Den gode nyheten i 2018 er at inkassosatsen forblir uendret fra 2017 til 2018, dette på grunn av lav økning i konsumprisindeksen som inkassosatsen skal justeres i forhold til.

Dessverre hjelper dette lite for dem sol sliter med inkassogjeld så lenge rettsgebyret gjør et betydelig hopp fra kr 1049,- til kr 1130,-, en økning på nest 8 % fra 2018. Rettsgebyret avgjør hva alle rettslige prosesser med en inkassosak koster, herunder det såkalte skrivegebyret som utgjør ett rettsgebyr på kr 1130,-. Skrivegebyret kan inkassobyrået beregne seg hver gang de iverksetter et nytt rettslig tiltak.

Inkassobransjen motiveres til økt bruk av rettslige skritt.

Selv om det først og fremst er kostnadene til domstolene det tas hensyn til ved fastsettelsen av rettsgebyret så gir dette helt feil signaler til inkassobransjen. Inkassobransjen er kommersiell og har en hovedintensjon de jobber ut ifra, nemlig å tjene mest mulig penger. Detter er noe som gjøres i en balansering i forhold til å gjøre sine oppdragsgivere fornøyd.

Hovedinntektene fra inkassobransjen er de utenrettslige salærene sammen med rettslige salær (skrivegebyr) ved igangsetting av rettslige tiltak. I tillegg kommer eventuelle provisjoner fra oppdragsgivere, spesielt ved langtidsovervåkning. Når det utenrettslige salæret holdes uendret samtidig som skrivegebyret øker så drastisk motiverer dette inkassobransjen til å øke bruken av rettslige tiltak i stedet for å jobbe for utenrettslige løsninger. Skrivegebyret er svært profitabelt for inkassobransjen, en bransje som generelt sett allerede går med gigantiske overskudd.

«Dobbeltstraff» til inkasso og gjeldsofre!

En slik betydelig økning i rettsgebyret blir således en dobbeltstraff til inkasso og gjeldsofre. For det første er det den rene kostnadsøkningen ved hvert enkelt rettslig skritt. For det andre er det utvilsomt at skyldnere vil oppleve en generell økning i benyttelse av rettslige skritt fra bransjens side på grunn av dette. Når en inkassosak har blitt påført sitt maksimale utenrettslig inkassosalær relativ kort tid etter at gjelden ble en inkassosak så kan dette ikke øke noe mer. Rettslige tiltak kan imidlertid igangsettes nærmest ubegrenset antall ganger på en sak helt frem til oppgjør.

En gavepakke til inkassobransjen når alle trodde det skulle gå motsatt vei.

Finanstilsynet har ovenfor departementet tatt initiativ til en ny inkassolovgivning da dagens inkassolov er ganske utdatert i forhold til teknologiske fremskritt inkassobransjen nyter godt av. Alle, inkludert bransjen selv, har regnet med at en slik endring vil medføre betydelig nedganger i inkassobransjens inntekter. Dette samtidig med at det forventes at kreditorene i fremtiden i større grad må ta over kostnadsansvaret ved innkreving i stedet for skyldnere. Inkassobransjen må dermed se denne betydelige økningen i rettsgebyret som en ren gavepakke fra oven i en periode hvor alt tyder på at ting skal gå motsatt vei.

Skrivegebyret bør fjernes!

I denne sammenhengen synes vi det er naturlig å ta til orde for å fjerne hele skrivegebyret som inkassobransjen i dag kan ta. Skrivegebyret ved forliksklage eller utleggsforretning er nå på hele kr 1130,- for hver gang det iverksetter slike tiltak. Dette kommer i tillegg til allerede påløpt utenrettslig salær (inkassosalær), rettslige omkostninger ved det aktuelle tiltaket samt alle tidligere påløpte omkostninger ved eventuelt tidligere rettslige skritt.

I praksis så koster det å sende en forliksklage eller utleggsforretning ikke mer en porto samt arbeidet et trykk på en knapp. Alt er forhåndsprogrammert og en saksbehandler trenger bokstavelig talt kun å trykke på en knapp i saksbehandlingssystemet. Det bør således etter vår mening være tilstrekkelig at dette «merarbeidet» dekkes inn av det vanlige inkassosalæret.

Mye tyder for øvrig på at også denne prosessen er automatisert hos enkelte inkassobyrå i et forhåndsbestemt veivalg slik at ingen saksbehandler vurderer sakene før det besluttes rettslige skritt. Dette til tross for at en slik praksis er svært tvilsomt i forhold til inkassolovens § 11 som gir inkassobyrået en særskilt plikt til å vurdere kravet før rettslige skritt.

Skrivegebyret er således en gigantisk melkeku for inkassobransjen. Et gebyr som motiverer til å igangsette unødvendige rettslige skritt så fort som mulig slik at inkassobyrået får denne ekstrainntekten før skyldner får betalt kravet.