Inkassoklagenemnda, det beste alternativet ved tvist om inkassosalær!

Alle inkassobyrå i Norge som har bevilling til å drive inkassovirksomhet er pålagt å være tilknyttet inkassoklagenemnda. Inkassoklagenemnda skal kun behandle tvister vedrørende inkassolovens bestemmelser. Med andre ord skal de (noe forenklet forklart) ikke ta stilling til hovedkravets rettmessighet men inkassosalærets rettmessighet. Inkassoklagenemnda er med andre ord ikke riktig instans dersom du bestrider hovedstolen (det opprinnelige kravet) men dersom du mener at det ikke er anledning til å beregne inkassosalær på et omtvistet krav og dette allikevel har skjedd, så er inkassoklagenemnda riktig instans å klage inn saken for.

Du må alltid klage til inkassobyrået først.

Inkassoklagenemnda setter krav til at du først har tatt opp saken med inkassobyrået og at de har avvist klagen. Du bør gjøre dette skriftlig for å kunne dokumentere dette. 

Hvilke saker egner seg for inkassoklagenemnda?

Alle saker som omhandler inkassobyråets handlemåte kan klages inn til inkassoklagenemnda. Det må heller ikke ha blitt igangsatt rettslige skritt i saken (normalt forliksrådet og eller namsmannen). Normalt vil det være inkassosalærets rettmessighet som nemnda skal ta stilling til. 

Typiske problemstillinger for inkassoklagenemnda kan være men er ikke begrenset til følgende:
  • Det er avkrevd inkassosalær på et omtvistet krav.
  • Uenighet om det er sendt inkassovarsel som tilfredsstiller lovens krav
  • Formelle feil i betalingsoppfordring eller andre brev.
  • Spørsmål om inkassobyrået har opptrådt i henhold til god inkassoskikk.
  • Urettmessige eller for høye utenrettslige inkassoomkostninger/ inkassosalær.
  • Om kravet er brakt til forfall før inkasso ble iverksatt.
  • M.m.

Et bedre alternativ enn forliksrådet.

I tvister vedrørende inkassosalærets rettmessighet er inkassoklagenemnda et mye bedre alternativ enn behandling i forliksrådet. Det er derfor å anbefale å bruke dette alternativet fremfor å vente til saken blir sendt til forliksrådet. Pass derfor på å klage i tide da du mister muligheten når det allerede er igangsatt rettslige skritt.

Det er flere årsaker til at inkassoklagenemnda anses som et bedre alternativ. Inkassoklagenemnda sine medlemmer har generelt mye bedre juridisk kunnskap vedrørende inkassolovgivningen enn de fleste medlemmer av forliksrådene. Mye kan også tyde på at de er mer skyldnervennlige enn de fleste medlemmer av forliksrådene da disse etter mange sin mening har utviklet negativitet ovenfor skyldnere.

Behandling i inkassoklagenemnda er forøvrig helt gratis for skyldner i motsetning til forliksrådet. Nå er ikke forliksrådet dyrt i forhold til andre rettsinstanser men dersom tvisten kun gjelder inkassosalær som begrenset oppad til noen tusenlapper så er det åpenbart mest fornuftig.

Varsle inkassobyrået om at du vurderer å sende saken til inkassoklagenemnda i innsigelse.

Inkassobyråene ønsker ikke å få saker til behandling i inkassoklagenemnda. De vet selvfølgelig at nemnda er dyktig på inkassolovgivningen og er pirkete i forhold til å gi skyldner medhold på bakgrunn av små formelle feil som kan oppfattes som uvesentlige bagateller av et forliksråd.

Inkassoklagenemnda har også rapporteringsplikt til Finanstilsynet og fører oversikt over antall klager på de enkelte inkassobyrå. Et høyt antall klager er tegn på dårlige rutiner og vekker naturligvis i seg selv oppmerksomhet hos Finanstilsynet. Det er derfor naturlig at inkassobyråene ønsker at tvister om skal behandles i forliksrådet fremfor inkassoklagenemnda selv om de neppe vil innrømme dette utad. Ved å varsle om at du ønsker å benytte inkassoklagenemnda i din første innsigelse så øker du muligheten for at kravet på inkassosalær ettergis på dette stadiet.

Husk at inkassoklagenemnda ikke kan ta stilling til rettmessigheten til hovedstol og renter. Dersom du har klaget inn en sak til inkassoklagenemnda som skal ta stilling til inkassosalærets rettmessighet så kan inkassobyrået sende kravet på hovedkrav og renter inn til tradisjonell rettslig inndriving uten at denne muligheten nok benyttes i noe særlig grad.

Vær dog oppmerksom på at det finnes et unntak i spesielle tilfeller hvor salæret også kan tas med i en slik forliksklage dersom hovedstol og renter ikke er betalt. Dersom det ikke er tvist om hovedstol og renter er det derfor fornuftig å betale dette slik at inkassobyrået ikke kan benytte seg av denne unntaksbestemmelsen.

Inkassoklagenemndas avgjørelser er kun rådgivende

Inkassoklagenemndas avgjørelser er kun rådgivende og du kan således la saken bli brakt inn for forliksrådet dersom du ønsker saken vurdert på nytt. Du mister således ingen rettigheter ved å benytte klagenemnden. Dog må du regne med at avgjørelsen inkassoklagenemnda vil bli fremlagt i forliksrådet av kreditor og du kan være rimelig sikker på at forliksrådet vil følge dette vedtaket i sin dom. 

På samme måte er heller ikke kreditor bundet av vedtaket. Inkassobyrået må imidlertid varsle inkassoklagenemnda innen 4 uker dersom de ikke vil rette seg etter vedtaket. Vi er imidlertid kun kjent med ett tilfelle der dette har skjedd. 

Inkassoklagenemndas hjemmeside finner du her.