Hva er gjeldsordning og hvordan få det?

Gjeldsordning er en siste utvei for personer med betydelige gjeldsproblemer til å bli kvitt gjelden og få en ny og gjeldfri start på livet. En gjeldsordning innebærer at man over en periode på normalt 5 år, skal leve etter en minimalistisk livsstil etter norsk standard hvor man skal beholde den delen av inntekten sin som er nødvendig til nødvendige bo kostnader og livsopphold for å benytte resten av inntekten til å dekke gjelden. Den gjelden som ikke er innfridd når gjeldsordningperioden er over skal slettes under forutsetning av at skyldner har opprettholdt sin del av gjeldsordningen.

Kriterier for å få gjeldsordning

Hovedkriteriet for å få åpnet gjeldsforhandlinger er at man er varig ute av stand til å betjene gjelden sin. Betegnelsen "varig ute av stand" tolkes ikke bokstavelig men problemet skal være av en slik karakter at man ikke ser en løsning i overskuelig fremtid. Dersom problemet kan løses ved å selge formuesgoder som bolig, bil eller båt så oppfyller man ikke kravene til gjeldsordning. Når det skal gjøres en vurdering i forhold til om man er varig ute av stand til å betjene gjelden så skal dette vurderes i lys av alder, utdannelse/ arbeidserfaring/ fremtidige inntektsmuligheter, gjeldens størrelse, familiesituasjon, årsak til gjeldsproblemer m.m. Det er med andre ord ikke noe fasitsvar på hvem som får innvilget gjeldsordning men det har med årene allikevel blitt tegnet opp relativt klare linjer ved rettpraksis og andre rettskilder. 

Et annet kriterie er at du som et utgangspunkt selv må ha forsøkt å komme til en ordning med dine kreditorer før du får åpnet gjeldsforhandlinger. Dette kravet har imidlertid blitt myknet opp en del i den iste lovendringen hvor dette ikke lenger er nødvendig i tilfeller hvor det er åpenbart at slikt forsøk ikke vil føre frem eller andre særskilte forhold. Du kan forøvrig kun få gjeldordning en gang i livet så ta vare på muligheten dersom du først får gjeldordning og ikke rot det til igjen.

Hvordan søke gjeldsordning?

Dersom du mener du oppfyller kriteriene for å få gjeldsordning og ikke har lyktes selv med å komme til en utenrettslig ordning med kreditorene så bør du kontakte namsmannen/ namsfogden i din kommune. Dersom du ikke har forsøkt å komme til en ordning med kreditorene selv så kan du få gratis hjelp til dette ved å kontakte den kommunale gjeldsrådgiveren i din bostedskommune. Alle kommuner i Norge er pliktig til å ha et tilbud om gratis gjeldsrådgivning til sine innbyggere.

Namsmannen er pliktig til å hjelpe deg!

Mange har et anstrengt forhold til namsmannen, eller namsfogden som namsmannen ofte betegnes i større byer hvor namsmannsfunksjonen er fraskilt fra politiet, etter flere år med gjeldsproblemer med dertil tilhørende utleggsforretninger, lønnstrekk og kanskje også tvangssalg eller tvangsfravikelse fra bolig. Det oppleves derfor vanskelig for mange at det er den samme myndighet som plutselig skal hjelpe deg med å bli gjeldsfri ved å bistå deg i prosessen med å søke gjeldsordning. Namsmannen er imidlertid forpliktet ved lov til å bistå gjeldsofre ved søknad om gjeldsforhandlinger og gjeldsordning og er vant til dette rollebyttet som de fleste gjeldsofre finner ubehagelig. Dersom du ikke føler namsmannen oppfyller sin forpliktelse på en tilfredsstillende måte så kan du alltid klage til politisjefen i det aktuelle politidistriktet.

Hva er forskjellen på frivillig og tvungen gjeldsordning?

Når vi snakker om gjeldsforhandlinger og gjeldsordning skiller vi gjerne mellom en utenrettslig avtale og en rettslig gjeldsordning. En utenrettslig avtale er gjort utenom gjeldsordningsloven og gir i utgangspunktet full avtalefrihet mellom partene. Det er imidlertid vanlig å fremme forslag som ikke avviker for mye fra gjeldsordningsloven når det er snakk om sletting av deler av gjelden da begge parter vet at en rettslig gjeldsordning er alternativet. 

Når det er åpnet gjeldsforhandlinger via namsmannen i tingretten så skal det først forsøkes å komme frem til en frivillig registrert gjeldsordning mellom partene i henhold til gjeldsordningsloven. Dersom en eller flere av kreditorene ikke godtar forslaget skyldner har satt opp med i stand av namsmannen så kan skyldner begjære tvungen gjeldsordning hvor endelig avgjørelse tas av tingretten.

Gjennomføringen av en rettslig gjeldsordning.

Det er skyldner sitt ansvar å sørge for at vilkårene i en stadfestet gjeldsordning opprettholdes. Dette er hovedsaklig å sørge for at kreditorene betjenes som avtalt og varsle om vesentlige endringer i økonomien. Det er også vanlig at et utvalg av de største kreditorene skal få tilsendt kopi av selvangivelsen årlig under gjeldordningsperioden for å kunne avdekke vesentlige endringer i skyldners økonomi. Når gjeldordningsperioden er over kan alle kreditorer som er omfatten i ordningen på selvstendig grunnlag kreve at skyldner godtgjør at denne har oppfylt sine forpliktelser i henhold til gjeldordningen.

Slik kommer du i gang!

For de aller fleste som seriøst vurderer å søke om gjeldsordning er problemet såpass stort at andre fornuftige løsninger allerede er forsøkt. Løsninger med refinansiering og avdragsordninger er gjerne ikke et reelt alternativ lenger, enten fordi det ikke er mulig å stille nødvendig sikkerhet eller fordi at gjelden er så stor i forhold til inntekten at en slik løsning uansett ikke vil være hensiktsmessig. Da er tiden inne for å søke gjeldordning så fort som mulig for å få prosessen i gang.

Dersom du imidlertid mener du kan løse dine problemer uten en gjeldsordning i henhold til gjeldsordningsloven så er gjerne en advokat eller privat gjeldsrådgiver et bedre alternativ for å se på flere andre kreative løsninger. Du kan i slike tilfeller få gode råd i denne artikkelen. Vær oppmerksom på at det ikke er formelle krav til hvem som kan kalle seg gjeldsrådgiver så vis alltid naturlig skepsis og sjekk referanser.

Først bør du oppsøke en gjeldsrådgiver, som nevnt er alle kommuner pålagt å ha et gratis tilbud om dette til sine innbyggere. Denne gjeldrådgiveren kan starte en dialog med kreditorene for deg slik at du har dokumentasjon på at du har forsøkt å komme til en ordning med kreditorene før du oppsøker namsmannen. Dersom det er lang ventetid hos den lokale gjeldrådgiveren bør du vurdere å oppsøke en privat gjeldsrådgiver eller advokat dersom du har noen mulighet for å betale for dette. Det er svært frustrerende å vente i lang kø for å få time hos en gjeldrådgiver når du vet at du deretter har en lang prosess med gjeldsforhandlinger og gjeldordningsperiode foran deg.

For å få opplysninger om hvordan du får kontakt med kommunens gjeldsrådgiver kan du kontakte NAV eller namsmannen i kommunen. Namsmannen er som nevnt også pliktig til å bistå gjeldsofre i prosessen med å få gjeldsordning.

Gjeldsordning og gjeldsordningsloven er en omfattende prosess og vi har forenklet og utelatt mye i denne artikkelen. Vårt viktigste budskap er å få frem til skyldner at kommunens gjeldsrådgiver og namsmannen er fornuftige instanser å kontakte for å få i gang nødvendige prosesser for å få i gang gjeldsforhandlinger og komme frem til en stadfestet gjeldsordning.