er delbetalt, til slutt fullt oppgjort i sin helhet, men det kan ta lang tid mellom første og siste innbetaling. Det er således veldig vesentlig om det er inkassobyrået eller fordringshaver som skal ha dekket sin del av kravet først.

Tradisjonelt har inkassoselskapene sørget for i sine samarbeidsavtaler at inkassosalær skal dekkes før renter og hovedstol. De siste årene har det imidlertid blitt noe mer vanlig at kreditor får gjennomslag for at hovedstol skal dekkes før inkassoselskapet får dekket sitt inkassosalær. Dette er noe du absolutt bør være oppmerksom på i forhandlingene med inkassoselskapene. Spesielt for mindre foretak vil det nok være vanskelig å få dette gjennom men det er absolutt et punkt du bør prioritere i forhandlingene når du velger et inkassoselskap.

Husk at det ikke bare er av betydning for deg i forhold til når du får dine penger men for inkassoselskapets del forsvinner også mye av motivasjonen til å prioritere å jobbe med en sak hvor de allerede har fått betalt for jobben i saker hvor salæret er betalt men hovedstol fortsatt står ubetalt. Den eneste som motiverer inkassoselskapet i slike saker er å gjøre kunden fornøyd, noe som kan være motivasjon nok for mange men ikke for saksbehandlere og selskaper som tenker kortsiktig.

Dersom inkassoselskapet skal tjene mer penger på slike saker det gjerne ved å igangsette rettslige tiltak for å kunne legge på et såkalt "skrivegebyr" på saken i tilegg til rettslige utleggsom du som kreditor må dekke. Med andre ord kan rettslige tiltak fort bli igangsatt ut i fra feil motiver sett i fra kreditors ståsted. I stedet for at du har fått ditt krav dekket må du vente lenge på resten i tilegg til at du må legge ut rettlige omkostninger frem til restkravet blir innfridd. Er dette noe du som kreditor ønsker?

Dersom inkassosalær skal dekkes før hovedstol vil dette også få følger i saker hvor skyldner betaler inkassovarselet der dette sendes av inkassoselskapet etter forfall men før betalingsoppfordringen er mottatt. Dersom betaling skjer etter forfall på inkassovarsel og dette har medført at arbeidet med å overføre saken til inkasso er igangsatt så kan skyldner kreves for inkassosalæret. Dette skjer veldig ofte og mange skyldnere krangler mye på dette da den generelle oppfatningen blant folk flest er at kravet er oppgjort når de har betalt før betalingsoppfordringen er mottatt. I slike saker vil da inkassoselskapet få dekket sitt salær mens kreditor må vente på sin del som tilsvarer økningen mellom purregebyr og inkassosalær.

Hva med direktebetalinger?

Mange skyldnere betaler gjerne hovedstol direkte til kreditor etter at saken er overført til inkasso. Motivasjonen for skyldner til dette kan være mange men inkassoselskapet vil i slike tilfeller uansett gjøre krav på inkassosalæret. Dersom avtalen sier at inkassosalær skal dekkes før hovedstol kan du som kreditor da risikere at inkassoselskapet krever at du overfører den delen av innbetalingen som tilsvarer inkassosalæret til dem. Dette betyr selvsagt ikke at pågangen mot skyldner ikke vil fortsett for resterende krav men det kan fra kreditors ståsted virke ekstra frustrerende å måtte overføre dette når de gjerne har trodd at saken er oppgjort for deres del. De fleste inkassobyrå er imidlertid forsiktige med å kreve dette av kreditor selv om de kan kreve det da det kan virke svært negativt på et i utgangspunktet godt kundeforhold. For små foretak hvor det betyr lite for inkassoselskapet om de mister kunden skjer dette desto oftere.

Ikke heng deg opp i løsningsgrad

Mange selskap bruker løsningsgrad aktivt i sin markedsføring. Selskapets generelle løsningsgrad sier relativt lite om kvaliteten på jobben. Det som hovedsaklig påvirker løsningsgrad er kvaliteten på inkassosakene de har å jobbe med. Et firma som selger på kreditt i hytt og pine uten å foreta noen form for kredittvurdering vil få mye dårligere løsningsgrad enn et firma som er selektive med hvem de gir kreditt og er nøye med kredittvurderingen. En person som har god kredittverdighet kan også av ulike årsaker unnlate å betale en faktura men mulighetene for løsning er mye bedre enn dersom det er gitt kreditt til en person som nærmest bader i gjeld og betalingsanmerkninger. Hvilken sikkerhet og ris bak speilet som ligger bak de forskjellige krav har også stor betydning for løsningsgraden.

De forskjellige selskapene har også mange forskjellige kreative måter for å beregne løsningsgrad. Hvordan løsningsgrad skal beregnes er ikke spesifisert i noen lover eller regler.  Det er mange kreative begrunnelser for å trekke ut uløste saker fra det tellende grunnlaget når løsningsgrad skal beregnes. Dersom du tar med løsningsgrad i din vurdering av hvor effektivt et inkassoselskap er bør du også sette deg inn i forutsetningen (formelen) for hvordan selskapet beregner løsningsgrad.

Får du en personlig saksbehandler?

De fleste kreditorene vil foretrekke å ha en personlig saksbehandler de kan henvende seg til i den daglige dialogen med inkassobyrået. En personlig saksbehandler som behandler alle sakene for en oppdragsgiver vil også være foredelaktig da denne vet hvor fleksibel (policy) kreditor ønsker å være ovenfor skyldnere i saksbehandlingen samt at den får mer utdypende kjennskap til den type krav kreditor har og dermed kan denne lettere svare på enkle henvendelser uten å måtte undersøke med kreditor først. Det kan virke svært håpløst for både kreditor og skyldner å havne hos en uerfaren saksbehandler på et callsenter som har svært begrenset kunnskap om både kreditor, kreditors kravstype og inkasso generelt.

Når overføres saken til overvåkning og hvilke økonomiske forutsetninger endres da?

Inkassoselskapene har en evne til å få det faktum at en sak overføres til langtidsovervåkning som noe som er gunstig for kreditor. Det er det ikke. For det første betyr det at en sak overføres til langtidsovervåkning at selskapet har gitt opp å få dekket kravet i nærmeste fremtid. For det andre betyr det vesentlige endringer i forhold til det økonomiske mellom inkassoselskapet og kreditor.  Det er ikke uvanlig at avtalen endres til en delingsmodell som medfører at inkassoselskapet skal få beholde inntil 50 % av hovedstol og opptil 100 % av rentene etter en sak er overført til overvåkning. Hva er egentlig logikken i at inkassoselskapet skal få ekstra betalt fordi de ikke har klart å løse saken?

Det er normalt at en sak overføres til overvåkning etter at det er avholdt utleggsforretning med resultatet "intet til utlegg". Dette er i seg selv fornuftig da det ikke er sannsynlig med løsning i nærmeste fremtid. Men hva med typiske småsaker hvor rettslige skritt ikke er aktuelt. De fleste inkassobyrå har bestemmelse i avtalen at alle saker skal overføres til overvåkning etter en viss tid. For inkassobyrået er det av økonomiske årsaker ønskelig at saken overføres til overvåkning så fort som mulig. For kreditor er det omvendt både fordi det medfører at inkassobyrået gjerne forsyner seg grovt av hovedstolen ved betaling men også fordi intensiviteten i pågangen reduseres betydelig. Når du forhandler med inkassobyrå bør du derfor alltid forsøke å avtale at saker overføres til overvåkning så sent som mulig. I saker hvor rettslig pågang ikke er aktuelt anbefaler vi at det skal gå minimum ett år etter at saken ble oversendt til inkasso. Du bør også styre unna avtaler som medfører en delingsprosent med mer enn 30 % av hovedstol til kreditor ved overvåking.

Styr unna useriøse selskap

Det er lett å tenke at et useriøst selskap som ikke er så nøye på å følge lover og regler kan være gunstig for å få rask løsning på en inkassosak. Dette er sjeldent tilfelle og kan virke svært ødeleggende både i inndrivingsprosessen og skade ditt firmanavn. Dersom inkassoselskapet ikke følger inkassolovens bestemmelser kan dette imidlertid føre til at de må begynne saksbehandlingen på nytt fordi de ikke har sendt lovpålagte brev eller disse brevene ikke har samsvart med lovens krav. Videre kan du risikere at sakens troverdighet svekkes i en eventuell tvist i forliksrådet eller andre klageorgan. De mer useriøse inkassoselskapene er normalt også de som gjerne har de mest kreative avtalene for å tjene mest mulig penger på sine oppdragsgivere.

Hvordan sjekke seriøsiteten til inkassoselskapet?

For å drive inkassovirksomhet må det foreligge inkassobevilling fra Finanstilsynet. Man skulle da tro at man er sikret mot useriøse aktører men slik er det dessverre ikke. Finanstilsynet avdekker stadig graverende tilfeller og har relativt nylig blant annet fratatt inkassoselskapet Oslo Credittservice inkassobevillingen etter svært alvorlige forhold over lengre tid. Det paradoksale er at Oslo Creditservice fikk fortsette virksomheten i over ett år etter at Finanstilsynet besluttet å frata dem bevillingen i påvente av klagebehandling i Justisdepartementet.

Følgende bør sjekkes før du gjør avtale med et inkassoselskap:

  • Sjekk med Finanstilsynet om det er avholdt tilsyn mot selskap de siste årene og be eventuelt om kopi av tilsynsrapporten.
  • Sjekk om inkassoselskapet er medlem av Norske inkassobyråers forening/ Virke inkasso. Det er positivt om de er medlem men ingen garanti for seriøsitet. Flere seriøse selskap har også valg å ikke være medlem. Historisk sett kan vi likevel se at de mest useriøse har valgt å stå utenfor foreningen eller ikke har fått lov til å bli medlem.
  • Søk på selskapets firmanavn på google. Dersom du får opp mye negativt bør du være skeptisk.
  • Be selskapet redegjøre for hvilke type krav hovedporteføljen består av. Dersom inkassoselskapet har spesialisert seg på å drive inn tvilsomme pornokrav og lignede er dette noe du neppe vil at ditt firma skal assosieres med.
  • Sjekk regnskapstall og foreta gjerne en full kredittvurdering. Selv inkassoselskap kan gå med underskudd og ha betalingsanmerkninger. Det er selvsagt ønskelig med en inkassopartner med solid økonomi og godt rykte i forhold til dette.
  • Be om referanser. Ethvert seriøst inkassoselskap oppgir referanser til fornøyde kunder ved forespørsel om dette. Dersom de ikke vil oppgi dette er det grunn til å spørre seg om det idet hele tatt finnes fornøyde kunder.

Kostnader med å trekke ut saker for å overføre til et nytt inkassoselskap

Dersom du ikke er fornøyd med resultatene til inkassoselskapet og ønsker å flytte sakene over til et nytt inkassoselskap så vil de fleste selskapene kreve at du dekker inkassosalærene i alle gjenstående saker. Dette gjør at en slik flytting av saker blir uaktuell og kun nye saker overføres til en ny inkassopartner. Dersom du forstår i forhandlingene med inkassoselskapet at du er en attraktiv kunde kan du be dem gi en åpning for at saker kan flyttes til et nytt selskap uten omkostninger. I de fleste tilfeller vil du nok oppleve at selskapene ikke er så sikre på egen suksess at de vil gi deg dette, men det kan være verdt forsøket.

Les hele avtalen og vær sikker på at du har forstått alt som står i den

Aller viktigst. Les godt gjennom avtalen og vær sikker på at du forstår hva alle punktene innebærer. Som næringsdrivende er du ikke beskyttet av lovverket slik en forbruker er. Det er med andre ord nærmest full avtalefrihet mellom ditt foretak og inkassoselskapet. Ikke la deg fange av en håpløs avtale med lang oppsigelsestid.