Når man opplever inkasso og betalingsproblemer så er det fornuftig å gjøre seg opp en del tanker om hvilke eiendeler man har, hva det medfører dersom man mister disse samt hva man kan gjøre for å beskytte dem mot beslag i form av utleggspant ved utleggsforretning og eventuelt senere tvangssalg.

I denne artikkelen vil vi fokusere på bil som mange husholdninger føler at de er helt avhengige av. Vi vil derfor fokusere på i hvilke tilfeller namsmannen kan ta utleggspant i bilen din og når det ikke kan gjøres. Det er også en del tilfeller hvor det ikke medfører nevneverdig risiko selv om namsmannen tar utleggspant i en bil som du eier, noe vi kommer tilbake til.

Den beste og enkleste løsningen for å unngå tvangssalg av bil. La andre stå som eier av bilen!

Det er mye fiksfakseri, som vi har tatt tak i lenger nede i artikkelen, du kan klamre deg til for å beholde bilen ved gjeld og inkassoproblemer. Den enkleste måten er imidlertid å «selge» bilen til noen som står deg nær og som du stoler på slik at denne personen står som eier av bilen.

Dersom du gjør dette på en ordentlig måte og ikke fremstår som åpenbar kreditorunndragelse er dette et godt råd. Det anbefales derfor at det sammen med overdragelse av bilen skjer en pengetransaksjon på et fornuftig beløp for å legitimere overdragelsen. Dette kan dere på en eller annen måte ordner opp dere imellom i ettertid. Her må du imidlertid trå varsomt for å unngå å begå straffbare handlinger.

Namsmannen kan ikke ta utleggspant i en bil du leaser.

Privat leasing av bil er etter vår mening lite økonomisk fornuftig og som risikosport å regne i forhold til ekstraomkostninger ved tilbakeleveringen. Når det imidlertid gjelder privat leasing av bil i forbindelse med utleggsforretning så er dette absolutt en fordel rett og slett fordi du ikke eier bilen, det gjør banken. Dermed kan namsmannen ikke ta pant i bilen du leaser da dette er en eiendel som ikke eies av deg.

Så lenge du betjener betalingene på leasingavtalen din så trenger du ikke å være bekymret for å miste bilen. Det kan imidlertid være noen vilkår i leasingavtalen som medfører at leasingselskapet har rett til å heve avtalen men dette er normalt forhold som konkurs og gjeldsordning. Vær oppmerksom på at dersom leasingavtalen misligholdes så kan leasingselskapet sende en begjæring om tilbakelevering til namsmannen av bilen.

Når foranstående heftelser utgjør en betydelig andel av bilens verdi

Ved tvangssalg så er det et viktig prinsipp at alle foranstående heftelser skal dekkes fullt ut for at den parten som begjærer tvangssalg skal få dekning. Dette betyr at dersom banken har salgspant i form av et billån så må dette dekkes fullt ut for at et tvangssalg skal gjennomføres på begjæring av en panthaver som har senere prioritet.

Dersom det ikke er sannsynlig at en slik salgssum oppnås så vil en panthaver som har et senere utleggspant kvie seg for å begjære tvangssalg da denne risikerer å bli sittende med regningen på omkostningene ved forsøket på tvangssalg. Dette kan fort utgjøre over kr 10000,-. Riktignok så kan dette normalt kreves dekket av skyldner men i mellomtiden må den som begjærer tvangssalget dekke dette og ta risikoen forbundet med det.

Det er viktig å påpeke at det alltid er en usikkerhet i forbindelse med hvilken salgspris som vil oppnås ved et forsøk på begjæring om tvangssalg. Som nevnt så kan ikke tvangssalget gjennomføres dersom ikke alle foranstående heftelser til den som har begjært tvangssalget får dekning. Denne usikkerheten vil normalt komme skyldner til gode da kreditorene er redde for å bli sittende igjen med regningen ved et mislykket tvangssalg. Dog kan skyldner risikere at kreditor vurderer panteobjektet som mer verdifullt enn det er eller at skyldner selv tror at det har lavere verdi enn det faktisk har.

Normalt er det imidlertid nesten alltid omvendt, skyldner tror bilen er verdt mer enn den faktisk er. Dette gjelder ikke minst når det er snakk om tvangssalg og den prishemmende virkningen dette har, blant annet på grunn av manglende reklamasjonsmuligheter noe som innebærer en stor risiko for å kjøpe «katta i sekken».

Namsmannen skal i utgangspunktet ikke ta utleggspant i noe som allerede er overbeheftet. Dessverre går ikke dette frem direkte av loven og det er alltid usikkerhet rundt verdien av formuesgoder. Derfor tar ofte namsmannen pant selv om objektet allerede er overbeheftet.

Dersom du har billån på bilen med pant i bilen er det lite sannsynlig at en kreditor som får etterfølgende utleggspant vil følge opp med en begjæring om tvangssalg selv om de gjerne vil forsøke å true deg om dette.

En bil faller fort i verdi, bilens verdi vil sjeldent utgjøre vesentlig mer enn lånet på bilen dersom du ikke har betydelig egenkapital innskudd (opp mot 50 %). Dette i sammenheng med den prisreduserende effekten et tvangssalg har gjør at muligheten for at en etterstående kreditor som får utleggspant bak ett salgspant er liten. Du har aldri noen garanti og det kan være en stressfaktor i seg selv.

Det er jo også en forutsetning at billånet blir betjent hvis ikke vil långiver begjære tilbakelevering og da er man jo like langt.
Vær oppmerksom på at salgspant blir foreldet etter 5 år selv om et billån kan løpe over 7-8 år. Da vil utleggspantet plutselig stå som første prioritet og da vil kreditor gjerne begjære tvangssalg så sant bilens forventede salgssum antas å overstige omkostningene ved tvangssalg som normalt vil være i overkant av kr 10000,-.

En bil med antatt verdi under kr 20000,- vil sjeldent bli begjært tvangssolgt

Som vi allerede har vært inne på så vil omkostninger ved et tvangssalg normalt utgjøre i overkant av kr 10000,-. I tillegg har en tvangssalgsprosess en betydelig prishemmende effekt, mye på grunn av manglende reklamasjonsrettigheter og at det av omkostningsmessige hensyn velges en omsetningsform som lar kjøper i liten grad undersøke bilens tilstand.

Det vil således være en minimal mulig oppside og en stor mulig nedside ved å begjære tvangssalg på objekter med listepris på under kr 20000,-. Det må oppnås en salgspris som tilsvarer omkostningene som normalt overstiger kr 10000,- kun for at det hele skal gå i null. Dersom det oppnås en lavere salgspris enn dette blir kreditor sittende med regningen, midlertidig eller permanent avhengig av skyldners fremtidige betalingsmuligheter.

Dersom det på et tidlig tidspunkt blir klart at oppnåelig salgssum ikke vil overgå saksomkostninger ved tvangssalgsprosessen så skal namsmannen avvise saken. I slike tilfeller bør du ovenfor namsmannen påpeke at du bestrider at saksomkostningene skal belastes deg med henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven § 3-1 (d).

Du kan nekte frivillig befaring av bilen

I tvilstilfeller hvor inkassobyrået er i tvil om det er hensiktsmessig å tvangs selge bilen din i forhold til om kravet deres blir tilstrekkelig dekket så kan du oppleve at de ber om å få en befaring av bilen din. Dette gjør de av to årsaker, de er i tvil om bilens verdi og ønsker å undersøke tilstanden slik at de kan finne ut om tvangssalg er hensiktsmessig.  Den andre grunnen er å presse deg til å selge bilen til dem slik at pantet slettes og salgssummen går til reduksjon av gjelden. De kan også bruke anledningen til å lure deg til å gå inn andre avtaler som er fordelaktige for dem og ugunstig for deg.

I utgangspunktet er vårt råd å avvise slike forsøk. Ikke svar positivt på invitasjon til slik befaring eller avvis oppsøkskonsulenter som kommer på varslet hjemmebesøk. Et unntak kan være dersom du vet at bilen din er i vesentlig dårligere forfatning enn det som er rimelig å anta. Dette ut ifra de opplysningene kreditor kan finne på annen måte ved undersøkelser i offentlige registre som forteller ting som årsmodell, motor og kilometerstand. Dersom du er trygg på at du ellers klarer å håndtere en oppsøkskonsulent kan det være fornuftig å gå med på en befaring for å vise at bilens verdi er lavere enn det er normalt å anta.

Som en hovedregel bør du aldri gi fra deg bilnøklene til denne personen da de kan finne på mye rart for å lure bilen fra deg. Befar derfor alltid bilen sammen med disse. Husk at du aldri er pliktig til å gi fra deg bilen til inkassobyået når de kommer på døren!

De aller fleste inkassobyrå vil aldri begjære tvangssalg av en bil dersom de ikke er rimelig sikre på at omkostningene ved tvangssalget vil bli fullt dekket pluss litt til. Noen vil imidlertid spekulere i å begjære tvangssalg uansett i håp om at dette skal presse deg til å finne frem penger som de ikke har klart å få fra deg tidligere. Så igjen, du har aldri noen garanti men pass på dersom dette er tilfelle at du påpeker dette for namsmannen med en gang du blir varslet om innhenting av bil da det kan få betydning for kostnadsansvaret for omkostninger som påløper.

Du kan ha rett til å beholde bilen

Dersom enkelte forutsetninger foreligger så har du rett til å beholde en bil til verdi tilsvarende 2/3 av folketrygdens grunnbeløp. Dette gjelder dersom du eller noen i din husstand er avhengige av bilen i forbindelse med jobb eller utdanning. Dette betyr at du kan ha rett til å beholde en bil til en verdi til i overkant av kr 62000,-. Det kan forventes at namsmannen setter et høyt krav til grad av avhengighet av kjøretøyet. Dersom du bruker bilen til jobb men det går en passende bussrute som et alternativ så vil du ikke oppfylle dette kriteriet.

Dersom du for eksempel er håndverker som eier mye verktøy som du er avhengig av for å utføre jobben vil dette også omfattes av den samme retten. I slike tilfeller er det viktig å være klar over at den samlede verdien av det du kan beholde ikke skal overstige 2/3 av folketrygdens grunnbeløp. Det betyr at dersom du krever å få beholde verktøy til en verdi av kr 30000,- så kan bilens maksimale verdi heller ikke overstige kr 32000,- slik at samlet verdi av disse tingene ikke overstiger 2/3 av folketrygdens grunnbeløp.

Du kan eventuelt kreve et tilsvarende unntak dersom du eller en i husstanden er syk eller ufør. Her er hovedregelen fortsatt 2/3 deler av folketrygdens beløp samtidig som det åpnes for at ting med høyere verdi kan beholdes i særlige tilfeller. Personer med alvorlige bevegelseshemninger som har spesialtilpasset bil kan være et godt eksempel på dette.

Dersom du mener at du har krav på å få beholde bil etter bestemmelsen nevnt ovenfor men har en bil som er mer verdt enn 2/3 av folketrygdens grunnbeløp så kan du kreve å få utbetalt et beløp som gjør at du kan kjøpe tilsvarende ting innenfor 2/3 folketrygdens grunnbeløp.

Unngå omkostninger ved å gi beskjed til inkassobyrået om at tvangssalg ikke er hensiktsmessig

Det kan ha betydning for saksomkostningsspørsmålet i hvilken grad du har bidratt til at forhold som er nevnt i artikkelen er gjort kjent for inkassobyrået før de sender en begjæring om tvangssalg. Du bør derfor fortest mulig ta kontakt og varsle om forhold som inkassobyrået ikke burde ha kjent til. Dette kan være at bilen er i vesentlig dårligere stand og dermed har lavere verdi enn det er rimelig å forvente ut ifra alder, type bil og kilometerstand.

Det samme gjelder dersom du mener at du har rett til å beholde en bil til 2/3 av folketrygdens grunnbeløp. Samtidig vil vi oppfordre deg til ikke å gi inkassobyrået mer informasjon en strengt tatt nødvendig for å bedre din sak sett fra ditt ståsted.

På samme måten som du bør gi beskjed til inkassobyrået så bør du gi tilsvarende beskjed til namsmannen ved foreleggelse av begjæringer om utlegg eller tvangssalg om forhold som du mener skal hensyntas. Vær også  klar over at dersom dine betalingsproblemer er forbigående så kan du kreve utsettelse av namsmannen under gitte forutsetninger.