Tvangssalg er sammen med konkurs det sterkeste virkemiddelet som inkassobransjen har i dag når det kommer til inkassotiltak mot privatpersoner og foretak. De aller fleste formuesgoder kan pantsettes frivillig eller ufrivillig ved utleggsforretning og deretter begjæres tvangssolgt.

Bil og bolig er de vanligste objektene som utsettes for tvangssalg når det gjelder skyldnere som har pådratt seg gjelden i egenskap av å være forbrukere. Det å bli fratatt bilen sin oppleves som inngripende i seg selv men kan ikke sammenlignes med den personlige tragedien et tvangssalg av bolig er for mange skyldnere. Dette er ofte en tragedie både økonomisk og i et større helhetlig bilde som det personlige nederlag og fornedrelse et slikt tvangssalg kan oppleves. Vi er overbevist at mange selvmord hvert år i Norge kan tilskrives direkte til tvangssalg av skyldners bolig i forbindelse med inndrivelse av «tullete» gjeld som useriøse fakturakrav, forbrukslån og kredittkort.

Formelle krav for at tvangssalg kan begjæres.

Uansett hvilket objekt som skal begjæres tvangssolgt og hva slags type pant og krav som er bakgrunnen for gjelden er det en del formelle krav som må være til stede før en tvangssalgsbegjæring vil bli tatt til følge.

Det må foreligge et mislighold.

Dersom en begjæring om tvangssalg gjelder en gjeldspost så må gjelden være forfalt. Dersom det foreligger en avtale om nedbetaling av gjelden så kan det ikke igangsettes tvangssalg så lenge gjelden betjenes som avtalt.

Det må foreligge pant i direkte tilknytning til gjelden.

Pant kan enten være frivillig i form av frivillig pantstillelse eller ett utleggspant i forbindelse med utleggsforretning i forbindelse med det aktuelle kravet. Utleggspant kan kun benyttes til den aktuelle fordringen utleggsforretningen gjaldt. Dersom kreditor eller inkassobyrået har eller får annen gjeld mot samme skyldner så, må det etableres ett eget utleggspant som sikkerhet for slike krav gjennom en eventuell ny utleggsforretning.

Kravet må være tvangskraftig!

Det må foreligge tvangsgrunnlag som er tvangskraftig. For at tvangssalg av ett pant kan iverksettes må det foreligge et tvangsgrunnlag. Dette kan være et gjeldsbrev, dom, forlik og lignende. Videre så må tvangsgrunnlaget være tvangskraftig. Det fremgår av tvangsfullbyrdelsesloven § 4-4 til § 4-19 nærmere om vilkårene for at et krav skal være tvangskraftig. Eksempelvis er en dom er tvangskraftig når oppfyllelsesfristen i dommen er utløpt. Et misligholdt gjeldsbrev er tvangskraftig når det er sendt varsel om tvangsfullbyrdelse med 14 dagers frist og denne fristen er oversittet. Vær oppmerksom på at en dom kan være tvangskraftig uten å være rettskraftig selv om dette sjeldent er problem i forbindelse med tvangssalg.

Formelle krav for at tvangssalg kan gjennomføres.

Alle formelle krav til en begjæring om tvangssalg må være tilstede.

For at namsmannen eller tingretten skal ta en begjæring om tvangssalg til følge og gjennomføre tvangssalg må de formelle kravene for at tvangssalg kan begjæres være til stede (se over).

Alle foranstående heftelser må innfris i sin helhet for at tvangssalg kan gjennomføres.

Dersom objektet som er begjært tvangssolgt har en eller flere foranstående heftelser foran kreditoren som begjærer tvangssalg så er det en forutsetning at alle disse foranstående heftelsene får dekket sine krav i sin helhet av tvangssalgsummen for at tvangssalg kan gjennomføres. Dersom det ikke lykkes å oppnå en høy nok salgspris så skal tvangssalget avsluttes og objektet skal tilbakeleveres til skyldner dersom det er innhentet i forbindelse med tvangssalgsprosessen.

En kreditor som har prioritet bak andre kreditorer vil derfor normalt ikke begjære tvangssalg dersom det er tvil om høy nok pris vil oppnås da det kan føre til betydelige omkostninger som kreditor må dekke. Kreditor har riktignok en mulighet til å legge til slike omkostninger på gjeldskravet men har på dette tidspunktet normalt uttømt de muligheter de har for innfrielse i nærmeste fremtid.

Dette betyr i praksis at dersom en kreditor får utleggspant i en bil som det er salgspant i og skyldner betjener selve billånet sitt, så er det stor mulighet for at denne kreditoren ikke vil begjære tvangssalg så lenge salgspantet ikke er foreldet (5 år) eller innfridd.

Tvangssalg av løsøre

Ved tvangssalg av løsøre tenker vi på alt i fra bil, båt, campingvogn til mindre objekter som verdifulle malerier, mynter, frimerker og lignende. For at det skal kunne tas utleggspant i dette og tvangsselges må det ha en viss verdi og ikke være omfattet av unntaksretten som beskrevet under. Tvangssalg av løsøre besørges av namsmannen etter begjæring av tvangssalg er fremsatt av kreditor eller denne sin prosessfullmektige (typisk inkassobyrå) til namsmannen. I de fleste tilfeller vil namsmannen sette bort arbeidet med selve tvangssalgsprosessen til en medhjelper.

Namsmannen vil nesten uten unntak avholde utleggsforretningen på namsmannens kontor og dermed kun ta pant i registrert løsøre som bil, båt, campingvogn eller lignende. Det er kun i tilfeller hvor namsmannen har spesiell grunn (gjerne etter tips fra kreditor eller publikum) til å tro at skyldner har verdifulle gjenstander i sin besittelse at denne vil undersøke dette nærmere for eksempel med et besøk på skyldners adresse i forbindelse med avholdelsen av utleggsforretningen. Dette skjer som nevnt svært sjeldent. Vi minner om at namsmannen er offentlig tjenestemann og har rett til å ta seg inn i huset ditt i en slik sammenheng. Det er med andre ord en dårlig ide å forsøke å stoppe namsmannen i en slik sammenheng da denne bare vil kreve bistand fra politiet.

Det kan ikke tas pant i personlige eiendeler!

Det fremgår av dekningsloven at eiendeler som er til personlig bruk for skyldner eller husstanden samt innbo, utstyr og lignende løsøre som skyldneren trenger i sitt hjem er unntatt fra beslagsretten. Du trenger med andre ord ikke å være redd for at kreditor eller namsmannen kommer og henter TV-en din eller andre eiendeler som klær, møbler, hvitevarer, brunevarer eller annet normalt innbo. Dette gjelder så lenge slike gjenstander ikke har unormal høy verdi.

Det samme gjelder verdigjenstander som åpenbart har en personlig verdi for skyldner eller medlemmer av husstanden(affeksjonsverdi). Dette gjelder så sant verdien ikke er uforholdsmessig stor slik at det oppleves urimelig ovenfor kreditor.

Du kan ha rett til å beholde bilen!

Redskaper, verktøy, og transportmidler som skyldner eller medlemmer i husstanden trenger til sitt yrke eller utdanning er også unntatt så lenge samlet verdi ikke overstiger en verdi på mer enn 2/3 av folketrygdens grunnbeløp. I 2017/ 2018 er folketrygdens grunnbeløp (1G) på kr 93634,- noe som betyr av beslagsfriheten i forhold til dette dermed samlet utgjør kr 62422,- (2/3G).

I praksis betyr dette at dersom du for eksempel har en bil til en verdi under dette beløpet og du eller medlemmer av husstanden er avhengig av denne i forbindelse med jobb eller utdanning så kan du påberope deg beslagsfrihet. Det er viktig at du aktivt påberoper deg dette i forbindelse med utleggsforretning da namsmannen ellers vil anta at du ikke er avhengig av bilen.

Vær oppmerksom på at loven i denne sammenheng må antas å bli tolket strengt av namsmannen. Dersom du påberoper deg at du er avhengig av bil for å komme deg til jobb så vil du sannsynligvis ikke få medhold dersom det finnes et brukbart alternativ innen offentlig transport fra ditt hjemsted til arbeidsstedet. Dersom du imidlertid er avhengig av bilen i selve utførelsen av jobben så har du en god sak. Husk at dersom du er uenig med namsmannens avgjørelse så kan dette påklages til tingretten.

Tvangssalg av bolig

I motsetning til tvangssalg av løsøre så skal en begjæring om tvangssalg av bolig fremmes til tingretten. Det er dermed tingretten som skal avgjøre om begjæringen om tvangssalg skal tas til følge. Dette medfører noe bedre rettsikkerhet for skyldner da saken behandles av en dommer i stedet for en namsfullmektig som ofte har svært begrenset juridisk kompetanse.

Begjæring om tvangssalg må oppfylle de samme krav til tvangskraft og eventuelle varsler som ved tvangssalg av løsøre. Når kreditor begjærer tvangssalg sendes dette til tingretten som deretter ber hovedstevnevitnet om å forkynne begjæringen for skyldner. Skyldner har deretter 30 dager på å uttale seg til tingretten om begjæringen. I denne perioden skjer det ellers ingenting. Når 30 dagers fristen er utløpt så vil tingretten ta stilling til om begjæringen skal tas til følge eller ikke. Dersom begjæringen tas til følge så vil det bli åpnet tvangssalg og oppnevnt en medhjelper (normalt en advokat eller eiendomsmegler) som i de kommende måneder vil håndtere saken og ha dialog med kreditor og debitor under prosessen.

Så lenge skyldner samarbeider med medhjelper vil denne normalt kunne bo i boligen under tvangssalgsprosessen. Dersom skyldner ikke samarbeider eller forkludrer prosessen på annet vis kan medhjelper be tingretten om en kjennelse om utkastelse. Hvor lang tid tvangssalgsprosessen tar er avhengig av flere forhold. Jo mer lettsolgt eiendommen er jo kortere tid tar det. En eiendom som er vanskelig å selge kan ligge ute for tvangssalg i lang tid før et tvangssalg gjennomføres eller prosessen avsluttes. Du kan lese mer om hvor lang tid en tvangssalgsprosess tar fra mislighold oppstår til tvangssalg er gjennomført i denne artikkelen.

Dersom medhjelper får et bud som denne mener er høyt nok og som vil innfri alle foranstående heftelser (se under) så vil denne sende budet til tingretten og be om at budet stadfestes. Dette er en prosess som tar tid og skyldner vil normalt hele tiden kunne bo i boligen og eventuelt stoppe prosessen dersom han lykkes med å innfri kravet og påløpte omkostninger. Vær oppmerksom på at påløpte omkostninger på dette stadiet kan være svært omfattende.

Alle foranstående heftelser skal innfris ved tvangssalg av bolig

I likhet med tvangssalg av løsøre så er det en forutsetning for at tvangssalg skal kunne gjennomføres at alle foranstående heftelser blir innfridd av salgssummen i sin helhet for at tvangssalget kan gjennomføres. Dersom det er åpenbart at dette ikke vil kunne gjennomføres så kan dommeren avvise begjæringen. Dersom dette ikke gjøres vil normalt medhjelper be tingretten avslutte tvangssalget etter en besiktigelse av eiendommen og medhjelper etter dette konkluderer med at tilstrekkelig salgssum ikke er mulig å oppnå.

Dessverre ser vi alt for ofte at kreditorer som har fått utleggspant langt utover det som er boligens verdi likevel forsøker å presse skyldner til å betale ved å true med tvangssalg og i mange tilfeller også fremme begjæring. Selv om de vet at tvangssalg aldri vil bli gjennomført fordi de har for dårlig prioritet så velger de likevel denne strategien fordi de vet at skyldner på dette stadiet gjør absolutt alt de kan for å innfri kravet. Vi ser alt for ofte at foreldre og besteforeldre låner eller gir bort penger utover egen evne for å innfri slike krav som er et resultat av useriøs inkassopågang. Dette er ikke lovens intensjon at andre enn skyldner skal rammes samt at urimelige pressmidler benyttes. Dessverre viser tilsynsmyndighetene alt for liten interesse for denne problemstillingen selv om det etter vår mening åpenbart er i strid med god inkassoskikk.

En annen utfordring er at kreditorer som får utleggspant i en bolig som er eid av flere personer kun får pant i skyldners ideelle andel av boligen. Det er dermed kun skyldners andel av boligen som kan tvangsselges dersom skyldner eller en annen eier ikke uttrykkelig samtykker til tvangssalg av hele boligen. Dette byr på mange spesielle utfordringer i forbindelse med fremsetning av begjæring om tvangssalg som skyldner i mange tilfeller kan utnytte for å beholde boligen. Dette er imidlertid såpass omfattende at vi vil komme tilbake til det i en egen artikkel. Du kan i mellomtiden lese mer om problemstillingen i denne artikkelen om tvangssalg av ideell halvpart på tvangsalg.net.

Du kan ha krav på erstatningsbolig ved tvangssalg.

Dersom et tvangssalg medfører at skyldner og skyldners husstander taper sin rett til nødvendig bolig kan denne kreve at det fremskaffes en erstatningsbolig som med hensyn til beliggenhet, størrelse, pris og andre forhold tilfredsstiller rimelige krav. Det er viktig at krav om erstatningsbolig fremmes innen svarfristen på 30 dager som du får ved forkynningen av begjæringen om tvangssalg via hovedstevnevitnet/ politiet.

Det stilles som en forutsetning at skyldner selv har gjort det denne evner for å skaffe seg ny bolig for at slik erstatningsbolig kan kreves stillet. Rettspraksis viser at rettene stiller relativt store krav til dokumentert egeninnsats fra skyldner for at et slikt krav imøtekommes.

Det finnes et unntak for at erstatningsbolig kan kreves dersom tvangssalget er begjært av en kreditor med pant sikret med lån i eiendommen (vanlig boliglån) og det kun er forfalte avdrag og renter som danner grunnlaget for begjæringen om tvangssalg. Et tilsvarende unntak gjelder dersom eiendommen blir vesentlig forsømt ved manglende vedlikehold eller manglende brannforsikring.

Tvangssalg kan også skyldes andre forhold enn misligholdt gjeld

Selv om tvangssalg i de fleste tilfeller gjelder en eller annen form for mislighold av gjeld så er misligholdt gjeld ikke et absolutt krav for å begjøre tvangssalg. Et eksempel på andre forhold kan være et borettslag eller sameie som av ulike årsaker ønsker å bli kvitt en beboer. Et annet eksempel er i forbindelse med skilsmisse eller avslutning av samboerforhold hvor partene eier felles bolig og den ene parten ønsker å selge mens den andre nekter. Da kan parten som ønsker å selge begjære tvangssalg av hele boligen. Det er viktig å påpeke at den andre parten i slike tilfeller har forkjøpsrett til den prisen som oppnås slik at dette vil være en siste utvei hvor frivillighet er mest lønnsomt for den som vil ut av sameiet dersom dette lykkes.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen om tvangssalg er en forenklet fremstilling av temaet for å gjøre artikkelen mest mulig forståelig for «mannen i gata». Tvangssalg og tvangsfullbyrdelse er et omfattende tema og det er mange forhold som kan ha innvirkning som ikke er tatt med i denne artikkelen for å begrense informasjonsmengden for våre lesere. Vi har derfor valgt et hovedfokus på tvangssalg som omfatter private skyldnere og objekter som bolig og bil som er det som normalt er mest aktuelt. Vi henviser for øvrig til vår generelle ansvarsfraskrivelse.