Det at et betalingskrav fremmes fra et inkassobyrå virker legitimerende i seg selv. Det krever nemlig inkassobevilling både til selve inkassoselskapet samt at faktisk leder i selskapet skal ha personlig inkassobevilling. Inkassovirksomhet er for øvrig underlagt tilsyn fra Finanstilsynet og skal tilpasse seg en rekke formelle krav for at virksomheten skal foregå i lovlige former. Nordmenn er lært opp til at slike finansielle aktører i Norge driver lovlig og ryddig og stiller dermed sjeldent spørsmål med lovligheten av det disse driver med.

Et inkassobyrå er ikke det samme som advokater. Dog har inkassobyråets i ledd av inkassobevillingen prosessfullmakt ovenfor forliksråd og i saker relatert til tvangsfullbyrdelse. Problemet med dette er at det overhodet ikke er noen som helst krav til juridisk kompetanse for å sitte i forliksrådene, noe vi tidligere har belyst i egen artikkel om dette. Ordningen er lagt opp til at partene skal representere seg selv.

I praksis fungerer dette slik i gjeldssaker at den påståtte skyldner representerer seg selv mens kreditor representeres av inkassobyråets representant, så sant kreditor selv ikke holder til i den samme kommunen. Det som skjer er at inkassobyråene sitter i forliksrådsmøtene og nærmest lærer opp forliksrådsmedlemmene i inkassobyråets kreditorvennlige tolkning av gjeldende lovverk i saker de behandler. Den samme møtefullmektigen møter gjerne gjentatte ganger for samme type krav og det oppstår både et tillits og kameratslig forhold mellom denne og forliksrådets medlemmer. En skyldner som kommer i sitt første forliksrådsmøte med det som i utgangspunktet er en god sak, utvikler seg raskt til en farse hvor kreditors representant nærmest dikterer resultatet som blir stående i en dom.

Et annet problem er i saker der skyldner ikke tør møte eller rett og slett har kapitulert fordi den ikke vet hvordan et urettmessig inkassokrav skal angripes. Den har gjerne i forkant fått sine innsigelser blankt avvist av saksbehandler i inkassobyrået og tror dette er riktig selv om det høres merkelig ut. Man antar jo at saksbehandleren kjenner lovverket ut og inn og ikke sitter og lyver. På slike måter legitimeres urettmessige inkassokrav gjentatte ganger hver eneste dag i Norge. Dette har pågått i flere tiår og kommer til å fortsette til tross for de nyeste gledelige nyhetene fra Finanstilsynet hvor de rydder unna noen av verstingene i bransjen.

Finanstilsynet fortsetter oppryddingen de begynte høsten 2014

I 2014/ 2015 tok Finanstilsynet inkassobevillingen fra Oslo Creditservice AS sammen med en påfølgende politianmeldelse. Oslo Creditservice AS var da et selskap som var beryktet for å fremme svært tvilsomme krav som i stor grad var relatert til porno på internett. Kravene hadde gjerne opprinnelse i utlandet i diverse skatteparadis hvor det i praksis var nærmest umulig å finne frem til eierne. Selskapet var ekstremt aggressive for å fremme disse sakene i forliksrådene for å få rettskraftige dommer, veldige ofte i form av uteblivelsesdommer da urettmessige skyldnere allerede hadde kapitulert som beskrevet over. Kreditorene ble feilaktig presentert som store internasjonale selskaper med flotte navn krydret med dokumentasjon på kravene som det etter hvert kom frem at var meget tvilsom og i mange tilfeller direkte falsk. Politiet så vel i realiteten aldri på saken før de henla den på grunn av manglende ressurser til etterforsking.

Problemet var at dette ikke var det eneste inkassoselskapet i denne grupperingen. Det ble raskt dannet et nytt inkassoselskap som ble kalt Pri Credit AS som ikke kan defineres som annet enn en avlegger av Oslo Creditservice AS. Samtidig var det et annet inkassoselskap som het Norkreditt AS som drev like tvilsom virksomhet, dog i noe mindre skala enn det Oslo Creditservice AS gjorde. Inkassokrav ble flyttet mellom selskaper og den særdeles tvilsomme virksomheten kunne fortsette uavbrutt.

Innkrevningen av resterende krav som lå til behandling hos disse aktørene ble imidlertid intensivert ytterligere da det nok fremstod som åpenbart for dem at også disse levde på lånt tid. De ville nok skvise mest mulig saft ut av sitronen mens de fortsatt hadde mulighet, muligheten for straffeforfølging opplevdes tydeligvis ikke som reell etter at politiet henla anmeldelsen fra Finanstilsynet saken relatert til Oslo Creditservice AS. Det var bare å kjøre på så lenge de kunne.

Finanstilsynet hadde nå tydelig begynt å interessere seg for disse aktørene også. Dette med god hjelp av Facebook gruppen ”steng Oslo Credittservice” med Roy Michelsen og Gordon Spangelid i spissen. Disse har jobbet aktivt og utrettelig for å få stengt alle disse selskapene. Gruppen fanget opp stadig nye ofre for disse selskapenes tvilsomme virksomhet og har ikke bare hjulpet disse på en heroisk måte i den enkelte sak, men har også systematisk dokumentert overgrep ovenfor Finanstilsynet fra den nevnte grupperingen.

Nye gledelige nyheter fra Finanstilsynet.

De siste månedene og ukene har dette arbeidet resultert i en ny opprydding fra Finanstilsynet. Norkreditt AS har blitt fratatt sin inkassobevilling og to sentrale personer i grupperingen har mistet sin personlige inkassobevilling. Dette er Thor-Ivar Mathisen og Tore Sætre som begge har vært sentrale i Oslo Creditservice AS og Norkreditt AS, disse har nå mistet sin mulighet til å drive inkassovirksomhet i fremtiden. Vi kan vel trygt konkludere med at verden har blitt et litt bedre sted etter dette. Vedtakene fra Finanstilsynet kan riktignok påklages men vi er sikre på at dette ikke har andre konsekvenser en utsettelse av vedtakene, til det er bevisene for gode og omfattende.

Den siste oppryddingen har vært et viktig steg og signal fra Finanstilsynet med tanke på å rydde opp i bunnskrapet i inkasso- Norge. Det er imidlertid mye igjen å ta tak i. Det som er nærliggende er at det sannsynligvis bare er et tidsspørsmål før det går samme veien med Pri Credit AS og selskapets personlige bevillingshaver. Et selskap som åpenbart er opprettet med tanke på å forsette den tvilsomme innfordringen fra Oslo Creditservice AS og Norkreditt AS.

Selv om det verste bunnskrapet forsvinner er det mye mer å ta tak i

Det er selvfølgelig særdeles viktig å få fjernet disse aktørene fra det Norske inkassomarkedet, ikke bare med henblikk på de tusenvis av urettmessige kravene de har lykkes med å presse gjennom betaling på, men også slik at Finanstilsynet kan begynne å konsentrere seg om tilsynet med de andre inkassoselskapene i Norge utenom denne grupperingen.

Det er nemlig mye annet tvilsomt som foregår ellers i inkasso- Norge på daglig basis. Det er mange andre selskaper og inkassopraksis det er verdt å ta tak i. Det at andre selskaper ikke er like useriøse som den nevnte grupperingen så betyr dette nødvendigvis ikke at de er seriøse, de er bare litt mindre useriøse.

Vi er vitne daglig til overtramp fra selskaper som har et rykte på seg for å være bunnsolide og seriøse aktører, gjerne med banker som eiere, som begår stygge overtramp og saksbehandlingsfeil på daglig basis. Disse opprettholder gjerne en solid media- profil gjerne støttet av sponsing til idrett og annen veldedighet. Dersom de blir tatt med buksen nede og det brenner nok legger de seg langflate, beklager og lover opprydding. Vi er jo tross alt så glade i å tilgi og gi nye sjanser i Norge så strategien fungerer utmerket.

Vi håper derfor at Finanstilsynet kan legge grupperingen Oslo Credittservice AS, Norkreditt AS og Pri Creditt AS bak seg så fort som mulig slik at de kan gjøre oppgavene de egentlig er der for å utføre. Nemlig å føre tilsyn med foretak som i hvert fall utad ønsker å fremstå som seriøse slik at disse ikke fristes til å ta snarveier i fremtiden på skyldners bekostning.