De aller fleste har nok fått et eller fler inkassovarsler i løpet av sitt voksne liv. Mange slipper med skrekken og får betalt inkassovarselet innen betalingsfristen, mens for andre er et inkassovarsel starten på en lang inkassoprosess med mange negative konsekvenser.

Følgende regler gjelder for inkassovarsel:

 • Kravet som inkassovarsles, må være forfalt før utsendelsen av inkassovarselet.
 • Inkassovarselet skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager.
 • Inkassovarselet skal være klart og utvetydig.
 • Det skal ikke være tvil om at det er et inkassovarsel. Overskriften inkassovarsel eller varsel om inkasso skal benyttes.
 • Det skal i inkassovarselet opplyses om at inkasso blir iverksatt dersom inkassovarselet ikke betales innen fristen.
 • Inkassovarselet skal sendes på betryggende måte til en adresse hvor det er rimelig å anta at skylder nås. Elektronisk kommunikasjon aksepteres.
 • Dersom det skal beregnes purregebyr, så må forfall være oversittet med minst 14 dager.

Hva sier inkassoloven om inkassovarsel?

Kravet til at det skal sendes inkassovarsel, og kravene til inkassovarselet, fremgår av inkassoloven § 9.

Inkassoloven § 9 er utformet slik:

"§ 9. Inkassovarsel og betalingsfrist

Før en inkassator kan sette i verk inkassotiltak, skal fordringshaveren eller inkassatoren

a) etter kravets forfall ha sendt skyldneren skriftlig varsel om at inkasso vil bli satt i verk, og

b) i varslet ha gitt skyldneren en betalingsfrist som må ha løpt ut uten at beløpet er betalt.

Fristen for betaling etter første ledd skal være minst 14 dager regnet fra det tidspunkt da varslet ble sendt. Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp."

Når du sammenligner denne lovteksten med oppsummeringen over, så vil du fort oppdage at vi har tatt med flere krav til et inkassovarsel enn det som kommer frem av inkassoloven § 9. Dette på bakgrunn av lovforarbeider og praksis i inkassoklagenemnda/ Finansklagenemnda Inkasso.

Problemstillinger vedrørende inkassovarsel er behandlet en rekke ganger i inkassoklagenemnda/ Finansklagenemnda Inkasso med forskjellige sakskompleks, noe som til en vis grad danner rettspraksis på området.

Må kravet spesifiseres i inkassovarselet?

Det er ikke et absolutt krav om at kravet skal spesifiseres i et inkassovarsel. Dog skal inkassovarselet være klart og utvetydig. Det skal være klart for skyldner hva som inkassovarsles, samt hvor mye som skal betales for å unngå inkasso.

Det er således mulig å sende inkassovarsel på et konkret krav som er forfalt, uten å stille opp kravet, annet enn å henvise til kravet ved fakturanummer eller lignende.

Dersom det i tillegg kreves forsinkelsesrenter eller purregebyr, så må disse kostandene redegjøres for, samt at det oppgis samlet sum, slik at skyldner vet hvor mye som må betales for å unngå inkasso.

Dette er det vanskelig å få frem på en klar og utvetydig måte uten å gi en oppstilling over kravet. I praksis er det dermed vanskelig å sende et lovlig inkassovarsel uten å lage en spesifisering av kravet.

I de tilfeller kravet er spesifisert, så må spesifikasjonen være korrekt. I motsatt fall er kravet ikke klart og utvetydig, og kravet er dermed ikke lovlig inkassovarslet.

Det er alltid tilstrekkelig å betale på inkassovarselets betalingsfrist, selv om betalingen mottas senere.

I inkassoloven § 9 går det klart frem at det er det tidspunktet skyldner leverer betalingsoppdraget til bank, som er avgjørende for om betalingen er rettidig. Hvor lang tid det faktisk tar før inkassobyrået eller kreditor faktisk mottar og registrerer innbetalingen er dermed irrelevant.

Dersom det går frem av inkassovarselet at betalingen må være mottatt av kreditor eller inkassobyrået innen en bestemt dato, så vil dette ikke oppfylle lovens krav om minst 14 dagers betalingsfrist. Dette vil medføre at inkassovarselet ikke er klart og utvetydig, da det er uklart når siste frist for betaling faktisk er. En slik formulering vil dermed føre til at inkassovarselet ikke oppfyller lovens krav og inkasso kan ikke iverksettes.

Vær oppmerksom på at dersom skyldner leger kravet til betaling i nettbanken og legger en betalingsdato frem i tid, så vil det selvsagt være denne datoen som er avgjørende i forhold til betalingsfristen, og ikke datoen oppdraget ble registrert. Det samme gjelder dersom betalingen blir forsinket på grunn av manglende dekning.

Mer om kravet til at inkassovarselet skal være utvetydig.

Kravet til at inkassovarselet skal være klart og utvetydig fanger bredt og kan omfattes på mange måter. Mange eksempler er behandlet og belyst i Inkassoklagenemnda/ Finansklagenemnda inkasso.

Oppsummert kan vi si det slik:

 • Det skal ikke være tvil om hva som inkassovarsles.
 • Det skal være tydelig hva som må betales for å unngå inkasso.
 • Når inkassovarselets betalingsfrist er.
 • Det må ikke være tvil om at det faktisk er et inkassovarsel.

Klagenemnda har for eksempel uttalt at et inkassovarsel med overskriften «purring – varsel før inkasso» ikke oppfyller lovens krav. Dette fordi det sår tvil om det faktisk er en purring eller inkassovarsel.

Hva om jeg har betalt inkassovarselet for sent, men før jeg mottok betalingsoppfordringen?

Dersom skyldner har oversittet betalingsfristen i et inkassovarsel og dette har ført til at arbeidet med å overføre saken til inkasso er igangsatt, så kan inkassobyrået kreve inkassosalær som ville påløpt på betalingsoppfordringen dekket. Dette selv om betalingsoppfordringen ikke er sendt, eller er sendt, men ikke er mottatt av skyldner.

Dersom det går lengre tid fra betalingen faktisk finner til saken oversendes til inkasso, eller det på annen måte tyder på at oversendelse til inkasso var unødvendig. Dette på grunn av at betalingen burde blitt fanget opp i tide til å stoppe dette, så vil det likevel ikke være grunnlag for å kreve inkassosalær dekket.

Vi vil i denne sammenheng nevne at det norske bankvesenet er velfungerende og en betaling vil mottas første virkedag etter at betalingen ble utført.

Denne praksis er omstridt og strider mot folks rettsoppfatning. Det er normalt at det føles urimelig å måtte betale ekstra, når en betalingsoppfordring med økt salær krav, ikke er mottatt når betalingen utføres.

Kredinor har vært en av verstingene i forhold til å utnytte denne muligheten til å maksimere sine inntekter. Etter omfattende negativ omtale i media, så gikk de imidlertid ut med en uttalelse, om at de ville slutte å kreve inne ekstra påløpte omkostninger ved kryssende betalinger. Du kan lese artikkelen på denne linken på NRK sitt nettsted.

Dersom du mottar et krav som følge av kryssende betaling fra Kredinor, så bør du protestere på dette med henvisning til denne artikkelen.

Kan jeg få betalingsanmerkning på grunn av inkassovarselet?

Et inkassovarsel vil aldri danne grunnlag for at du blir registrert med en betalingsanmerkning.

Så lenge du betaler inkassovarselet innen betalingsfristen, så risikerer du på ingen måte å bli registrert med betalingsanmerkning.

Selv om saken blir overført til inkasso, så skal det fortsatt mye til før du får en betalingsanmerkning. Du må enten misligholde en avdragsordning som du avtaler med inkassobyrået, eller det må iverksettes rettslig inkasso.

Du kan lese mer om betalingsanmerkninger her.

Det må ikke varsles om at ytterligere kostnader og betalingsanmerkning vil påløpe.

Dersom det skal varsles om at manglende betaling kan medføre at det påløper ytterligere omkostninger eller betalingsanmerkninger, så må betegnelsen «kan» benyttes.

Dersom det varsles om at dette vil påløpe, så vil dette alltid være brudd på god inkassoskikk og skyldner kan ikke avkreves inkassosalær eller purregebyr. Dette fordi det antydes at det er automatikk i at dette skjer, noe som ikke er tilfellet dersom skyldner for eksempel fremmer en innsigelse som det er rimelig å få vurdert. Det er en rekke avgjørelser i inkassoklagenemnda som underbygger denne tolkningen.

Det er imidlertid ikke nødvendig å ta med et slikt varsel om økte omkostninger eller betalingsanmerkninger i et inkassovarsel. Dette bør derfor utelates, da det skal lite til for å bryte god inkassoskikk, noe som vil medføre at det ikke kan kreves inkassoomkostninger dette.

Selv om det gjøres feil fra inkassobyrået eller kreditor i forbindelse med dette, så medfører dette ikke at inkassovarselet oppfyller kravet i inkassoloven § 9 til inkassovarsel. Videre inkassopågang kan derfor iverksettes.

Dog vil dette være brudd på god inkassoskikk og inkassosalær kan dermed ikke kreves i saken. Dersom det sendes et nytt inkassovarsel som oppfyller lovens krav til inkassovarsel, samt at dette nye varselet heller ikke bryter med god inkassoskikk, så kan det da beregnes purregebyr og eventuelt senere inkassosalær.

Kan inkassovarsel sendes på e-post?

Det skal sendes inkassovarsel til skyldner på en adresse som det er rimelig å anta at skyldner nås på. Dette vil være adresse oppgitt av skyldner, eventuelt skyldners folkeregistrerte adresse.

Frem til 2017 var det spesifisert i inkassoloven at inkassovarsel skulle sende til skyldner på papir. Denne bestemmelsen er nå fjernet, slik at det nå er anledning til å sende inkassovarsel elektronisk, for eksempel til skyldners e-post.

Det er også anledning til å sende inkassovarsel elektronisk via andre digitale løsninger. E-boks og Digipost vil anses som betryggende, dersom skyldner har akseptert å motta post fra private via disse løsningene.

Det samme gjelder dersom det er etablert annen kanal for sending av meldinger mellom skyldner og kreditor. En postkasse i nettbanken kan dermed oppfylle kravet til «betryggende avsendt», dersom skyldner har samtykket til å motta post fra banken i denne elektroniske postkassen, og banken sender inkassovarsel til den postkasseløsningen.

Vær oppmerksom på at kravet til at inkassovarselet skal være betryggende avsendt fortsatt gjelder. Det bør dermed utvises forsiktighet med å sende inkassovarsel til e-post, dersom skyldner ikke nylig har benyttet denne i e-post kommunikasjon med kreditor.

Det er ikke betryggende avsendt dersom kreditor eller inkassobyrået har funnet en gammel e-post adresse til skyldner som de ikke har holdepunkter for at fortsatt er i bruk, eller at skyldner bør kunne forvente at post angående saken kan bli sendt dit.

Kan det sendes inkassovarsel til mindreårige?

Det skal aldri sendes inkassovarsel til mindreårige. I enkelte spesielle tilfeller kan likevel mindreårig lovlig bli krevd for skyldig gjeld. Et eksempel som ofte benyttes er dersom en mindreårig har ødelagt, eller ikke levert, en bok som er lånt på biblioteket.

Selv om det er anledning for å kreve et krav dekket av en mindreårig, så skal innkrevingen alltid rettes mot foresatte. Brevet skal fortrinnsvis rettes til foresatte ved navn, ikke den mindreåriges navn og bare tilføye "v/foresatte". Dette selv om det er den mindreårige som er skyldner.

Selv om et inkassovarsel rettes mot foresatte, så kan den mindreårige aldri avkreves for purregebyr eller inkassoomkostninger.

Du kan lese mer om inkasso mot mindreårige her.

Hva kan kreves i purregebyr for et inkassovarsel?

Maksimalsatsen for purregebyr er 1/10 av inkassosatsen. Inkassosatsen er i 2019 kr 700,-, noe som medfører at det kan beregnes maksimalt kr 70,- i purregebyr.

For at det skal være anledning til å kreve purregebyr for inkassovarselet så skal det ha gått minst 14 dager fra kravets forfall, før det sendes inkassovarsel med purregebyr.

Dersom det tidligere er krevet purregebyr på purring, så må det ha gått minst 14 dager siden denne purringen, samt at betalingsfristen i purringen må være utløpt.

Dersom skyldner ikke avkreves purregebyr, så kan inkassovarsel sendes dagen etter hovedkravets forfall om ønskelig.

Hvem skal sende inkassovarselet?

Inkassovarselet kan sendes enten av kreditor, advokat eller inkassobyrå. Dersom inkassovarselet sendes av advokat eller inkassobyrå, så skal det gå tydelig frem hvem de krever inn kravet på vegne av.

Konsekvenser ved manglende eller feil inkassovarsling?

Dersom inkassovarselet ikke oppfyller lovens krav til et inkassovarsel, så kan inkasso ikke iverksettes. Da må det sendes et nytt inkassovarsel først som oppfyller lovens krav.

Dersom det er krevd for mye i purregebyr, eller det foreligger brudd på god inkassoskikk, så er dette nødvendigvis ikke til hinder for videre inkassopågang, men purregebyr eller inkassosalær kan ikke kreves dekket.

Det er imidlertid etablert praksis i inkassoklagenemden at inkassobyrået kan reparere forholdet ved å starte inkassosaken på nytt, ved å sende et nytt inkassovarsel. Dette gjelder også ved brudd på god inkassoskikk.

Må det sendes inkassovarsel ved egeninkasso?

Vær oppmerksom på at ved egeninkasso, så trenger kreditor ikke å sende inkassovarsel.

Kreditor kan i slike tilfeller iverksettes rettslige skritt, slik som forliksklage til forliksrådet eller begjæring om utlegg til namsmannen, uten å sende inkassovarsel først. Dog må det i slike tilfeller sendes tvistevarsel eller varsel om tvangsfullbyrdelse før rettslige skritt.

Egeninkasso betyr at kreditor selv står for innkrevingen, uten at innkrevingen skjer via advokat eller inkassobyrå.