Mange opplever å komme hjem fra sin årlige 3 ukers sommerferie for å finne et inkassokrav med påløpte inkassosalær i posten. Siden de lovlige varslingsfristene i et inkassovarsel og betalingsoppfordring kun er 14 dager så er det mange som mener det er urimelig at disse brevene sendes ut midt i fellesferien, når det er normalt å være bortreist på ferie. Både inkassovarsel og betalingsoppfordring medfører normalt økte utenrettslige omkostninger, enten i form av purregebyr eller inkassosalær. Disse formelle brevene innholder også en del andre formelle opplysninger som skyldner skal ha mulighet til å ta stilling til før varselet forfaller.

Det er ingenting i inkassoloven eller inkassoforskriften som direkte omtaler det å sende inkassokrav i ferien. Inkassoloven har imidlertid en generalklausul om at inkassovirksomhet skal drives i samsvar med god inkassoskikk. Videre går det frem av det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Spørsmålet som da stiller seg ut i fra dette, er om det er i strid med god inkassoskikk å sende ut inkassokrav i sommerferien. Vårt korte svar på dette er nei, det er i utgangspunktet ikke er det.

Det er ikke i strid med god inkassoskikk å sende inkassokrav i sommerferien!

Hverken i inkassoloven, inkassoforskriften eller i lovens forarbeider er det lagt opp til at det skal tas hensyn til helligdager eller ferietid i forbindelse med fremdriften i en inkassosak. Problemstillingen er også behandlet i inkassoklagenemnda (sak 196/2006) hvor de konkluderer med at det ikke er i strid med god inkassoskikk med normal fremdrift i en inkassosak i ferietiden. De konkluderte med at det er de generelle fristene i inkassolovgivningen som gjelder og dersom det i fremtiden skal gjøres endringer i dette så er det et politisk spørsmål. Det har forøvrig alltid vært praksis i inkassobransjen å fortsette inkassopågang i ferietider uten at Finanstilsynet eller andre aktører har foretatt seg noe i forhold til dette. Det er også verdt å nevne at ved rettslige skritt så vil imidlertid rettsferien som varer fra 1.juli til 15. august uansett være til hinder til at skyldner blir urettmessig dømt med en uteblivelsesdom i fellesferien.

For å starte inkassopågang må det i første omgang foreligge et forfalt og ubetalt pengekrav. Dette er i de aller fleste tilfeller basert på vanlige avtalerettslige grunnlag. Skyldner er med andre ord kjent med kundeforholdet og vil normalt kunne forutse at det vil komme en faktura rett før ferien eller i ferietiden. Kunden kan således gå i dialog med kreditor dersom kunden frykter at fakturaen kommer mens han er bortreist på ferie. De fleste løpende kundeforhold som strøm, telefon, lån og lignende forfaller normalt til faste terminer og det er derfor mulighet for å legge opp avtalegiro eller lignende. Kunden kan således selv gjøre mange tiltak for å forebygge at et fakturakrav forfaller i ferien uten å bli betalt i tide.

Selv om et pengekrav forfaller i ferietiden så er det likevel lovbestemt at et inkassovarsel skal ha en betalingsfrist på 14 dager før kravet overføres til inkasso. Dersom det skal beregnes purregebyr på dette må det i tilegg ha gått minst 14 dager fra forfallsdato før inkassovarselet sendes. De aller fleste venter disse 14 dagene for å kunne beregne seg et purregebyr for inkassovarselet. En skyldner skal således ha maksimal uflaks dersom han først gjør det han kan for å forebygge i forkant at krav forfaller i ferietiden og vil i de aller fleste tilfeller i verste fall måtte betale et purregebyr.

Det kan i veldig spesielle tilfeller være i strid med god inkassoskikk å sende inkassokrav i ferietiden. Et tenkt tilfelle en kreditor har et krav som ikke følger normale faktureringsrutiner. Kreditor har gjerne sendt hovedfaktura men finner ut at det er grunnlag for å sende en etterregning. Selv om denne etterregningen er rettmessig så vil det ofte være rimelig å anta at skyldner ikke kunne forutse at denne etterregningen skulle komme i ferietiden. Dersom kreditor i en slik sak bruker veldig kort forfallsfrist på faktura i kombinasjon med at inkassovarsel sendes rett etter fakturaforfall uten purregebyr slik at hele prosessen tar under 3 uker før saken overføres til inkasso, så kan dette anses å være i strid med både god forretningsskikk og god inkassoskikk. Det samme kan gjelde dersom det er mange signaler i en sak som tyder på at det spekuleres i å sende ut krav i ferietiden for å bevisst ramme skyldner eller tjene mest mulig i inkassosalær. Vi er imidlertid ikke kjent med at noen slike saker er behandlet i inkassoklagenemnda eller rettsapparatet men det er likevel slike saker hvor det kan vurderes om det er utøvd dårlig inkassoskikk. Det er viktig å påpeke at i slike tilfeller vil det ofte være en vurderingssak i fra sak til sak og det er vanskelig å skrive noe generelt om dette. Vi nevner det uansett for å oppfordre å ikke godta hva som helst fra bransjen selv om det i utgangspunktet er lovlig.

Er det behov for endringer i inkassolovgivningen?

Det er relativt uomtvistelig at kreditorene og inkassobransjen ikke er pliktig til å ta hensyn til helligdager og ferietid slik lovgivningen er i dag. Selv om det offentlige fortsatt opererer med en fellesferie i 3 uker så er det svært mange som tar ferie utenfor denne tiden, helt eller delvis. Dersom skyldner skal vernes i ferietiden må det i så fall være en lang periode hvor inkassopågang ikke er lovlig for å omfatte allmennheten i stort omfang. Det er relativt mange som ikke bruker ferien til å reise på ferie og selv om de gjør dette er det ikke nødvendig at de reiser i 3 uker sammenhengende.

For en ansvarlig skyldner som tar forhåndsregler er det en liten risiko for å komme hjem til overraskelser i posten fra inkassobyråene. Dersom det gjøres litt forebyggende før man reiser er mye gjort. De fleste har mulighet til å legge opp avtalegiro eller få fakturaer tilsendt på e-post eller i nettbanken. Det er relativt lett nesten uansett hvor man er i verden å få internettilgang og sjekke e-post og nettbank dersom man vil sjekke at det ikke er kommet noe nytt som forfaller. Risikoen er etter vår mening relativ liten for overraskelser for en ansvarlig kunde/ forbruker.

Norge har mange utfordringer med inkassolovgivningen og rettergangslovgivningen i forhold til inndriving av pengekrav. Det er mange alvorlige svakheter i systemet som påfører skyldner unødvendige og skyhøye ekstra kostnader. Videre er rutinene og retningslinjene i forhold til forliksrådene svært kritikkverdige og bør tas tak i fra politisk hold så raskt som mulig. Vi har tidligere stilt spørsmål med de store overskuddene til inkassobransjen. Vi tror at det hovedsaklig er andre årsaker til at bransjen har så gode dager enn inkassopågang i ferietiden. Vi tror at tvilsomme salærøkninger i ferietiden er en relativ liten medvirkende årsak til bransjens store overskudd.

Ut i fra ovenstående er inkassoguiden sin holdning til inkassopågang i ferietiden at det gjerne kunne vært gjort noen mindre endringer i skyldner favør, men at det er så mange andre forhold som er så mye viktigere å få endringer på en dette med inkassopågang i ferietid.