Dersom du har fått tilsendt et brev fra Bisnode, Experian, Creditsafe eller Evry med gjenpartsopplysninger, så lurer du gjerne på ha dette er. Det står da gjerne at XXX har kredittsjekket deg, samt at det fremgår en del opplysninger om skattetall, næringsinteresser og eventuelle betalingsanmerkninger.

Hos de fleste står det «intet negativt anført». Hva i all verden er dette og hvorfor får du dette tilsendt?

Når et firma foretar en kredittsjekk av deg via et kredittopplysningsbyrå, så er kredittopplysningsbyrået pålagt å sende deg et gjenpartsbrev, hvor det fremgår hvilke opplysninger som er utlevert om deg. Det skal også fremgå hvem som har foretatt kredittsjekken av deg.

Dersom det står «intet negativt anført» eller tilsvarende, så betyr det at du ikke er registrert med betalingsanmerkninger. Da er det kun skattetallene fra de 3 siste ligningsårene som er utlevert om deg. Dersom du er registrert med betalingsanmerkninger så vil disse anmerkningene listes opp i gjenpartsbrevet.

Vær oppmerksom på at salgspant og andre frivillige panteheftelser kan fremgå under anmerkninger. Dette har imidlertid ikke den samme negative effekten som betalingsanmerkninger, noe som er et resultat av misligholdte betalingsforpliktelser.

Hvem kan utføre en kredittsjekk av meg?

Alle som har et saklig behov, typisk i form av et kredittelement, kan gjennomføre en kredittsjekk av privatpersoner.

Dette er typisk for alle former for kreditt og lånesøknader hos banker og kredittinstitusjoner. Typiske eksempler er søknad om kredittkort, forbrukslån, billån eller boliglån.

Kredittsjekk kan også utføres i forbindelse med opprettelse av nye forsikringsavtaler. Normalt vil negativ kredittsjekk ikke være grunnlag for avslag, men vil medføre at du blir avkrevd for forskuddsbetaling for forsikringssummen for hele forsikringsåret.

Ved opprettelse av avtale om mobiltelefonabonnement, strømlevering og andre tjenester er det også normalt at det gjennomføres en kredittsjekk. Bilverksted og håndverkere er også eksempler på aktører som har lov til å gjennomføre en kredittsjekk ved kredittsalg, selv om dette ikke er like utbredt hos slike aktører.

I spesielle tilfeller kan arbeidsgiver kredittsjekke en mulig arbeidstaker, men ikke før i den siste del av ansettelsesprosessen. Dette gjelder kun stillinger med et stort økonomisk ansvar (kassamedarbeider oppfyller ikke dette kravet) eller i stillinger som er særlig utsatt for korrupsjon eller lignende.

Opplysninger fra gjeldsregisteret.

Gjeldsregisteret har nylig blitt opprettet, og opplysninger kan hentes ut derfra og brukes i kredittopplysningsvirksomhet. Dersom slike opplysninger er utlevert i forbindelse med en kredittsjekk, så skal dette også fremgå av gjenpartsbrevet.

Hva skal til for å få en betalingsanmerkning?

Det er ikke tilstrekkelig at du får et inkassovarsel, eller at en sak er sendt til inkasso, for at du skal bli registrert med en betalingsanmerkning.

For at et inkassobyrå skal ha lov til å innrapportere en betalingsanmerkning så må du enten ha misligholdt en avdragsordning du har inngått med dem, eller det må ha blitt igangsatt rettslige skritt på en sak som ikke er omtvistet.

Omtvistede saker skal det ikke registreres betalingsanmerkninger på før etter at det foreligger en dom i saken, samt at betalingsfristen i dommen er oversittet. Betalingsanmerkninger skal med andre ord ikke være et pressmiddel for å presse gjennom betaling på omtvistede krav.

Når det igangsettes rettslige skritt på en sak, typisk forliksklage og/ eller utleggsforretning, så kan det innrapporteres betalingsanmerkning tidligst 30 dager etter at dette skrittet ble satt i gang. Deretter skal skyldner motta et varslingsbrev fra kredittopplysningsbyrået om betalingsanmerkningen, med en 14 dagers frist til å uttale seg før betalingsanmerkningen blir søkbar.

Når namsmannen avholder en utleggsforretning, så vil det normalt bli registrert en eller annen form for betalingsanmerkning i forbindelse med dette. Dette kan være:

  • Anmerkning om intet til utlegg som skal slettes etter 3 år. Intet til utlegg betyr at namsmannen ikke har funnet eiendeler å ta pant i samt at skyldner ikke har rom for å få nedlagt utleggstrekk i lønn, pensjon eller trygd. Namsmannen sender opplysninger om dette til utleggsregisteret hos Løsøreregisteret som kredittopplysningsbyråene deretter kan hente disse opplysningene ut ifra.
  • Utleggspant i eiendom registrert hos kartverket, her blir anmerkningen stående så lenge utleggspantet er gyldig. Opplysninger om utleggspant i eiendom fra kartverket blir innhentet av kredittopplysningsbyrået og kan brukes i kredittopplysningsvirksomhet. Slike betalingsanmerkninger vil som beskrevet lenger opp i artikkelen bli stående så lenge utleggspantet ikke er slettet.
  • Anmerkninger om trekk i lønn, pensjon eller trygd skal slettes når trekket utløper, senest etter 2 år. Dersom namsmannen legger ned et utleggstrekk i skyldners inntekt, så blir dette også registrert i Løsøreregisteret på samme måte som anmerkning om «intet til utlegg». Denne anmerkningen skal imidlertid slettes når trekkperioden er utløpt. Siden maksimal trekkperiode er 2 år, så vil anmerkningen heller aldri bli stående lenger enn dette, men kan slettes tidligere dersom saken blir innfridd med færre trekk.
  • Anmerkning som gjelder utleggspant i bil, motorsykkel og lignende som registres i Løsøreregisteret skal slettes etter 3 år. Dersom det er tatt utleggspant i slike formuesgoder (gjelder ikke eiendom), så foreldes pantet etter 3 år. Heftelsen i Løsøreregister skal da slettes, og dermed skal betalingsanmerkningen også slettes.

Det blir også registrert betalingsanmerkninger i forbindelse med konkurs, gjeldsforhandlinger og stadfestet gjeldsordning.

Når skal betalingsanmerkninger slettes fra en kredittsjekk?

Hovedregelen er at betalingsanmerkninger skal slettes når gjelden betalingsanmerkningen gjelder er innfridd, og ellers etter 4 år selv om gjelden ikke er innfridd. For saker innrapportert av namsmannen til løsøreregisteret gjelder egne frister som nevnt over.

Det finnes imidlertid unntak fra denne foreldelsesfristen på 4 år for betalingsanmerkninger. Det er dersom opplysningene blir stående i et offentlig register etter dette. Det er for eksempel typisk når det er avholdt utleggsforretning og det er tatt pant i bolig.

Ett slik pant skal slettes etter 5 år, men kan retinglyses for nye 5 år flere ganger, en mulighet de fleste inkassobyrå påser å benytte seg av. Dermed vil slike betalingsanmerkninger bli stående frem til utleggspantet er slettet, normalt ved innfrielse eller eventuelt salg av boligen.

Hvordan korrigere feil opplysninger på en kredittsjekk?

Når det er registrert feil opplysninger på en kredittsjekk og dette fremgår av gjenpartsbrevet, så bør man ta tak i dette for å få det korrigert.

Dersom betalingsanmerkningen er innrapportert av et inkassobyrå, så har inkassobyrået og kredittopplysningsbyrået et gjensidig ansvar for å påse at opplysningene er korrekte. Du kan således ta kontakt med begge disse for å få slettet dette. Dette kan gjelde dersom det er innrapportert en betalingsanmerkning på en omtvistet sak, før det foreligger en dom i saken, eller at kravet rett og slett er betalt. Det samme gjelder dersom betalingsanmerkningen er mer enn 4 år gammel.

Dersom det gjelder en betalingsanmerkning som er hentet ut ifra et offentlig register, slik som eiendomsregisteret hos Kartverket eller Løsøreregisteret, så har kredittopplysningsbyrået et ansvar for å vaske sine register jevnlig mot slik registre, slik at anmerkningene blir slettet hos dem når anmerkningen slettes i det aktuelle registeret. Det er da kredittopplysningsbyrået som er riktig adressat for en klage.

Dersom du mener at en anmerkning i slike registre er feilaktig og denne fortsatt står registrert i et offentlig register, så har kredittopplysningsbyrået ikke ansvar for å rette denne feilen. Dersom feilen er åpenbar og du kan dokumentere at forholdet ikke er riktig så kan likevel kredittopplysningsbyrået ha et ansvar. Dette vil imidlertid være i sjeldne tilfeller.

Da må du selv ta initiativ til å få slettet anmerkningen i det aktuelle registeret. Dette er typisk dersom du har betalt en sak hvor det er avholdt utleggsforretning. I noen tilfeller så hjelper inkassobyrået deg med å sende melding til namsmannen, men det er unntaksvis da det ikke foreligger en direkte plikt til dette etter loven selv om mange mener det omfattes av kravet til god inkassoskikk og forretningsskikk.

Dersom du har betalt et krav hvor det har blitt avhold en utleggsforretning og det er registrert en anmerkning i Løsøreregisteret eller eiendomsregisteret i forbindelse med dette, så må du ta kontakt med namsmannen for å få slettet dette.

I slike tilfeller tar du kontakt med namsmannen og opplyser at du vil fremme en begjæring om opphevelse av utlegget, etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-28. Dersom anmerkningen gjelder resultat «intet til utlegg», så skal det begjæres opphør av registreringen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-29.

Du kan sperre deg mot kredittsjekk.

Dersom du er redd for ID tyveri, eller du ikke ønsker at hvem som helst skal snoke i dine kredittopplysninger, så finnes det en mulighet til å sperre deg mot kredittsjekk. Dette fungerer også bra som et ekstra filter for dem som sliter med impulskontroll.

De som forsøker å kredittsjekke deg vil da kun få opp en melding om at du er sperret for kreditt, uten ytterligere opplysninger.

Ulempen med dette er de tilfeller hvor du faktisk må kredittsjekkes, for eksempel ved opprettelse av lån, kredittkort eller mobiltelefonabonnement, så må du slette kredittsperren for å få gjennom en slik søknad. Det kan da være greit å forhøre seg med den aktuelle leverandøren på forhånd, i forhold til hvilket kredittopplysningsbyrå de bruker. Du trenger dermed kun å fjerne sperren midlertidig hos det ene kredittopplysningsbyrået.

Vær også oppmerksom på at en kredittsperre ikke gjelder for inkassobyråene. Disse kan gå forbi kredittsperren og dermed likevel foreta en kredittsjekk av deg. Disse er imidlertid omfattet av taushetsplikt så det er ikke store risikoen for at disse opplysningene kommer på avveie.

Viktig om kontakt med kredittopplysningsbyråene.

Uansett om du skal opprette eller slette en kredittsperre, eller om du skal kreve en eller flere urettmessige betalingsanmerkninger slettet, så er det viktig at du må kontakte alle kredittopplysningsbyråene som har konsesjon til å drive med kredittopplysninger på privatpersoner.

Det er i dag 4 slike kredittopplysningsselskap som driver med kredittopplysninger på private. Vi holder her en oppdatert oversikt over disse kredittopplysningsbyråene.

Dette betyr at dersom du oppdager en urettmessig betalingsanmerkning, så må du påse at denne slettes hos alle 4 selskapene. Dersom du skal opprette eller slette en kredittsperre, så må du igjen kontakte alle selskapene hver gang.

Gjør det til en vane å sjekke opplysningene på gjenpartsbrevet.

De fleste av oss får ikke et gjenpartsbrev ofte og det begrenser seg normalt til en gang eller to i året. Du bør derfor gjøre det til en vane og alltid ta en god sjekk av opplysningene som fremgår i gjenpartsbrevet, for å avdekke eventuelle feil.

Du bør også alltid sjekke hvem som har kredittsjekket deg. Dersom du ikke kjenner til at det er en naturlig sammenheng med et kundeforhold du nylig har opprettet, så bør alle alarmklokker ringe. Da kan det være ID tyveri på ferde.