I hvilken grad er jeg pliktig til å betale inkassosalær når hovedstol er betalt til kreditor?

Det oppstår stadig problemstillinger i forhold til hvorvidt inkassosalær skal betales til inkassoselskap når hovedstol (det opprinnelige kravet) er betalt direkte til kreditor og skyldner av ulike årsaker mener at inkassosalæret ikke skal betales. Vi har derfor nedenfor tatt opp noen problemstillinger som er typisk gjentakende i inkassosaker der hovedstol er betalt til kreditor og skyldner ikke ønsker å betale inkassosalær.

Avtale om fullt oppgjør direkte med kreditor.

Problemstilling: Kreditor har lovet å trekke inkassosaken dersom hovedstol betales direkte til kreditor. Når dette er betalt så vil ikke inkassoselskapet stoppe inndrivingen av inkassosalæret og påstår at dette er deres krav som må innfris.

Svar: Etter inkassoloven så er inkassoomkostninger kreditors sitt krav på lik linje med hovedstol og renter. Kreditor har således full rett til å ettergi inkassosalæret og inkassoselskapet må forholde seg til dette. Hvordan kreditor og inkassobyrået løser dette seg imellom er en sak mellom dem og ikke skyldner sitt problem.

Hovedstol er betalt før du mottar inkassokrav men etter forfall på inkassovarselet.

ProblemstillingSkyldner har betalt et inkassovarsel etter at betalingsfristen i inkassovarselet er utløpt men før betalingsoppfordringen fra inkassoselskapet er mottatt. Skyldner ønsker ikke å betale salær men inkassoselskapet opprettholder kravet på inkassosalær på vegne av kreditor.

Svar: Så lenge inkassolovens bestemmelser forøvrig er fulgt så trer plikten til å dekke inn inkassosalær inn når betalingsfristen i et inkassovarsel er oversittet og arbeidet med å overføre saken til inkasso er igangsatt. Det er med andre ord ikke det å motta det første inkassokravet som utløser betalingsplikten (erstatningsplikt ovenfor fordringhaver sine nødvendige omkostninger).

Litt forenklet forklart så skal det betales for arbeidet med å klargjøre og sende kravet og ikke for å motta brevet. Husk at dersom det forelå en innsigelse før inkasso, som det var rimelig grunn til å få vurdert, så skal det ikke beregnes inkassosalær. Dersom det går unormal lang tid fra betaling til inkasso pågangen iverksettes er det rimelig å anta at arbeidet med å overføre saken til inkasso ikke var iverksatt. Skyldner bør i slike tilfeller kreve at det sannsynliggjøres at arbeidet var igangsatt når betalingen ble mottatt.

 Betaling er utført men er ikke registrert hos kreditor.

Problemstilling: Skyldner har betalt kravet før hovedkravets forfall eller innen forfallet i et inkassovarsel. På grunn av ufullstendig eller manglende betalingsinformasjon har kreditor ikke klart å knytte innbetalingen til kravet og kravet er således overført til inkasso.

Svar: Skyldner har et ansvar for å sørge for nødvendig identifisering av en innbetaling og kan stilles til ansvar for ekstraomkostninger som påløper. På den andre siden er kreditor og inkassobyrå forpliktet til å følge god forretningsskikk, god regnskapsskikk og god inkassoskikk. Det forventes med andre ord at det gjøres en reell innsats i å identifisere innbetalingen og komme i kontakt med den som har foretatt innbetalingen. Det er med andre ord ikke noe fasitsvar på problemstillingen og ansvaret for omkostningene må vurderes fra sak til sak. 

Inkassovarselet har for kort betalingsfrist.

Problemstilling: Kreditor har sendt et inkassovarsel med betalingsfrist på 10 dager og skyldner betaler etter 18 dager og arbeidet med å oversende saken til inkasso var igangsatt. Skyldner vil ikke betale inkassosalær fordi inkassovarselet oppfylte den lovbestemte minimumsfristen på 14 dagers betalingsfrist. Kreditor/ inkassoselskap opprettholder kravet fordi innbetalingen uansett ble foretatt etter 14 dager fra utsendelsen av inkassovarselet.

Svar: Et inkassovarsel som har en betalingsfrist på mindre en 14 dager tilfredsstiller ikke lovens krav til et inkassovarsel og skyldner er ikke pliktig til å dekke inkassosalær. Det er således uvesentlig at en tenkt frist på 14 dager er oversittet. 

Hovedstol er betalt før inkasso men ikke purregebyret.

Problemstilling: Kravet er ikke betalt til forfall og kreditor har sendt purring og/ eller inkassovarsel med purregebyr (innenfor gjeldende forskrift). Skyldner betaler hovedkravet og eventuelle forsinkelsesrenter før forfall i inkassovarselet men unnlater å betale purregebyr. Kreditor sender saken til inkasso på grunn av manglende purregebyr og med en hovedstol på kr 0,-.

Svar: Det er fult mulig å sende et ubetalt purregebyr til inkasso dog skal dette inkluderes i det totale inkassosalæret. I de fleste tilfeller beholder inkassoselskapet inkassosalæret i sin helhet som betaling for oppdraget og det er dermed ingen økonomisk hensikt for kreditor i det og oversende slike krav til inkasso.  Enkelte kreditorer med store saksmengder har imidlertid gjerne en "payback" avtale som innebærer at de får en andel av inkassosalæret som tilsvarer purregebyret tilbakebetalt som en del av oppgjøret på en oppgjort inkassosak.

De færreste kreditorer ønsker å ødelegge kundeforhold eller risikere negativ omtale på grunn av et purregebyr. De fleste sletter derfor dette i slike tilfeller, noe mange skyldnere også spekulerer i. Det har i løpende kundeforhold blitt vanlig å legge manglende innbetaling av purregebyr i slike tilfeller på neste faktura, noe som må ses på som en effektiv løsning på problemet. 

Husk at tvist vedrørende inkassosalærets rettmessighet kan bringes inn til behandling i inkassoklagenemnda uten omkostninger for skyldner så lenge det ikke allerede er igangsatt rettslige skritt. Sørg derfor for å tviste et inkassosalær som du mener er urettmessig så fort som mulig og ta deretter kontakt med inkassoklagenemnda dersom du ikke godtar svar på en innsigelse hvor inkassosalæret opprettholdes.