Det er heldigvis bare en seiglivet myte at dersom du først får en betalingsanmerkning så er du svartelistet for resten av livet. I dag er det slik at dersom du får en betalingsanmerkning som er knyttet opp til en gjeldspost, så er hovedregelen av betalingsanmerkningen skal slettes omgående ved oppgjør av gjelden.

Hvis gjelden ikke blir betalt skal betalingsanmerkningen uansett slettes innen 4 år etter at anmerkningen ble registrert. Denne 4 års fristen er hovedregelen om slettefristeri forbindelse med kredittopplysninger, enkelte unntak finnes imidlertid. Samme sak kan imidlertid bli registrert på nytt dersom det igangsettes nye rettslige skritt i saken, noe som på nytt gir grunnlag for å registrere en anmerkning med en slettefrist på nye 4 år, men igjen så skal saken slettes omgående ved fullt oppgjør.

Slettefrister ved åpning av gjeldsforhandlinger og gjeldsordning

Dersom du får åpnet gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven så blir det registrert en betalingsanmerkning om dette som blir stående mens forhandlingene pågår. Denne anmerkningen skal slettes dersom det blir stadfestet gjeldsordning, men da blir det registrert en betalingsanmerkning på gjeldsordningen i stedet for. Dersom det ikke blir gitt melding om forlengelse av forhandlingene skal anmerkningen slettes etter 6 måneder. Ved manglende stadfestelse eller heving av gjeldsforhandlingene skal betalingsanmerkningen slettes ett år etter registreringen/ åpningen av gjeldsforhandlingene. En betalingsanmerkning som gjelder gjeldsordning blir stående så lenge gjeldsordningsperioden pågår.

Sletting av betalingsanmerkning som gjelder tvangsforretning i fast eiendom eller løsøre

Betalingsanmerkninger som gjelder opplysninger om tvangsforretning i fast eiendom eller løsøre kan brukes i kredittopplysningsvirksomhet så lenge opplysningene blir stående i det gjeldende offentlige registeret.

Sletting av frivillig betalingsanmerkning

Dersom du selv ønsker det så kan du gi deg selv en betalingsanmerkning, eller mer riktig formulert, sperre deg selv for kredittsjekk. Dette medfører at dersom noen forsøker å kredittsjekke deg så får de kun en melding om at du er sperret for kredittsjekk uten å få opp nærmere opplysninger. Dette kan være hensiktsmessig dersom du vil unngå misbruk av personalia eller ikke vil at noen skal få innsyn i dine private forhold. Vær oppmerksom på at du normalt ikke vil få innvilget en søknad om lån eller kreditter så lenge du er registrert med en frivillig kredittsperre. Du kan lese mer om kredittsperre på kredittsperre.com og i denne artikkelen på vårt nettsted.

Når du har registrert en frivillig betalingsanmerkning på deg selv i form av en kredittsperre så skal denne bli stående frem til du gir beskjed til kredittopplysningsbyrået at du ønsker å slette denne. Melding om at du ønsker sperre opprettet eller slettet skal sendes skriftlig og kredittopplysningsbyråene skal ha tilfredsstillende rutiner i forhold til dette og for å forsikre seg om at meldningen kommer fra riktig person, eventuelt dennes verge.

Oppsummering av slettefrister:
  • Betalingsanmerkning på oppgjort fordring skal slettes omgående.
  • Betalingsanmerkning på uoppgjort fordring skal uansett slettes innen 4 år.
  • Betalingsanmerkning vedrørende åpning av gjeldsforhandlinger skal slettes ved stadfestelse av gjeldsordning eller 1 år etter åpning av gjeldsforhandlingene dersom gjeldsforhandlingene heves eller ikke stadfestes.
  • Opplysninger om tvangsforretninger skal slettes når de slettes i det aktuelle offentlige registeret.
  • Frivillig betalingsanmerkning/ kredittsperre skal slettes når du gir skriftlig beskjed om det til kredittopplysningsbyrået.

Slettefrister på andre forhold som fremgår i kredittopplysinger

Frivillige pantstillelser som pantsettelse av bolig eller salgspant i bil, båt og lignende blir også stående som en anmerkning på deg men dette er langt i fra så ødeleggende for din kredittverdighet som de andre formene for betalingsanmerkninger som omtales i denne artikkelen. Slike opplysninger gir imidlertid en pekepinne på din totale gjeldsbyrde og kan trekke ned din kredittscore noe.

Kredittopplysningsbyrået kan lagre opplysninger om utlagt ligning (skattetallene) for de siste tre årene. Eldre opplysninger skal ikke brukes. Her gjelder 4 års regelen men siden skattetallene legges ut omtrent på samme tid hvert år så faller opplysningene for det fjerde året bort omtrent samtidig som et nytt år blir registrert. Den samme 4 års regelen gjelder adressehistorikk som er innhentet fra det sentrale personregisteret. Adressehistorikk kan være negativt på din kredittscore dersom du flytter ofte fordi personer med betalingsproblemer statistisk flytter oftere enn personer uten betalingsproblemer.

Omtvistede fordringer

Husk at omtvistede fordringer hvor det foreligger en saklig innsigelse ikke skal registreres med betalingsanmerkning. Dette kan registreres først når det eventuelt foreligger en rettskraftig avgjørelse i saken samt at betalingsfristen i en rettskraftig avgjørelse er oversittet.

Hva hvis slettefristene ikke følges?

Dersom en betalingsanmerkning ikke slettes når den skal, bør du først kontakte kredittopplysningsbyrået det gjelder og kreve sletting, eventuelt kreve en begrunnelse dersom de mener den ikke skal slettes. Dersom sletting nektes og du mener dette er feil bør du kontakte datatilsynet. Det samme bør du gjøre dersom du avdekker kritikkverdige forhold selv om dette ryddes opp i slik at datatilsynet kan bruke dette i sitt tilsynsarbeid og sørge for at rutiner blir bedre i fremtiden og eventuelt stoppe useriøse aktører som gjentatte ganger begår overtramp.

Innsynsrett i kredittopplysninger

Husk at du har gratis innsynsrett i hva som er registrert av kredittopplysninger på deg hos kredittopplysningsbyråene. Du kan lese om hvordan du enkelt foretar en gratis kredittsjekk av deg selv her.