Dersom du har betalingsanmerkninger så vet du gjerne at det er vanskelig å få innvilget lån uten at det gjennomføres kredittsjekk. Spørsmålet mange i en slik desperat situasjon stiller seg er hvorvidt det i det hele tatt er mulig å få et lån uten at det gjennomføres en kredittsjekk, hvor naturligvis slike betalingsanmerkninger oppdages.

Alle norske finansinstitusjoner er forpliktet å gjennomføre en forsvarlig kredittvurdering i forbindelse med behandling av søknader om lån, kreditter og andre typer finansiering.

Dette må strengt tatt ikke alltid innebære en tradisjonell kredittsjekk, men i praksis så er det vanskelig for en finansinstitusjon å forsvare at det er innvilget et lån uten at en slik kredittsjekk er utført. Alt håp er imidlertid ikke ute, det finnes andre måter å få lån på uten at det gjennomføres kredittsjekk, noe vi vil redegjøre for i denne artikkelen.

5 typer lån hvor du kan regne med at det ikke gjennomføres kredittsjekk:

Nedenfor følger det 5 typer lån hvor det normalt ikke gjennomføres kredittsjekk. Ved lån fra arbeidsgiver eller et privatlån kan det gjennomføres kredittsjekk, men dette vil likevel normalt ikke bli gjort. Normalt forstår også disse at du har økonomiske problemer og gir deg likevel lånet for å hjelpe deg. Dette nettopp fordi de forstår at du ikke kan få dette på vanlig måte.

Lån fra arbeidsgiver

Det er sjeldent man tenker på et lån fra arbeidsgiver, som en løsning ved gjeldsproblemer når man har pådratt seg betalingsanmerkninger. Dette er ikke et alternativ i alle arbeidsforhold, men mange arbeidsgivere er villige til å strekke seg svært langt for å hjelpe dyktige medarbeidere i en vanskelig livssituasjon.

Ved å gjøre dette så reduserer arbeidsgiveren også muligheten for at medarbeideren leter etter en annen og bedre betalt jobb hos en annen arbeidsgiver.

En annen fordel med å låne penger fra arbeidsgiveren er at man gjerne får lav eller ingen rente på lånet, og det kan gjøres frivillig avtale om at avdrag skal trekkes rett fra lønnen.

Dersom lånet er på maksimalt 3/5 av folketrygdens grunnbeløp (ca. kr 60000,-), eller har en avtalt rente innenfor normrenten til skatteetaten (rett i overkant av 2 % i 2019), så vil lånet heller ikke utløse en skatteplikt på grunn av rentefordelen.

Det er ikke alle arbeidsgivere hvor du kan forvente å få innvilget et lån som arbeidstager. Dersom du jobber i det offentlige kan du ikke regne med et slikt lån. Det samme gjelder dersom du jobber i en liten bedrift som sliter med likviditeten. Da er det gjerne ikke penger å låne deg selv om viljen ellers er tilstede.

I en mellomstor privat bedrift, som går bra og har solid likviditet, er det imidlertid gode muligheter for å få et privat lån for en dyktig ansatt med god dialog med toppledelsen.

I store konsern så varierer det mer i fra konsern til konsern, men dersom det er etablert en mulighet for private lån via slike arbeidsgivere, så er det også større mulighet for at det blir gjennomført kredittsjekk.

Uansett så vil en arbeidsgiver normalt ikke kaste lån etter sine arbeidstakere. Arbeidstaker må således basere seg på å selv ta et initiativ og spørre om et lån. I forbindelse med dette må man som arbeidstaker ofte være villig til å dele forhold rundt sine økonomiske problemer, for at arbeidsgiveren skal forstå alvoret og gå med på et lån.

Husk at dersom problemet allerede har gått så langt at det er avholdt utleggsforretning via namsmannen mot deg, og det er nedlagt utleggstrekk i lønnen din, så vet arbeidsgiveren din allerede at du sliter betydelig økonomisk. I slike tilfeller vil ofte en arbeidsgiver sette pris på en dialog med deg rundt dette for å hjelpe deg på fote igjen.

En arbeidstaker som sliter økonomisk har gjerne hodet et annet sted enn på jobben og vil også ha en statistisk større risiko for tyveri eller underslag på jobben. Ved å ha en åpen dialog med arbeidsgiver om dette, bygges det tillitt og lojalitet, og arbeidsgiver vet at ved å hjelpe deg minimeres denne risikoen.

Samtidig kan du senke skuldrene og konsentrere deg om å yte på jobben. En god arbeidsgiver vet at slike tjenester blir husket av en arbeidstaker i lang tid og vil skape lojalitet for mange år fremover.

Privatlån fra familie eller venner

Et privatlån fra familie og venner vil normalt ikke medføre en kredittsjekk. Det er en kronglete prosess for private å få gjennomført en kredittsjekk i slike anledninger, og selv om det er mulig så er det sjeldent et alternativ.

Det er flere måter man kan låne penger på via familie og venner. For å sikre at familie eller vennskapsbånd ikke ødelegges er det viktig å ha en åpen dialog både i forhold til din økonomiske sitasjon før lånet ytes, samt ha en klar og ryddig avtale om sikkerhet for lånet og hvordan lånet skal tilbakebetales. Det er også viktig å diskutere hvordan det skal håndteres dersom du får problemer med å oppfylle avtalen om tilbakebetaling.

Det er mange måter et privat lån kan sikres på. Det viktigste er å dokumentere at lånet faktisk er ytt og eksisterer. Det andre er hvorvidt det skal stilles sikkerhet i form av formuesgoder.

Når det ytes et privatlån, så bør dette absolutt dokumenteres i en skriftlig avtale, samt at utbetaling av lånet dokumenteres i en bankoverføring som tydelig merkes med at gjelder et lån. Det er også viktig å avtale skriftlig hvordan lånet skal tilbakebetales.

En skriftlig avtale om hva som er lånt ut fra hvem og til hvem, samt hvordan lånet skal tilbakebetales er i utgangspunktet tilstrekkelig. Vi vil imidlertid absolutt anbefale for utlåners del at et slikt lån dokumenteres og sikres, ved at det signeres et eksigibelt gjeldsbrev. En mal på et slikt gjeldsbrev kan fås kjøpt hos dokumentbutikken.com.

Som en ekstra sikkerhet for utlåners del er det også å anbefale at lånet sikres, ved at det gis pant i et formuesgode. Dette vil normalt være i form av pant i fast eiendom, eiendom som enten eies av låntaker selv, eller eiendom som familie er villig til å stille som sikkerhet.

I sistnevnte tilfellet vil vi imidlertid heller anbefale at dem som stiller slik sikkerhet for deg også låner ut pengene til deg. Da beholder disse mye mer kontroll på situasjonen. Disse kan i slike tilfeller selv ta opp et lån på det aktuelle beløpet i sin bank og låne dette beløpet videre til deg, til tilsvarende betingelser.

Da kan disse enkelt betjene lånet i en måned, dersom du ikke klarer å betale et avdrag. Dette i stedet for å plutselig bli presentert for et varsel om tvangssalg hvor hele lånet må innfris.

Ved en slik løsning så fører disse lånet som er tatt opp, som gjeld og renteutgifter på skattemeldingen. Lånet til deg føres på sin side som en fordring og renteinntekter. Dermed nuller disse to postene hverandre ut, slik at mellommannen som tar opp et lån for å videreformidle dette til deg, ikke får noen kostnader eller inntekter utover risikoen dersom du misligholder lånet.

Ved større private lån hvor en del av hensikten er at låntaker skal kunne bli boende i eid bolig, så bør et slikt lån uansett sikres med pant i låntakers bolig ved ett frivillig pant.

Dette er også i låntakers interesse på grunn av dette pantet kan virke som en sperre for andre kreditorer som eventuelt kommer til på et senere tidspunkt og får ett utleggspant i boligen.

I slike tilfeller kan ett slik frivillig pant effektivt beskytte mot tvangssalg og dermed hjelpe både långiver og låntager. Dette på grunn av betydningen av panteheftelsers prioritet ved forsøk på tvangssalg.

Kommunalt startlån

Dersom du trenger lån uten kredittsjekk til å skaffe deg egen bolig, eller du trenger refinansiering for å ha mulighet til å bli boende i eksisterende bolig, så er et kommunalt startlån et glimrende alternativ. Et kommunalt startlån tilbys via kommunen som administrerer lånet for husbanken.

Ved søknad om et kommunalt startlån vil betalingsanmerkninger ikke ha betydning. Dette betyr ikke at det ikke gjennomføres vurderinger av din betjeningsevne.

Det er fortsatt en forutsetning at det vurderes dithen at du etter å ha betjent lånet fortsatt vil ha tilstrekkelig med midler til å betjene andre boutgifter og nødvendig livsopphold til deg og din husstand. Her vil husstandens samlede inntekter og utgifter kunne bli lagt til grunn.

Studielån

Et studielån via Lånekassen medfører ikke en kredittsjekk, og betalingsanmerkninger har således ingen betydning. Dersom du har tidligere studielån som er misligholdt, så kan imidlertid dette føre til avslag om ny søknad.

Dog er det ikke fritt frem for hvem som kan søke om studielån. For det første må det kunne dokumenteres at du skal gjennomføre ett godkjent studie og du kan for eksempel ikke ha for høy inntekt eller formue ved siden av. Du kan lese mer om kriteriene for å få studielån på denne lenken hos Lånekassen.

Et studielån har veldig gunstig rente og er rentefritt så lenge du holder på med studiene. Mange studenter med god økonomi, eller inntekt ved siden av studiene, tar derfor opp studielån selv om de ikke trenger dette. Ved å sette hele studielånet i banken eller investere i relativt sikre spareprodukter kan man således tjene penger på studielånet og betale dette tilbake når studiene er ferdig.

Lån penger fra staten ved å sette ned skattesatsen på skattekortet

Ordningen med skattekort og skattesatsen som fremgår av dette er basert på tidligere års skatteopplysninger. Disse kan være feil eller det kan være usikkert, også for deg selv, hva du faktisk kommer til å tjene i inneværende år.

I slike tilfeller har du mulighet til å selv gå inn på Skatteetatens sider og endre opplysningene som legges til grunn for årets forskuddsskatt, noe som avgjør hvilket tabelltrekk eller skatteprosent du får.

Det er ikke lov å legge uriktige opplysninger til grunn, men Skatteetaten vet ikke hvilke planer du har for resten av inntektsåret. Selv om du har en årsinntekt på kr 500000,- så kan du ha planer om å slutte i jobben i juni. Da kan du endre årets forventede skatt til kr 250000,-.

Når juni kommer så kan du ha ombestemt deg, og du må således endre disse opplysningene i forhold til dette. Dersom du «glemmer» dette, så vil du beholde den lave skattesatsen som ble lagt til grunn for en årlig inntekt på kr 250000,-.

Dette rådet er ikke helt stuerent, men kan likevel hjelpe mange gjennom mer kortsiktige og mindre økonomiske problemer. Det er viktig at du ikke tar for godt i og bevisst oppgir uriktige opplysninger. Dersom du gjør dette da det kan medføre anmeldelse i alvorlige tilfeller.

Husk at dette kan medføre at du får restskatt, noe som for så vidt også er hensikten. Dersom du ikke overdriver og klarer å betale tilbake restskatten, så vil dette rådet neppe få noen konsekvenser for deg. Du bør imidlertid aldri opptre uredelig ovenfor skattemyndighetene da dette kan få alvorlige konsekvenser.

Alternativer til lån ved betalingsproblemer:

Vi har tidligere skrevet en egen artikkel om gode alternativer til forbrukslån. En del av disse rådene er gjengitt i ovenstående alternativer til lån uten kredittsjekk. Det finnes imidlertid en del andre alternativer for dem med gjeldsproblemer, enn det som fremgår av den aktuelle artikkelen. Vi nøyer oss med å oppsummere dette kort her på følgende måte:

  • Be om forskudd på arv.
  • Be om forskudd på lønn eller feriepenger.
  • Selg unna verdigjenstander.
  • Bytt til en billigere bil.
  • Realiser dine verdipapirer.
  • Spar til forbruk og bygg opp en buffer.
  • Be om betalingsutsettelser.

Vi gjentar et av hovedbudskapene i den aktuelle artikkelen, nemlig at forbrukslån og kredittkortlån er noe du som en hovedregel alltid bør styre unna. Selv om du ikke har betalingsanmerkninger, så bør du heller foretrekke alternativene som vi har fremhevet i denne artikkelen.

Dersom du ikke har pådratt deg betalingsanmerkninger og således vil tåle at det gjennomføres en kredittsjekk av deg, så er likevel dyre forbrukslån og kredittkort en av de aller sikreste veiene ut i betydelige gjeldsproblemer.

Det beste er å bli kvitt betalingsanmerkningene.

Selv om tradisjonelle forbrukslån og kredittkort er noe vi uansett fraråder våre lesere å ta opp, så betyr dette ikke at du bør slå deg til ro med betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkninger stikker kjepper i hjulene for deg på mange andre områder, ikke minst dersom du faktisk vil ta opp et  boliglån eller vil refinansiere din gjeld ved å bake den dyre forbruksgjelden inn i boliglånet.

Betalingsanmerkninger vil også gi deg problemer med å skaffe deg mobiltelefonabonnent, bytte av strømleverandør (selv om det ikke alltid er et problem å flytte strømmen med betalingsanmerkninger) og mye annet.

Betalingsanmerkninger er normalt alene ikke nok til å nekte deg forsikringsavtaler, men du vil normalt bli avkrevd betaling for hele forsikringsåret på forskudd. Dette er ikke alltid like enkelt når man allerede har en svært anstrengt privatøkonomi.

Du bør således gjøre det du kan for å bli kvitt eksisterende betalingsanmerkninger. Alternativene til å få lån uten kredittsjekk, som fremgår av denne artikkelen, er absolutt noe du bør vurdere å benytte deg av for å komme ut av den håpløse situasjonen og bli kvitt dine betalingsanmerkninger.

Du kan få lån med betalingsanmerkninger, selv om det ikke finnes lån uten kredittsjekk via norske finansinstitusjoner.

Som vi allerede har skrevet, så finnes det ingen reelle håp om å få lån hos norske banker og finansinstitusjoner, uten at det gjennomføres en kredittsjekk. Dette betyr imidlertid ikke at du ikke i spesielle tilfeller kan få lån hos disse med betalingsanmerkninger.

Dersom du kan stille sikkerhet i fast eiendom, så finnes det egne banker som Bluestep og Bank2 som har spesialisert seg på å gi refinansieringslån til personer med gjeldsproblemer, selv om disse har pådratt seg betalingsanmerkninger.

Det samme gjelder refinansieringslån i egen bank, dersom dette vil medføre at all forbruksgjeld bakes inn i boliglånet, med den konsekvens at alle betalingsanmerkninger blir oppgjort og slettet.

Det finnes også eksempler på at man kan få enkelte forbrukslån fra mer useriøse aktører i finansbransjen, til tross for mindre betalingsanmerkninger. Slike lån vil imidlertid ha en skyhøy rente for å kompensere for den økte risikoen og er noe som bør skys som pesten. Ikke la deg friste til å bli ei melkeku for slike kyniske aktører.