Betalingsanmerkninger er et av de temaene vi oftest får spørsmål om fra våre lesere. Til tross for at vi allerede har skrevet en rekke artikler om betalingsanmerkninger, i forhold til hva som skal til for å få en betalingsanmerkning samt hvordan man kan gå frem for å slette uriktige betalingsanmerkninger, så er det fremdeles mange som har spørsmål om dette. Vi har derfor valgt å skrive denne artikkelen som en mer dyptgående gjennomgang av temaet betalingsanmerkninger. I denne artikkelen konsentrerer vi oss kun om betalingsanmerkninger mot privatpersoner.

En betalingsanmerkning er et signal til dem som foretar en kredittsjekk via ett kredittopplysningsbyrå, at personen det søkes på har misligholdt en eller flere betalingsforpliktelser. Betalingsanmerkninger kan innrapporteres av inkassobyrå, forliksråd, namsmenn, kemnerkontoret, Nav innkreving og Statens innkrevingssentral. Kredittopplysningsbyrået kan også innhente opplysninger fra offentlige registre.

Hva skal til for å få en betalingsanmerkning?

Hovedregelen for at det skal kunne bli registrert en betalingsanmerkning på deg, er at det er igangsatt eller gjennomført rettslige skritt på et misligholdt betalingskrav. Slike rettslige skritt er normalt forliksklage eller utleggsforretning.

Når i prosessen en betalingsanmerkning kan registreres, avhenger av hvem som står for innrapporteringen.

Betalingsanmerkning fra inkassobyrå

Inkassobyrå med inkassobevilling fra Finanstilsynet kan innrapportere en betalingsanmerkning mot en privatperson tidligst 30 dager etter at det er igangsatt rettslige skritt på en inkassosak. Det er en klar forutsetning at kravet ikke skal være omtvistet.

For at en sak skal regnes som omtvistet må det foreligge en reell innsigelse på kravet fra skyldner og saken må ikke være å anse som løst i et oppklarende svar fra inkassobyrå eller kreditor. Det er skyldners eller påstått skyldners oppfatning som skal legges til grunn, selv om inkassobyråets oppfatning er at innsigelsen ikke vil få medhold. Innsigelsen må imidlertid ikke være åpenbart grunnløs, men det skal legges vekt på skyldners forståelse og oppfatning fremfor jussen. Skyldners subjektive forståelse av saken er avgjørende.

Inkassobyrået kan også innrapportere betalingsanmerkning, uten at det er igangsatt rettslige skritt, dersom skyldner har inngått en avdragsordning med inkassobyrået og denne avtalen misligholdes. Det er derfor viktig å ikke inngå avdragsordningen som du ikke er sikker på at du vil klare å gjennomføre.

Når kredittopplysningsbyrået mottar en ny betalingsanmerkning fra inkassobyrået, så skal det alltid sendes et skriftlig forhåndsvarsel til den personen som får registrert betalingsanmerkningen på seg. Dette varselet skal gi personen 14 dagers frist til å uttale seg før betalingsanmerkningen blir søkbar ved gjennomføring av en kredittsjekk.

Betalingsanmerkning etter dom i forliksråd

Dersom du blir dømt i forliksrådet, så kan det registreres en betalingsanmerkning i forbindelse med dette. Dette kan innrapporteres av inkassobyrået eller forliksrådet til kredittopplysningsbyråene.

Dette gjelder også dersom du er dømt til å betale i en omtvistet sak. Dersom du i slikt tilfelle ikke betaler kravet innen oppfyllelsesfristen i dommen fra forliksrådet og dommen er tvangskraftig, så kan det innrapporteres betalingsanmerkning på saken fra inkassobyrået.

Dersom saken ankes og inkassobyrået gjøres kjent med dette før kravet er tvangskraftig så kan det heller ikke innrapporteres betalingsanmerkning på saken. Ved betaling innen oppfyllelsesfristen i en dom så kan det ikke registreres en betalingsanmerkning på en sak som har vært omtvistet.

Du gis med andre ord anledning til å prøve en omtvistet sak i forliksrådet og eventuelt tape saken, uten at det blir registrert betalingsanmerkning. Dette gjelder dersom du betaler innen oppfyllelsesfristen i dommen eller anker saken.

Ved rettskraftig dom i forliksrådet blir det innrapportert betalingsanmerkning hvor betalingsanmerkningen merkes med enten dom eller uteblivelsesdom. Begge deler er negative betalingsanmerkninger, men det ser litt bedre ut med en dom fremfor en uteblivelsesdom da en uteblivelsesdom signaliserer at skyldner ikke bryr seg.

Avholdt utleggsforretning hos namsmannen eller særnamsmenn

Særnamsmenn er instanser som Statens innkrevingssentral, skatteetaten, kemnerkontorene og Nav innkreving.

Når namsmannen eller særnamsmenn avholder utleggsforretning, så blir dette registrert i utleggsregisteret med resultatet av utleggsforretningen. Kredittopplysningsbyråene har således mulighet til å innhente opplysninger fra utleggsregisteret og bruke dette aktivt i form av betalingsanmerkninger, en mulighet de også systematisk benytter seg av.

Slike betalingsanmerkninger blir typiske stående som avhold utleggsforretning, intet til utlegg, trekk i lønn eller trygd samt beløpet på trekket. I motsetning til opplysninger som er innrapportert fra inkassoselskap, så vil du normalt ikke få 14 dagers forhåndsvarsel fra kredittopplysningsbyrået i forbindelse med slike betalingsanmerkninger.

Konkurs og gjeldsordning

Dersom det er åpnet konkurs hos deg, du har fått åpnet gjeldsforhandlinger eller du er under offentlig gjeldsordning, så vil dette også stå som en betalingsanmerkning på deg.

Hvem kan foreta en kredittsjekk av meg?

Det er klare regler på når det er anledning til å foreta en kredittsjekk. Hovedregelen er at det skal foreligge et saklig behov og at dette behovet normalt skal innebære et kredittelement. Typiske eksempler hvor det foreligger et saklig behov er i forbindelse med søknad om lån, kredittkort, mobilabonnement, strømavtale og mye mer.

Dersom opprettelse av et kundeforhold ikke inneholder et kredittelement, så er det ikke saklig behov for å gjennomføre en kredittsjekk. Et praktisk er et kontantkort til bruk i mobiltelefon hvor bruk forhåndsbetales. Siden dette forhåndsbetales og ikke medfører noe tapsrisiko, så foreligger det heller ikke noe saklig behov og kredittsjekk kan ikke gjennomføres.

Det er tilstrekkelig at det foreligger et saklig behov. Det er ikke krav til at personen som kredittsjekkes godtar eller varsles om dette på forhånd. Kredittopplysninger kan utleveres via en online løsning.

Foretak, som har avtale med et kredittopplysningsbyrå om utlevering av kredittopplysninger via en online løsning, skal utarbeide interne retningslinjer for søk i databasen. Kredittopplysningsbyråene har plikt til å reagere ved misbruk.

Vi mener imidlertid at Datatilsynets konsesjonsvilkår er litt for lite konsekvente i forhold til å slå ned på misbruk, både i form av krav til reaksjoner fra kredittopplysningsbyrået ovenfor sluttkunden samt reaksjoner direkte mot kredittopplysningsbyrået fra Datatilsynet.

På grunn av dette så bør privatpersoner som har flere betalingsanmerkninger og dermed ikke har noe positivt å hente ut av en kredittvurdering, benytte seg av muligheten til å sperre seg selv for kredittsjekk. Vi kommer tilbake til dette senere i artikkelen.

En potensiell ny arbeidsgiver kan foreta kredittsjekk i spesielle tilfeller.

Dersom du har søkt på en jobb som innebærer et omfattende økonomisk ansvar eller en stilling som er spesielt utsatt i forhold til korrupsjon, så kan arbeidsgiver foreta en kredittsjekk av arbeidssøker.

Dersom det gjelder en stilling som kassamedarbeider eller lignende, så er dette ikke tilstrekkelig økonomisk ansvar til at det er anledning til å gjennomføre en kredittsjekk. Det økonomiske omfanget må være mer omfattende enn dette.

En eventuell kredittsjekk skal gjøres i siste fase i ansettelsesprosessen. Det er ikke anledning å foreta kredittsjekk av alle søkere, for å bruke dette i utvelgelsesfasen til hvem som skal kalles inn på intervju.

Kan private foreta en kredittsjekk?

Kredittopplysningsbyrået har ikke anledning til å gi privatpersoner tilgang til online søk på kredittopplysninger. Dersom en privatperson mener å ha et saklig behov for å kredittvurdere en annen privatperson, så må dette redegjøres skriftlig til kredittopplysningsbyrået før det kan utleveres opplysninger.

Siden dette er en omstendelig prosess så er denne typen tjeneste nok priset deretter, noe som gjør det lite aktuelt i de aller fleste tilfeller.

Du skal ha et gjenpartsbrev når noen har foretatt en kredittsjekk av deg.

Dersom noen foretar en kredittsjekk av deg, så skal du alltid få tilsendt et gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyrået hvor det fremgår hvilke opplysninger som er utlevert om deg. Mange kan oppleve dette gjenpartsbrevet som kryptisk og forstår hverken innholdet eller hvorfor de får dette. Du finner en fin gjennomgang i denne artikkelen hvor et gjenpartsbrev fra Bisnode er brukt som eksempel.

Dersom du er på jakt etter bolig å leie, så kan det være fornuftig å ta vare på det nyeste gjenpartsbrevet du har fått, vel og merke dersom du ikke har betalingsanmerkninger. Dette kan du uoppfordret vise til huseier for å betrygge denne om at du er god betaler.

Det er problematisk for en privat utleier å gjennomføre en kredittsjekk, noe som det fremgår av denne artikkelen, hvor utleier anbefales å be potensielle leietakere fremvise et gjenpartsbrev fra en kredittsjekk av nyere dato. Dersom du kommer utleier i forkjøpet så er det god mulighet for at du kommer fremst i køen.

Hvilke konsekvenser har en betalingsanmerkning?

Det er opp til den som foretar en kredittsjekk å avgjøre hvordan de forholder seg til de opplysningene som fremgår av kredittvurderingen. De aller fleste har imidlertid fast rutine på at en eller flere betalingsanmerkninger medfører automatisk avslag på en kredittsøknad.

De siste årene har det blitt mer vanlig at kredittopplysningsbyråene tilbyr løsninger for å gi selv personer med betalingsanmerkninger kreditt. Dette er spesielle avtaler mellom kredittvurderingsselskapet og deres kunde. Det settes da myke rammer i tilfeller hvor det selges avtaler med kreditt på varer eller tjenester, hvor tapsrisikoen er relativ liten i forhold til potensiell fortjeneste.

Et bredbåndsabonnement er et eksempel på et slikt produkt med begrenset tapsrisiko, samtidig som det er et lønnsomt produkt som sluttbruker normalt vil prioritere høyt å betale. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å gi kreditt til personer, selv om disse har betalingsanmerkninger.

I slike tilfeller lukes de med aller høyest risiko ut samtidig som personer med relativt få betalingsanmerkninger på lave beløp, gjerne i kombinasjon med andre positive faktorer, blir tilbudt kreditt.

Vi poengterer at dette er løsninger som kun benyttes i et fåtall av tilfeller, men er samtidig en påminnelse om at det kan være verdt forsøket å prøve å bytte leverandører i enkelte tilfeller, selv om man har betalingsanmerkninger. Vi vet at det også finnes strømleverandører også som velger å gi personer med betalingsanmerkninger muligheten til å bli kunde, rett og slett fordi de vet at dette likevel er utgifter som vil få høy prioritering.

Når skal betalingsanmerkninger slettes?

Betalingsanmerkninger skal alltid slettes når fordringen er fullt betalt. Dersom det gjøres avtale om et redusert oppgjør som et endelig oppgjør, så regnes saken som oppgjort og betalingsanmerkningen skal slettes.

Dersom det gjelder en betalingsanmerkning fra et inkassobyrå, så skal disse sende slettemeldinger til kredittopplysningsbyråene minst en gang i uken.

Det er et gjentagende problem at inkassobyråene ikke er direkte pliktig til å melde ifra til namsmenn om at saker er oppgjort, slik at namsmannen igjen kan sørge for sletting i utleggsregisteret. Vi er imidlertid av den klare oppfatning at en slik plikt likevel følger av kravet til god inkassoskikk og god forretningsskikk.

Betalingsanmerkninger som gjelder gjeldsforhandlinger eller offentlig gjeldsordning skal slettes etter egne regler. Hovedprinsippet er at så lenge det pågår gjeldsforhandlinger eller skyldner er i gjeldsordningsperiode, så kan det bli stående en betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkninger skal som en hovedregel slettes innen 4 år etter registreringen. Dette gjelder selv om fordringen ikke er oppgjort. Dersom det innen denne fristen eller etter denne fristen igangsettes nye skritt som hjemler en ny betalingsanmerkning, så kan fordringen registreres med en ny betalingsanmerkning som kan stå i nye 4 år.

Dersom det er tatt pant i eiendom eller løsøre, så kan det bli stående en betalingsanmerkning så lenge disse opplysningene er tilgjengelige i offentlige registre. I praksis betyr dette at ett utleggspant i bolig blir stående i 5 år. Dersom kreditor eller inkassobyrået sørger for retinglysning av utleggspantet, så kan denne betalingsanmerkningen bli stående så lenge retinglysning gjentas hvert femte år.

Hvordan håndtere betalingsanmerkninger på oppgjorte fordringer som ikke blir slettet?

Fremgangsmåten dersom du har en betalingsanmerkning som du mener skulle vært slettet, er å ta kontakt med kredittopplysningsbyrået. Alternativt kan du ta kontakt med inkassobyrået som har innrapportert betalingsanmerkningen. Begge har en individuell plikt til å sørge for å korrigere feilaktige opplysninger.

Dersom det gjelder en anmerkning i utleggsregisteret så bør du ta kontakt med inkassobyrået som har hatt saken og be dem sende melding til namsmannen om at saken er oppgjort. Dersom inkassobyrået av uforståelig grunn motsier seg dette eller ikke eksisterer lenger, så må du ta kontakt med namsmannen og be om at utleggsforretningen endres. Dette gjøres formelt med en begjæring etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-28 eller § 7-29.

Det skjer ofte, alt for ofte, at betalingsanmerkninger ikke blir slettet til tross for at kravet er oppgjort. Som oftest skyldes dette at inkassobyråene ikke gidder å ta arbeidet med å informere namsmannen om at fordringen er oppgjort, slik at anmerkningen blir slettet i utleggsregisteret.

Det er også et problem med stadige oppkjøp, fusjoner og fisjoner i inkassobransjen. Dette fører av og til med seg at rutiner i forbindelse med sletting av gamle betalingsanmerkninger svikter. Det samme gjelder problemet hvor fordringsmasser bytter eiere og inkassobyrå.

Det er i slike tilfeller alltid den part som har innrapportert en betalingsanmerkning, som har hovedansvaret for å sørge for sletting også. Dersom det forekommer hendelser som gjør at inkassobyrået som har innrapportert betalingsanmerkning mister kontrollen over saken og ikke har sikret seg nødvendig i avtaler med ny part, så kan det medføre plikt til å slette innrapporterte betalingsanmerkninger selv om gjelden ikke er oppgjort.

Dette fungerer imidlertid ikke i praksis og følges ikke tilstrekkelig opp av Datatilsynet. Dette påstår vi ut ifra utallige henvendelser til oss fra fortvilte personer, som sliter med å bli kvitt urettmessige betalingsanmerkninger.

Du kan kreve erstatning ved tap du er påført på grunn av urettmessig betalingsanmerkning.

Dersom du har blitt påført en urettmessig betalingsanmerkning, så kan du ha krav på erstatning for det tapet du har blitt påført. Ved urettmessige betalingsanmerkninger fra et inkassobyrå, så kan du holde inkassobyrået og kredittopplysningsbyrået solidarisk ansvarlig.

Vær oppmerksom på at norsk erstatningsrett er ganske konsekvent på at du må kunne dokumentere et reelt økonomisk tap på grunn av feilregistreringen.

Du kan sperre deg selv for kredittsjekk

Dersom du ikke ønsker snoking i dine personopplysninger og eventuelle betalingsanmerkninger, så kan du benytte deg av mulighet til å gi deg selv en kredittsperre.

En kredittsperre medfører at de som forsøker å foreta en kredittsjekk av deg blir stoppet av en melding om at du er sperret for kreditt, og de vil dermed ikke få opplyst ytterligere opplysninger. En slik kredittsperre gjelder ikke for inkassobyrå som gjennomfører kredittsjekk i forbindelse med en inkassosak hos dem. Disse kan be kredittopplysningsbyrået åpne opp for at de kan gå rundt en slik sperre.

En kredittsperre er en effektiv måte for personer med mange betalingsanmerkninger å begrense muligheten for at uvedkommende skal få tilgang til disse opplysningene.  Du har i en slik situasjon ingen nytte av at det foretas kredittsjekk av deg da dette etter all sannsynlighet uansett vil resulter i avslag og du kan dermed likegodt sperre deg selv for kredittsjekk.

Det anbefales også å sperre seg for kreditt dersom du frykter eller nylig har blitt utsatt for identitetstyveri. Ordningen fungerer også for personer som har problemer med impulskontrollen og som lar seg friste til å ta ugjennomtenkte beslutninger. Du kan lese mer om dette og ordningen med kredittsperre i denne artikkelen.

Gapestokken er avskaffet for lenge siden i Norge, men betalingsanmerkninger kan føles som å sitte fast i en. Du kan derfor sperre deg selv for kredittsjekk, så slipper du å føle at du sitter i gapestokken til offentlig skue.

Hva kommer frem på en kredittsjekk utenom betalingsanmerkninger?

Det er en rekke opplysninger som fremgår av en kredittsjekk utover betalingsanmerkninger. Eventuelle betalingsanmerkninger er den mest normale og åpenbare årsaken til avslag på søknad om lån eller kreditter, men det er ikke uvanlig med avslag selv om man ikke har noen betalingsanmerkninger.

Kredittopplysningsbyråene legger til grunn en rekke opplysninger om deg utover betalingsanmerkninger, når de foretar en kredittvurdering av deg. Dette er tall fra de tre siste årene av skatteligningen, opplysninger fra gjeldsregisteret, alder, adresse og adressehistorikk, opplysninger om næringsinteresser og opplysninger fra eiendomsregisteret og motorvognregisteret for å nevne det viktigste.

Ut ifra alle disse opplysningene dannes det en risikoprofil basert på statistiske data. Det er for eksempel visse aldersgrupper som har en høyere risikoprofil enn andre. Adresse og adressehistorikk har også noe betydning. Enkelte områder er større belastet med gjeldsproblemer enn andre og personer som flytter ofte har oftere mislighold enn personer som flytter lite.

Hver enkelt faktor spiller liten rolle, men summen av mange negative signaler kan trekke ned din kredittverdighet nok til at du ikke får innvilget ønsket kreditt eller lån.

Opplysninger fra skatteligningen for de tre siste ligningsårene er nok den viktigste enkeltfaktoren for din kredittverdighet, etter eventuelle betalingsanmerkninger. Her gjelder det ikke bare å ha en høyest mulig inntekt, men stabilitet er vel så viktig.

Det er en fordel med en jevn vekst i inntekten fra år til år. Videre er det vesentlig hvor mye skatt du betaler i forhold til inntekten. Her er det en fordel med høyest mulig skatt i forhold til inntekten da dette tyder på få fradrag i form av gjeldsrenter, noe som signaliserer liten gjeldsbelastning.

Det nye gjeldsregisteret vil også få en viktig betydning i fremtidige kredittvurderinger. Her er det ikke bare eksisterende gjeld som får betydning, men også ubenyttet kreditt på kredittkort og rammelån. Vi har skrevet egen artikkel om betydningen det kan si for din kredittverdighet ved å si opp ubenyttede rammelån og kredittkort.

Nå lønner det seg å kvitte seg med unødvendige kredittkort for å bedre egen kredittverdighet.

Summen av alle risikofaktorene og positive faktorer ender opp med at kredittopplysningsbyrået gjerne gir deg en kredittscore. Betalingsanmerkninger fører deg automatisk helt ned på bunnet av en slik kredittscore.

Det benyttes gjerne en scoring tabell med en poengskala eller trafikklysløsning, som forteller hvor god kredittverdighet du har. En trafikklysløsning er ganske logisk ved at grønt lys betyr at personen er kredittverdig, mens rødt lys betyr at personen ikke er kredittverdig. Gult lys er middels risiko, som henstiller den som foretar kredittvurderingen om å foreta en avveining for og imot å gi kreditt.

På andre type scoringsmodeller brukes det gjerne en poengskala. Bisnode er et eksempel som benytter en skala på 0 til 100 poeng hvor 0 er overhodet ikke kredittverdig og 100 poeng er veldig kredittverdig. De fleste havner mellom 60 og 70 poeng med normal inntekt og ingen betalingsanmerkninger.

Hvor mange plasser blir betalingsanmerkninger registrert?

For å ha et personregister for å drive kredittopplysningsvirksomhet, så trengs det konsesjon fra Datatilsynet. Det er i dag 4 selskaper som har konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet. Dette er:

  • Bisnode Norge AS
  • Creditsafe
  • Experian AS
  • Evry AS

Du finner kontaktinformasjon til disse kredittvurderingsselskapene i vårt instansregister.

Vær oppmerksom på at dersom du skal slette en urettmessig betalingsanmerkning eller skal opprette eller fjerne en kredittsperre, så må du kontakte hvert enkelt kredittopplysningsbyrå for å slette registreringen i deres register.

Finnes det aktører som ikke undersøker om jeg har betalingsanmerkninger?

Alle norske banker og finansinstitusjoner er pålagt å foreta en forsvarlig kredittvurdering i forbindelse med nye lån og kreditter. Det er således vanskelig for disse å komme forbi en tradisjonell kredittsjekk og de ville nok uansett gjort dette til tross for denne bestemmelsen. Du kan således glemme å få usikret lån eller kreditter hos norske finansinstitusjoner.

Dette betyr imidlertid ikke at det er mulighet for å få lån med sikkerhet i egen eller andres bolig eller ved å ha en kausjonist. Her er rutinene veldig forskjellig hos bankene og personlige relasjoner, både til deg og den som eventuelt stiller sikkerhet for deg, ha mye å si.

Uansett så vil din betjeningsevne ha viktig betydning. Banken har et ansvar for å ikke gi deg mer i lån enn det du klarer å betale etter at du har beholdt det du trenger til livsopphold og boutgifter. Dersom banken likevel innvilger et slikt lån, så har de frarådingsplikt både ovenfor deg og ovenfor den som stiller sikkerhet.

Når det gjelder andre leverandører av varer og tjenester, så er det vanlig at store og mellomstore leverandører til private har innarbeidet rutiner for kredittvurdering for å luke ut personer med svak økonomi og betalingsanmerkninger fra å få kreditt.

Det finnes imidlertid unntak, som vi har vært inne på tidligere i artikkelen, når det gjelder produkter med gode fortjenestemarginer i kombinasjon med begrenset risiko. Dersom du for eksempel har leveringspliktig strøm, som er et veldig dyrt alternativ, så bør du likevel forsøke å bytte strømleverandør til tross for betalingsanmerkninger. Det er stor mulighet for at du lykkes etter noen forsøk.

Dagens regelverk er midlertidig

Dagens konsesjonsvilkår, som kredittopplysningsbransjen må forholde seg til, er basert på den gamle personopplysningsloven som nå er erstattet med personvernforordningen som gjelder i alle Eu og EØS land.

Departementet har igangsatt arbeidet med en ny kredittopplysningslov og det er derfor i mellomtiden utformet overgangsregler som medfører at kredittopplysningsvirksomhet fortsatt er omfattet av det gamle regelverket.

Vi forventer imidlertid at ny kredittopplysningslov i all hovedsak vil samsvare med dagens praksis og at eventuelle endringer vil gå i favør av ytterligere styrking av personvernet.