Det har nærmest blitt et samfunnsproblem i Norge at helt eller delvis urettmessige krav på elektroniske pornotjenester forsøkes inndrevet og legitimert via Norske inkassoselskap med inkassobevilling fra Finanstilsynet. Det er riktignok kun et fåtall av Norske inkassoselskap som påtar seg denne typen tvilsomme oppdrag men for de mange tusen nordmenn som utsettes for slik urimelig inkassopågang er dette en stor belastning. For inkassobransjen i sin helhet er det også særdeles stor belastning da det setter hele bransjens troverdighet og seriøsitet på spill.

Problemet er så omfattende at en egen Facebook gruppe har etablert seg i kampen mot disse selskapene. Facebookgruppen "Steng Oslo Creditservice" har i flere år kjempet aktivt mot de mest sentrale aktørene i denne svindel lignende praksisen. De har faktisk også lyktes med sitt opprinnelige formål nemlig å stenge det grumsete inkassoselskapet Oslo Creditservice AS. Facebook gruppen har ikke gitt seg av denne grunn og fortsetter sin utrettelige kamp mot slike useriøse aktører. Vi oppfordrer alle som har mottatt useriøse og/ eller urettmessige krav fra slike selskaper til å melde seg inn i Facebook gruppen.

Slike pornokrav påstås å ha opprinnelse i en telefonsamtale til et bestemt telefonnummer (erotiske samtaler), bestilling via internett eller tilsvarende via mobiltelefon. Felles for alle slike krav er at pornoselskapet påstår at du har inngått en forpliktende avtale med dem og at du dermed er ansvarlig for å betale for tjenesten (gjerne et løpende abonnement) som i tilegg er "fakturert med gaffel" for å si det på godt Norsk. Kravene lukter stort sett svindel men til tross for dette har enkelte norske inkassoselskap ikke klart å motstå fristelsen til å tjene penger på tusenvis av slike tvilsomme krav. Det er også avdekket en del uheldige sammenblandinger av roller mellom sentrale personer hos disse inkassoselskapene og pornoselskapene selv, noe som danner grunnlag for å spekulere i om inkassoselskapene er mer involvert i svindelen en de selv gir utrykk for.

Problemet med at slike krav fremmes gjennom norske inkassoselskap med papirene i orden fra Finanstilsynet med sin inkassobevilling, er at dette virker sterkt legitimerende i seg selv, både ovenfor skyldner som fort føler seg maktesløs og ovenfor rettsapparatet ved forliksrådene i Norge. Forliksrådene i Norge er en omdiskutert ordning hvor lekfolk uten juridisk kompetanse sitter å dømmer i saker de ikke burde dømme i. Vi har tatt opp dette problemet med forliksrådet i egen artikkel om forliksrådenes kompetanse. Videre er det å motta et pornokrav ubehagelig i seg selv for mange, uavhengig om kravet er rettmessig eller ikke. Folk flest er redd for å bli stigmatisert som følge av kravet og mange velger av denne grunn alene å betale kravet eller enda verre unnlate å møte opp i forliksrådet. Ved å unnlate å møte opp i forliksrådet risikerer innklagede at det vil bli avsagt en uteblivelsesdom noe som er svært vanskelig å gjøre noe med når denne er rettskraftig. Et krav som kan ha opphav i svindel er således hvitvasket ved hjelp av det Norske rettssystem.

Du må handle selv når du mottar urettmessige pornokrav!

Det er åpenbart at det norske systemet har store mangler når tusenvis av slike krav har blitt hvitvasket ved hjelp av norske inkassoselskap og det norske rettsvesenet. For dem som sitter midt oppe i dette så må de imidlertid til en hvis grad forholde seg til kravet og handle aktivt selv for å unngå en uteblivelsesdom i saken. Det er verdt å nevne at disse selskapene er ekstremt aggressive på å benytte rettsapparatet for å få hvitvasket sine krav så fort som mulig. En rettskraftig uteblivelsesdom er nærmest som et verdipapir å regne og kan også selges til andre kyniske aktører som ønsker å drive inn kravet. Vi har derfor laget nedenstående liste for få frem hva du bør gjøre i slike saker.

  1. Når du mottar et pornokrav som du mener du ikke har bestilt sender du en skriftlig melding til selskapet hvor du gjør oppmerksom på at du ikke har bestilt tjenesten og avviser kravet. E-post er noe vi anbefaler i slike tilfeller da det er enkelt å bevise at henvendelsen er sendt i ettertid.
  2. Allerede på dette stadiet bør du vurdere å politianmelde forholdet dersom du ikke har bestilt noen tjenester. Politianmeldelse kan også være aktuelt selv om du har bestilt noe i utgangspunktet men at videre aspekere ved kravet er tvilsomme for å lure deg videre inn i fellen for å forhøye kravet.
  3. Dersom kravet oversendes til et eksternt inkassobyrå så gjenstar du innsigelsen ovenfor dem.
  4. Når du mottar et pornokrav som du mener du ikke har bestilt sender du en skriftlig melding til selskapet hvor du gjør oppmerksom på at du ikke har bestilt tjenesten og avviser kravet. E-post er noe vi anbefaler i slike tilfeller da det er enkelt å bevise at henvendelsen er sendt i ettertid.
  5. Mange opplever at saklige og gode innsigelser blir besvart på en usaklig måte og blir oversendt til forliksrådet. Her er det uhyre viktig at du gir tilsvar til forliksrådet og deretter møter opp når du blir innkalt til forliksrådet.

NB: Enkelte opplever at når de ringer til politi, forbrukerrådet eller andre etater for råd i slike saker at de blir oppfordret til å bare kaste kravet i søpla da det er et åpenbart simpelt svindelforsøk. Et slikt råd må du ikke følge da det viser seg gang på gang at disse aktørene er svært aggressive for å få hvitvasket sine urettmessige krav. Politiet kan heller ikke nekte å ta i mot en politianmeldelse bare fordi de mener at saken vil bli henlagt eller lignende. Ja, saken vil mest sannsynlig bli henlagt, men den dagen det foreligger mange nok anmeldelser må noe før eller siden gjøres.

Viktig grunnprinsipper å være klar over:

  • Det er den som fremmer et krav som skal sannsynliggjøre kravets rettmessighet. Den som mottar kravet skal ikke måtte motbevise noe før det eventuelt er tilstrekkelig sannsynliggjort at kravet er rettmessig. Dette betyr for eksempel at du i utgangspunktet ikke må bevise at du ikke har ringt en teletjeneste ved å fremskaffe telefonlogger fra ditt teleselskap.
  • Det er ikke tilstrekkelig at pornoselskapet kan vise til at du har ringt et telefonnummer eller vært inne på en webside. Dett må sannsynliggjøres at du aktivt har bestilt en tjeneste.
  • Du er ikke ansvarlig for hva andre bestiller via ditt telefonabonnement eller ditt internett abonnement. Du har riktignok et avtalerettslig ansvar ovenfor din teleleverandør over direkte kostnader som påløper via teleleverandøren (fra gammelt av gjerne kalt tellerskritt) ved bruken av ditt abonnement men disse forpliktelsene har ingen betydning ovenfor en tredjepart som i disse tilfellene er pornoleverandøren. Det blir akkurat like dumt å påstå som om at du skulle være ansvarlig for å betale for en tannlege noen andre har bestilt ved å låne din telefon bare fordi de har lånt din telefon til å bestille dette.
  • Mindreårige kan ikke inngå slike forpliktende avtaler. Dersom mindreårige i huset har benyttet slike pornotjenester er du ikke pliktig til å betale noe som helst uansett hvor mye det kan bevises at tjenesten er brukt og betingelser er godtatt av den mindreårige. Ikke la deg skremme av trusler om politianmeldelse av ditt mindreårige barn eller trusler om at det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet. For det første er dette mest sannsynlig bare løse trusler og for det andre vil neppe hverken politi eller barnevernet ta slike henvendelser seriøst. På den andre siden har du en mye bedre sak dersom du politianmelder selskapet for å ha gitt en mindreårig fri tilgang til pornografisk materiale.
  • Dersom det før inkasso er fremmet en saklig innsigelse som "skyldner" har rimelig grunn til å få vurdert og klagebehandlingen ikke er av en slik art at saken kan anses som løst er det ikke anledning til å sende saken til inkasso og legge inkassosalær på kravet. Slike saker må eventuelt bringes inn for forliksrådet.

Er du usikker så søk hjelp

Det er mange som har sett seg lei på slik svindelrelatert virksomhet. Vi har allerede nevnt Facebook gruppen "steng Oslo Credittservice" hvor både andre medlemmer og grunnleggerne (Roy Michelsen og Gordon Spangelid) bidrar så mye de kan med å hjelpe personer som har mottat slike urettmessige krav. De har ikke bare mye erfaring fra denne typen krav men besitter også mye dokumentasjon på hvordan svindelen pågår og er organisert. Vi vet at de i enkelte saker også har bistått sine medlemmer i forliksrådet uten at vi kan gi noen løfter på vegne av dem om dette i fremtiden.

Forbrukerrådet er et annet instans som du kan henvende deg til. Inkassoklagenemnda vil vi imidlertid ikke anbefale i slike saker da de kun kan ta stilling til inkassosalæret og ikke hovedkravet i seg selv. Overtramp av inkassoloven bør imidlertid alltid innrapporteres til Finanstilsynet. Selv om de ikke gjør noe med saken der og da så kan de samle opp informasjon som til slutt fører til tiltak mot inkassoselskapet.

Selskapene skjuler seg i utlandet

Felles for alle disse pornoselskapene er at de skjuler seg i utlandet, gjerne i såkalte skatteparadis. Det å finne bakmennene er nærmest håpløst og bare det å finne ut om selskapet faktisk eksisterer kan være utfordrende. Dette er gjerne tjenester av så grov pornografisk karakter at de ikke ville være lovlige å selge i Norge. Til tross for dette bidrar norske inkassoselskap og de norske forliksrådene aktivt i å hjelpe slike tvilsomme aktører med å hvitvaske sine særdeles tvilsomme fakturakrav.

Tro heller ikke at disse aktørene eier tilstrekkelig mellommenneskelige relasjoner som tilsier at man ikke tvangsselger noen hjem, bare fordi de angivelig har vært inne på en pornoside på internett i noen minutter. Når de først har et tvangsgrunnlag (typisk dom i forliksrådet) så bruker de alle midler de kan for å tvangsinndrive kravet, deriblant tvangssalg av "skyldners" bolig. Dersom de ikke gjør dette med en gang så er det ikke for å være snille. De ønsker enten at kravet skal forrente seg opp litt først eller de er i tvil om slik tvangsfullbyrdelse vil føre til nødvendig uttelling for "kreditor".

Oppsummert er vårt budskap protester, anmeld og kjemp hele veien mot slike krav. Du kjemper ikke bare for deg selv men for alle andre som blir utsatt for det samme. Norge blir et bedre sted den dagen slik virksomhet ikke kan gjennomføres lenger.