Det har gjennom årenes løp oppstått en del myter om inkasso. Heldigvis er det meste av dette helt uten substans. I denne artikkelen går vi gjennom noen av de vanligste mytene og det vi opplever at folk flest har spørsmål om ved henvendelser til oss.

Vanlige myter om inkasso:

Dersom jeg får et inkassokrav på meg er jeg svartelistet for resten av livet.

Dette er heldigvis helt feil. For det første er det å motta et inkassokrav ikke nok i seg selv til å få en betalingsanmerkning. For det andre så skal betalingsanmerkninger som en hovedregel slettes omgående ved oppgjør samt at det er slettefrister (foreldelsesfrister) på betalingsanmerkninger.

Inkassobyråene kan legge på så mye omkostninger de ønsker på et inkassokrav.

Hva som kan kreves i inkassosalær og omkostninger ved rettslig pågang er alt regulert i lover og forskrifter. Vi anbefaler denne artikkelen om inkassoomkostninger.

Hvis jeg får en betalingsanmerkning får jeg aldri mer lån.

Dette er delvis riktig. Dersom du er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger så kan du nærmest glemme å få innvilget lån og kreditter. Betalingsanmerkninger skal imidlertid slettes ved oppgjør av gjelden samt at det er slettefrister på alle typer betalingsanmerkninger slik at du ikke er avskåret fra lån og kreditter for resten av livet.

Inkassoselskapet kan komme hjem og hente eiendelene mine som betaling for ubetalt gjeld.

Et inkassoselskap har ingen rett til å ta beslag i dine eiendeler på eget initiativ. De har knapt lov til å ringe på døren din og dersom de ønsker dette skal du varsles på forhånd og du er i din fulle rett til å avvise dem.

Namsmannen kan imidlertid ta pant i eiendeler ved avholdelse av utleggsforretning og eventuelt tvangsselge dem på et senere tidspunkt etter mottatt begjæring om tvangssalg. I praksis benyttes stort sett kun registrerbare utleggsobjekter som eiendom, bil, båt. MC og lignende til utleggspant. Det kan riktignok tas pant i dyre eiendeler som kunstgjenstander, smykker, dyr unødvendig elektronikk, dyre samlinger og lignende men dette skjer svært sjeldent.

Jeg er ikke pliktig til å betale et krav når jeg ikke har signert på noe.

Dette er en relativt vanlig misoppfatning som mange forbrukere får en dyr lærepenge på grunn av. For en kreditor er det alltid en fordel å kunne dokumentere et krav med en signert avtale, lånedokument eller lignende men det er absolutt ikke noe krav. Avtalelovens prinsipp om at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale gjelder selvsagt også i forhold til pengekrav.

Problemet for en kreditor er imidlertid at det ofte er vanskeligere å dokumentere en muntlig avtale i forhold til en skriftlig avtale. I denne sammenheng er det viktig å være klar over krav til bevis i et pengekrav. I motsetning til en straffesak som har svært streng bevisbyrde så er det tilstrekkelig å sannsynliggjøre et pengekrav. I praksis betyr dette at en kreditor må kunne overbevise forliksrådet eller retten om at det er mer sannsynlig enn usannsynlig at kravet er rettmessig. Dette lave kravet til bevis fører til at mange får en negativ overraskelse i forliksrådet hvor de blir dømt til å betale et krav som de trodde ikke kunne dokumenteres tilstrekkelig.

Dersom jeg ikke har fått inkassovarsel trenger jeg ikke å betale inkassosalær.

Det stemmer at kreditor er pliktig til å sende et inkassovarsel med 14 dagers betalingsfrist før saken sendes til inkasso og dersom det ikke gjøres er det ikke anledning til å kreve inkassosalær dekket. Det er imidlertid ikke noe krav til at inkassovarsel må sendes rekommandert og risikoen for at varselet faktisk kommer frem hviler på skyldner så lenge varselet er betryggende avsendt.

Dersom jeg tvister et krav så kan det ikke sendes til inkasso.

Igjen en påstand som bare er delvis riktig. Det avgjørende er innsigelsen saklighet og om skyldner hadde rimelig grunn til å få innsigelsen vurdert. Du kan lese mer om problemstillingen i denne artikkelen.

Jeg kan bli ansvarlig for gjelden til min ektefelle.

Dette er feil. Gjeld er personlig og kan i utgangspunktet ikke kreves av skyldners ektefelle eller andre familiemedlemmer. Dette må ikke forveksles med krav hvor kravet i utgangspunktet er rettet mot den ene parten men hvor begge har et solidarisk ansvar for gjelden. Dette kan for eksempel gjelde felles boliglån eller utgifter til barnehage for felles barn, hvor faktura gjerne sendes den ene parten av praktiske årsaker men hvor begge er ansvarlige ved et eventuelt mislighold.

Jeg kan arve gjeld.

Man kan ikke tvinges til å arve gjeld da man kan velge å avstå fra arv. Kreditorer har imidlertid krav i et dødsbo og en arving som ønsker å ta over eiendeler utover en viss verdi må påregne at kreditor må ”kjøpes ut” av boet. Ellers henviser til ovenstående punkt angående gjeld med solidaransvar.

Et inkassokrav foreldes etter 3 år.

Det stemmer at den normale foreldelsesfristen på gjeld er 3 år. Gjeldsbrev har imidlertid 10 års foreldelsesfrist og det er mange forhold som kan avbryte foreldelsesfristen, for eksempel rettslige skritt eller erkjennelse av gjelden. Les mer om foreldelse av gjeld her.

Jeg kan risikere å bli kastet på gata dersom jeg ikke betaler gjelden min.

Skyldnere er svært godt beskyttet i Norge i forhold til å bli bostedløse ved gjeldsproblemer. Det er likevel fullt mulig å bli kastet ut av boligen så lenge forutsetninger er til stede og formaliteter er gjennomført.

Dersom du leier bolig er det kun et økonomisk krav på ubetalt husleie som kan få deg kastet ut av boligen. En utleier har ikke lov til å begå selvtekt ved å kaste deg ut selv men må gå den formelle veien via begjæring til namsmannen med diverse varslingsfrister inkludert.

Dersom du eier egen bolig så kan kreditorer som har pant innenfor boligens antatte salgsverdi begjære tvangssalg av boligen. For å gjennomføre et tvangssalg må alle foranstående panthaver få dekket sitt krav for at tvangssalg skal stadfestes. Panthavere som har pant utover boligens verdi skal ikke få åpnet tvangssalg i tingretten. Vær forøvrig oppmerksom på problemstillinger i forbindelse med tvangssalg av ideell andeler av bolig.

Kreditor som begjærer tvangssalg har til en viss grad ansvar for å sørge for erstatningsbolig til den som blir kastet ut ved tvangssalg. Dette forutsetter blant annet at skyldner selv kan dokumentere at den har gjort det den evner på egenhånd for å skaffe seg ny bolig.

Jeg kan slå meg selv personlig konkurs og bli gjeldsfri.

Man blir ikke gjeldsfri ved en personlig konkurs. Man kan imidlertid søke om gjeldsordning i henhold til gjeldsordningsloven med mulighet til å bli gjeldsfri etter en periode på 5 år hvor man har levd på et minimum til nødvendig livsopphold og har betjent gjeld med eventuelt overskytende.

Jeg har rett til gratis gjeldsrådgivning.

Dette er faktisk helt korrekt. Alle kommuner i Norge er pliktig til å ha et gratis tilbud om gjeldsrådgivning til sine innbyggere. Kontakt NAV eller namsmannen (lensmannen) for å bli satt i kontakt med gjeldsrådgiveren i din kommune.