Vi er kjent med at norske inkassoselskaper i sin jakt på størst mulig profitt i årevis har jobbet for å få inkassosaker oversendt til inkasso så raskt som mulig. Dette gjøres ved å argumentere for at jo raskere saken blir overført til inkasso jo større mulighet for løsning i saken. Vi har argumentert for at dette ikke nødvendigvis medfører riktighet og fordeler for kreditorene slik som inkassoselskapene hevder i denne artikkelen.

Inkassoselskapene har allerede kommet svært langt i denne prosessen og det hører mer til sjeldenhetene at kreditorer sender purringer utover det lovpålagte inkassovarselet. Hva skal inkassobransjen da gjøre når de har oppnådd målet sitt ovenfor sine kunder ved å få dem til å droppe purringen. Det er en åpenbar kjensgjerning at jo lenger en kreditor venter med å sende kravet til inkasso jo større mulighet er det for at kravet blir betalt direkte til kreditor før oversendelse til inkasso med dertil "tapte" inntekter til inkassoselskapet.

Rikelig med løpedager er god kundeservice!

Tradisjonelt har det vært normalt å operere med såkalte løpedager mellom de forskjellige purringene/ inkassokravene, dette for å unngå problemer med kryssende betalinger og unngå misfornøyde sluttkunder. Her har vi registrert at inkassobransjen har strammet inn på antall løpedager for å få saken så raskt som mulig over til inkasso for å kunne legge på inkassosalær og dermed tjene gode penger på at du og jeg er sent ute med betalingen. Riktignok har behovet for mange løpedager blitt redusert noe etter at nettbank i stor grad har erstattet mer umoderne løsninger som brevgiro og lignende. Problemet er til tross for dette at uansett jo mer det strammes inn på disse løpedagene jo større mulighet er det for at personer som har betalt et inkassovarsel eller andre kravbrev innen den oppgitte forfallsdatoen likevel opplever å få et nytt inkassokrav med betydelig økte omkostninger.

En ekstrem grådighetskultur

Det mest ekstreme tilfellet vi er kjent med er et av Norges største inkassoselskap synes å ha innarbeidet fast rutine ovenfor flere av sine oppdragsgivere ved å registrere inkasso saken allerede første virkedag etter forfall på inkassovarselet. Dersom de registrerer at innbetalingen er mottatt samme dag sender de gjerne likevel ut krav hvor inkassosalær er pålagt. Dette til tross for at de bør vite at det er stor sannsynlighet for at inkassovarselet er betalt innen forfallsdatoen som er satt på inkassovarselet. Dette kan ikke beskreves en annet enn en ekstrem og usmakelig grådighetskultur. Det er i slike tilfeller ikke snakk om å løse saken til partenes beste, det dreier seg om å melke skyldner for mest mulig penger for enhver pris.

For å beskrive et tenkt eksempel på dette kan vi si at et inkassovarsel forfaller en lørdag den 15. Skyldner betaler kravet og siden søndag er helligdag blir betalingen ikke registrert hos kreditor og/ eller inkassoselskapet før mandag den 17. Selv om det er helt uvesentlig for når innbetalingen mottas så er en betaling som er utført etter lørdag den 15. i dette eksempelet en oversitting av betalingsfristen og dersom dette har medført at saken er overført til inkasso. Det aktuelle inkassoselskapet har åpenbart funnet ut at disse sakene som er betalt en dag for sent, nemlig på søndag, vil de ha tak i og tjene penger på og har således tilsynelatende lagt opp til en fast rutine at alle kravene som er betalt i løpet av denne aktuelle helgen blir registrert som inkassokrav hvor inkassosalær er pålagt. Når inkassoselskapet registrerer at betalingen er mottatt sender de gjerne ut et brev til skyldner med melding om at de har mottatt betaling den 17. og krever resterende inkassoomkostninger dekket. En skyldner som mottar et slikt krav sjekker da gjerne opp i sine notater og ser at kravet er betalt den 15. som er forfallet på varselet men ser samtidig at dette tydeligvis ikke har blitt mottatt før den 17. Vi antar at svært mange forbrukere da vil slå seg til ro i den tro at betalingen skal mottas innen forfallsdato og vil således anta at restkravet er rettmessig og betale dette også.

Det er alltid tilstrekkelig å betale et inkassovarsel i nettbank på forfallsdato!

Inkassoloven § 9 er svært tydelig på at betaling av et inkassovarsel anses å ha skjedd dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp. Dersom du registrerer en betaling i nettbank lørdag den 15 så er betalingsoppdraget mottatt denne datoen. Det er således uvesentlig at innbetalingen ikke overføres til kreditor/ inkassoselskapet før mandag den 17 (forutsatt at du ikke har satt en betalingsdato frem i tid i nettbanken). En innbetaling utført den 15. og den 16. vil derfor begge mottas av kreditor eller inkassoselskapet først mandag den 17. og beskjed vil gjerne fanges opp enda senere dersom betalingen er foretatt til kreditor som deretter må gi beskjed til inkassoselskapet dersom saken allerede er oversendt til dem.

Vi mener at en slik praksis som beskrevet over er svært tvilsom og strider mot inkassoloven § 9 og også er i strid med både god inkassoskikk og god forretningsskikk. Forøvrig viser det en fullstendig mangel for respekt ovenfor kreditors kunder til fordel til bunnlinjen hos inkassoselskapene. Selv om de fleste inkassoselskap ikke har inntatt en såpass aggressiv holdning som vi har eksempler på at det aktuelle selskapet har, så tror vi at det er flere tilfeller rundt om i inkasso Norge hvor personer som har betalt rettidig allikevel får nytt krav med påløpte omkostninger som er urettmessig men som allikevel blir betalt.

Vi har minst 3 konkrete eksempler fra det aktuelle selskapet hvor skyldner har betalt på forfallsdato på inkassovarselet men allikevel har opplevd at saken er gått til inkasso og blitt påført inkassosalær første påfølgende virkedag. I alle tilfellene ble inkassosalær til slutt ettergitt fordi de var rettidig, det var imidlertid ingenting i de utsendte kravene med salær som tilsa at skyldneren burde sjekke om inkassovarselet likevel var betalt innen fristen. I ett av tilfellene ble saken avsluttet mot at det ble gitt beskjed om at kravet var betalt innen forfall men i de to andre tilfellene ble det fremsatt krav om fremvisning av kvittering for å bevise at kravet var betalt innen forfall på inkassovarsel. De tre saken hvor praksisen helt uomtvistelig er påvist var fra to forskjellige oppdragsgivere, begge store kjente norske foretak med antatt meget stor saksmengde. Det er åpenbart at en slik praksis medfører betydelige ekstrainntekter for det aktuelle inkassoselskapet.

Hva gjør du hvis du får inkassokrav når du har betalt et inkassovarsel innen forfallsdato?

Svaret er at det enkleste du kan gjøre for å bli ferdig med problemet er å gi beskjed om at kravet er rettidig betalt og eventuelt sende kopi av kvittering hvis dette kreves. Vi håper imidlertid at så mange som mulig ikke lar inkassoselskapene slippe så lett unna. Gi beskjed om at dersom du må fremskaffe kvittering så vil du også varsle Finanstilsynet om den tvilsomme praksisen. Media kan også være et alternativ. Inkassoselskapene vil neppe ha tilsynets fokus på denne tvilsomme praksisen. Uansett håper vi at du varsler Finanstilsynet i alle tilfeller, en slik grådighetskultur fortjener ikke annet. Husk at så lenge du kan sannsynliggjøre at betalingsoppdraget er innlevert til bank innen forfallsdato kl 24 og hele kravet er betalt så kan du ikke avkreves inkassosalær selv om betalingen blir ekstra forsinket fra bankens side.